K-modulin kaikki väittämät ilman vastauksia

Klikkaamalla väitteen numeroa voit jättää kommenttisi (korjaus, poisto, muutos, lisäys, tarkennus, yms yleisetkin ehdotukset) kyseisestä kysymyksestä.

Kysymyslista päivitetty 5.2.2010.

VäitenroVastausVäite
Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01001   Hätäliikenteen saa aloittaa, mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa mikä tahansa vaara.
01002   Hätäliikenteen saa aloittaa mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa välitön ja vakava vaara ja kun tämän vuoksi tarvitaan pikaista apua.
01003   Hätäliikenne pitää aina aloittaa, mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa vaara ja kun tämän vuoksi saatetaan joutua tilanteeseen, jossa voidaan tarvita apua.
01004   Hätäliikenne on aina ja ehdottomasti aloitettava, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi.
01005   Hätäliikenne voidaan aloittaa, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi ja paikalla on vakavasti loukkaantuneita henkilöitä.
01006   Hätäliikenteen aloittamisesta laivassa tai lentokoneessa päättää kyseisen aluksen päällikkö.
01007   Hätäliikenteen aloittamisesta laivassa tai lentokoneessa voi päättää kuka tahansa, joka toteaa hätätilanteen sellaiseksi, että pikaista apua tarvitaan.
01008   Hädässä oleva saa käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja huomion herättämiseksi.
01009   Hätäliikenne voidaan aloittaa, jos katsotaan, että sen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä.
01010   Hätäliikennettä voidaan harjoitella radiolla, mikäli siitä ilmoitetaan Viestintävirastolle vähintään 2 viikkoa ennen harjoituksen alkua.
01011   Hätäliikennettä voidaan harjoitella radiolla, mikäli siitä ilmoitetaan kirjallisesti Viestintävirastolle välittömästi harjoituksen jälkeen.
01012   Hätäliikenne voidaan aloittaa, jos se on onnettomuustilanteessa tarpeen vakavasti vahingoittuneen ihmisen auttamiseksi.
01013   Hätäliikennettä saa harjoitella ilman radiolähettimiä ja -vastaanottimia esim. luokkahuoneessa.
01014   Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, pitää olla radioamatöörin pätevyystodistus.
01015   Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, pitää olla radioamatööriaseman lupa ja soveltuva pätevyystodistus.
01016   Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, ei tarvitse olla radioamatöörin pätevyystodistusta tai -aseman lupaa.
01017   Radioamatööri, joka on hädässä, saa tarvittaessa ylittää pätevyystodistuksensa oikeudet esim. lähetystehon suhteen.
01018   Radioamatööri, joka on hädässä, saa tarvittaessa ylittää pätevyystodistuksensa oikeudet esim. taajuusalueiden suhteen.
01019   Radioamatööri, joka on hädässä, ei saa ylittää pätevyystodistuksensa mukaisia oikeuksia.
01020   Radioamatööri, joka on hädässä ja hoitaa hätäliikennettä, saa käyttää myös radioamatööreille varattujen taajuusalueiden ulkopuolella olevia taajuuksia.
01021   Hätäkutsu aloitetaan lausumalla sana MAYDAY kolme kertaa peräkkäin.
01022   Hätämerkki on puheella kirjaimet SOS lausuttuna ITU-foneettisin aakkosnimin.
01023   Hätämerkki on sähkötyksellä kirjaimet SOS yhteen annettuna ilman kirjainvälejä.
01024   Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan kirjaimittain.
01025   Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki SOS lausutaan kirjaimittain.
01026   Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan sanana "medee" tai "meidei".
01027   Hätäliikenteeseen kuuluvat kaikki sanomat, jotka koskevat välitöntä avunantoa hädässä olevalle.
01028   Hätäliikenne voidaan tilanteen niin salliessa muuttaa pika- tai normaaliksi liikenteeksi.
01029   Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran sana MAYDAY puheella.
01030   Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran merkki SOS sähkötyksellä.
01031   Hätäliikenteessä, joka hoidetaan puheella tulee aina käyttää vain englannin tai ranskan kieltä.
01032   Hätämerkki on sähkötyksellä kirjaimet SOS annettuna niin, että kirjaimet erottuvat selvästi toisistaan.
01033   Hätäkutsun tarkoituksena on valmistaa sen kuulijat tulevaan hätäsanomaan.
01034   Hätäkutsun kuultuaan on jokaisen lopetettava kyseisen taajuuden kuuntelu.
01035   Hätäkutsun kuultuaan jokaisen on lopetettava lähettäminen kyseisellä taajuudella.
01036   Hätäkutsuun pitää radioamatööriliikenteessä aina vastata.
01037   Hätäkutsuun sisältyy vain hätämerkki ja lähettävän aseman tunniste. Muut tiedot sisältyvät hätäkutsun jälkeen lähetettävään hätäsanomaan.
01038   Hätäkutsussa ilmoitetaan hädässä olevan tunnus, nimi tai jonkin muu yksilöivä merkki.
01039   Varsinainen hätäsanoma annetaan hätäkutsun jälkeen.
01040   Hätäsanomassa ilmoitetaan mm. hädän ja tarvittavan avun laatu.
01041   Hätäkutsun kuultuaan jokaisen on jäätävä kuuntelemaan annettavaa hätäsanomaa.
01042   Sähkötyksellä annettava hätäsanoma pitää antaa suurimmalla mahdollisella sähkötysnopeudella.
01043   Jokaisen, joka on kuullut hätäsanoman, pitää välittömästi kuitata tämä sanoma vastaanotetuksi.
01044   Mikäli joku kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi voidaan kyseisen taajuuden kuuntelu lopettaa.
01045   Henkilön, joka vastaanottaa hätäsanoman, pitää ryhtyä kaikkiin käytössään oleviin toimenpiteisiin avun saamiseksi hädässä oleville.
01046   Hätäsanomaa ei koskaan kuitata vastaanotetuksi.
01047   Mikäli joku kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi, ei muiden tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin hädässä olevan auttamiseksi.
01048   Mikäli muita tapoja avun saamiseksi hädässä olevalle ei ole, voidaan hätäsanoma välittää radiolla edelleen.
01049   Hätäliikenteestä tietävän on seurattava hätäliikennettä niin kauan, kunnes avunsaanti on varmistunut.
01050   Hätäliikennettä hoitaa asema, joka on lähettänyt hätäsanoman, ellei tämä ole luovuttanut johtoa jollekin toiselle hätäliikennettä hoitavalle.
01051   Taajuudella, jolla käydään hätäliikennettä, ei saa lähettää mitään muuta kuin hätäliikenteeseen liittyviä sanomia.
01052   Mikäli hätäliikenteen kestäessä joku muu asiaan aikaisemmin puuttumaton voi antaa apuaan, hän saa tulla hätäliikenteeseen mukaan.
01053   Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
01054   Sanonta SEELONCE DISTRESS tässä OH2XYZ tarkoittaa, että muu kuin hätäliikennettä johtava asema OH2XYZ vaatii radiohiljaisuutta.
01055   Hätäliikenne päättyy silloin, kun hätäsanoma on lähetetty ja kuitattu vastaanotetuksi.
01056   Hätäliikenne päättyy silloin, kun avun saanti on varmistunut.
01057   Hätäliikenne päättyy silloin, kun nimenomaisesti niin ilmoitetaan.
01058   Hätäliikenne lopetetaan sanomalla SEELONCE FEENEE.
01059   Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01060   Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01061   Sanonta SEELONCE DISTRESS tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01062   Hätäliikenteellä on ehdoton etusija kaikkeen muuhun radioliikenteeseen nähden.
01063   Hätätaajuudella voidaan hätäliikenteen aikana lähettää siihen kuulumattomia sanomia, mikäli ne eivät millään tavalla häiritse hätäliikennettä.
01064   Hätäliikenne ei saa häiritä taajuudella olevaa muuta radioliikennettä.
01065   Hätäliikennettä ei saa harjoittaa kutsukanavalla.
01066   Hätäliikenne pitää aina suorittaa kansanvälisen radio-ohjesäännön määräysten mukaisesti.
01067   Hätäsanoman eteenpäin välittämisestä johtuvista välittömistä puhelin- tms. kuluista on mahdollista saada korvaus.
01068   Radioamatööriasemaa ei koskaan saa käyttää hätäsanomien vastaanottamiseen.
01069   Radioamatööri, joka on hädässä olevassa aluksessa voi kieltäytyä lähettämästä hätäsanoman aluksen päällikön määräyksestä huolimatta, koska radioamatöörillä ei ole oikeutta käyttää aluksen radiolaitteita.
01070   Hätäsanoman saa lähettää siitä huolimatta, että se saattaisi häiritä muuta radioviestintää.
01071   Tietoja hätäsanoman sisällöstä saa luovuttaa pelkästään poliisiviranomaiselle.
01072   Hätäsanoman sisältöä ei radioamatöörimääräysten mukaisesti saa ilmaista kolmannelle henkilölle.
01073   Hätäsanomaa ei saa nauhoittaa, kirjoittaa muistiin tai muutenkaan säilöä edes väliaikaisesti.
01074   Suomen valtion alueella olevan ulkomaalaisen lähettämää hätäsanomaa ei saa radioamatöörimääräysten mukaan välittää kolmannelle henkilölle.
01075   Hätäsanomia ei saa lähettää radioamatööritoistinasemien kautta.
01076   Hätäsanomia lähettävä radioasema pitää olla tarkoitukseen hyväksytty.
01077   Hätäliikenteen aloittamisesta pitää ilmoittaa Viestintävirastolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.
01078   Hätäliikenteestä pitää tehdä ilmoitus Viestintävirastolle välittömästi hätäliikenteen loppumisen jälkeen.
01079   Hätämerkki SOS on sähkötyksellä annettava vähintään nopeudella 80 merkkiä minuutissa. Nopeuden tulisi mieluiten olla ainakin 100 merkkiä minuutissa.
01080   Hätämerkki SOS ja sitä seuraava hätäsanoma tulisi antaa sähkötyksellä hitaasti ja rauhallisesti.
01081   Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran selvästi hätämerkiksi tunnistettava sana, esimerkiksi "hätäkutsu".
01082   Hätäliikenteen voi aloittaa esimerkiksi sanomalla "Hätäkutsu hätäkutsu hätäkutsu tässä OH2ABC OH2ABC OH2ABC".
01083   Hätäliikenteen voi aloittaa sanomalla "Mayday Mayday Mayday tässä OH2ABC OH2ABC OH2ABC".
01084   Hätämerkin Mayday yhteydessä oman tunnuksen antaminen ei ole välttämätöntä.
01085   Hätäkutsuun on aina kuuluttava lähettävän aseman oma tunnus tai muu tunniste.
01086   Hätäsanoma on puheella luettava mahdollisimman nopeasti.
01087   Hätäsanoma on luettava hitaasti ja rauhallisesti ja sanat erotettava selvästi toisistaan.
01088   Sanonta SEELONCE DISTRESS tässä OH2XYZ tarkoittaa, että OH2XYZ ilmoittaa hätäliikenteen loppumisesta.
01089   Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen hätäliikenteen lopettamisesta, mikäli katsoo avun saannin varmistuneen.
01090   Hätäliikenteen lopettamisesta saa ilmoittaa vain hädässä olija itse tai hätäliikennettä johtava asema.
01091   Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että muu kuin hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
01092   Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hädässä olija tai hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
ASEMAN TURVALLISUUS
02001   Lanka-antennin tulee olla vetolujuudeltaan riittävä.
02002   Lähettimen suurjännitteiset osat voivat olla rakenteeltaan avoimia.
02003   Lähetinantennina voidaan käyttää yleistä sähköverkkoa.
02004   Lähettimen verkkojohtoon on tarvittaessa laitettava sopivia piirejä, joilla suurtaajuuden pääsy sähköverkkoon estyy.
02005   Vastaanottimen antennina saa käyttää esim. käytöstä poistettua piikkilanka-aitaa.
02006   Antennimastoon tulee tarvittaessa asentaa suurjännitteestä varoittava kilpi.
02007   Antenniin ei saa johtaa verkkojännitettä.
02008   Antenniin ei saa johtaa minkäänlaista tasajännitettä.
02009   Antenniin ei saa johtaa vaarallisia tasajännitteitä.
02010   Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa minkäänlaista tasajännitettä.
02011   Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa vaarallisia tasajännitteitä.
02012   Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa verkkojännitettä.
02013   Radioamatöörilähetteen kaistanleveys voi olla tarvittavaa suurempi edellyttäen, ettei tästä aiheudu häiriötä muille saman taajuusalueen käyttäjille.
02014   Radioamatööriasema on rakennettava niin, ettei sen käyttäjille aiheudu minkäänlaista vaaraa.
02015   Radioamatööriasema on rakennettava niin, että sen vaaratekijät ympäristölle on eliminoitu.
02016   Radioamatööriasemaa rakennettaessa ei tarvitse huomioida käyttäjä turvallisuutta, sillä jokainen radioamatööri on itse vastuussa työskentelystään.
02017   Ympäristön vaaratekijöihin ei tarvitse kiinnittää minkäänlaista huomiota, koska radioamatöörilaitteiden käyttö on luvanvaraista.
02018   Radioamatööriaseman tulee teknisesti täyttää Turvatekniikan keskuksen antamat sähköturvallisuusmääräykset niiltä osin, kun ne koskevat myös radioamatöörilaitteita.
02019   Turvatekniikan keskuksen antamia sähköturvallisuusmääräyksiä ei radioamatöörin tarvitse huomioida, koska hän saa rakentaa laitteita myös itse.
02020   Kaikki itse rakennetut radioamatöörilaitteet on tarkastutettava Turvatekniikan keskuksessa, ennen kuin ne saa ottaa käyttöön.
02021   Radioamatöörilaite, jossa on suurjännitteisiä osia, saa olla koteloimaton, jos sillä saavutetaan laitteen parempi jäähtyvyys.
02022   Radioamatöörilaite on rakennettava siten, ettei ulkopuolinen pääse vahingossa koskettamaan suurjännitteisiä osia.
02023   Radioamatöörilaitteen suurjännitteisiä osia ei tarvitse suojata vahingossa tapahtuvalta kosketukselta, mikäli laitteen kylkeen on kiinnitetty suurjännitteestä varoittava kilpi.
02024   Suurtaajuisen tehon pääsy sähköverkkoon on sallittua ja jopa erittäin yleistä.
02025   Suurtaajuisen tehon pääsy sähköverkkoon on estettävä kaikin mahdollisin keinoin.
02026   Suurtaajuisen tehon pääsy sähköverkkoon ei ole kovin vakavaa, jos ei siitä aiheudu häiriöitä muille sähköverkon käyttäjille.
02027   Antenni on sijoitettava siten, ettei sen suurjännitteisiin osiin pääse vahingossa koskettamaan.
02028   Antennin syöttöjohto on sijoitettava siten, ettei sen suurjännitteisiin osiin pääse vahingossa koskettamaan.
02029   Antenni on tarvittaessa varustettava suurjännitteestä varoittavin kilvin.
02030   Antennin sijoitukseen ei tarvitse kiinnittää huomiota, kunhan kukaan ei kompastu antennilankoihin.
02031   Antennin syöttöjohdon sijoituksesta ei tarvitse välittää, kunhan pikkulapset eivät ylety sen suurjännitteisiin osiin.
02032   Antennin suurtaajuussäteily ei saa vaarantaa lähistöllä asuvia ihmisiä.
02033   Antennin suurtaajuussäteily ei saa vaarantaa lähistöllä olevia kotieläimiä.
02034   Antennin suurtaajuussäteily aiheuttaa vaaraa lähistön ihmisille vain silloin, jos nämä muuttavat alueelle antennin pystyttämisen jälkeen.
02035   Antenniin saa johtaa vaaratonta tasajännitettä, jota käytetään esim. mastoreleen ohjaamiseen.
02036   Antenniin ei saa johtaa vaaralliseksi tulkittavia tasajännitteitä, vaikka masto olisi varustettu suurjännitteestä varoittavin kilvin.
02037   Antenniin voi johtaa pientaajuista vaihtojännitettä, jota käytetään esim. antenniroottorin pyörittämiseen.
02038   Antenniin ei saa johtaa pientaajuisia vaihtojännitteitä.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01001   Radioamatöörilähetin on radioamatööriviestinnässä käytettävä radiolähetin.
Kommentti: 6H/2009 M
01002   Rahallisen hyödyn tavoittelu radioamatööriviestinnässä on sallittua erikoisluvalla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01003   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan radiomajakkaa, joka lähettää automaattisesti aseman tunnusta määrävälein.
Kommentti: Ei, vaan radioamatööritoistinasema toistaa vastaanottamansa lähetyksen (6H/2009 M 2 $ 3 kohta).
01004   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan radioamatööriasemaa, joka on tarkoitettu automaattisesti lähettämään edelleen radioamatöörilähetyksiä ilman luvanhaltijan välitöntä valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01006   Kantoaaltoteho on moduloidun lähettimen antennin syöttöjohtoon yhden radiotaajuusjakson aikana antaman tehon keskiarvo.
Kommentti: 6H/2009 2 $ 5 kohta.
01010   Radioamatöörilähettimen hallussapito on kielletty ilman asianmukaista lupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01012   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan kaukokirjoitus- ja datalähetyksiin tarkoitettua automaattista lähetintä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01013   Modulaatiohuipputeho on radioamatöörimääräysten mukaan merkitty aina lähettimen tyyppikilpeen.
01014   Modulaatiohuipputeholla tarkoitetaan antennin syöttöjohdon yläpäässä mitattua suurinta tehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta.
01015   Radioamatööriviestinnällä tarkoitetaan LA-liikennettä sen sallituissa muodoissa.
01017   Harhalähetteitä ovat sellaiset lähetteet, joiden taajuus on lähetystaajuuden ulkopuolella ja joiden tasoa voidaan pienentää vaikuttamatta informaation siirtoon.
Kommentti: 6H/2009 M.
01018   Harhalähetteitä ovat kaikki sellaiset lähetteet, jotka häiritsevät omaa työskentelyä.
01024   Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka harjoittaa LA-liikennettä sekä radioasemien kuuntelua.
Kommentti: 6H/2009 M
01025   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut radioamatöörikurssilla ja on jäsenenä radioamatöörikerhossa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $
01026   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut puolustusvoimien radioviestittäjätutkinnon.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $
01027   Radioamatöörimääräyksen mukaan harhalähetteisiin kuuluvat voimakkaiden ulkomaisten asemien lähetykset Aurora-keleillä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta.
01029   Kantoaaltoteho on päätetransistorin tai -putken antama maksimaalinen teho radioamatöörilaitteissa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta.
01030   Radioamatööriviestinnän eräs tarkoitus on kouluttautuminen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01031   Kouluttaminen ei mitenkään liity radioamatööritoimintaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01032   Pelastuspalveluharjoituksessa radioamatöörin ja viranomaisen välinen viestintä on radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 9 $
01033   Radioamatööriviestinnän kaikki osapuolet ovat aina radioamatöörejä tai radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 15§:ssä tarkoitettuja muita henkilöitä (ns. Second Operator).
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
01034   Radiotekniset kokeilut ovat eräs radioamatööritoiminnan tarkoitus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01035   Radioamatööriyhteyksien pitäminen on olennainen osa radioamatööritoimintaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01036   Radioamatööriviestintää harjoittavat radioamatöörit keskenään tai radioamatöörin välittömässä valvonnassa muutkin henkilöt.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01037   Kahden radioamatöörin keskinäinen morsetus valomerkillä on radioamatööriviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01038   Radioamatööriviestintä voi olla muutakin kuin radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01039   Radioamatööriviestintä on aina radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01040   Radioamatööriviestintää harjoitetaan ilman taloudellisen edun tavoittelua puhtaasti henkilökohtaisesta harrastuksesta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01041   Radioamatööriviestinnässä ei saa tavoitella rahallista hyötyä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01042   Radioamatööriviestinnässä radioamatöörillä on mainio tilaisuus kokeilla omatekoisia radiolaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01043   Radioamatööriviestinnässä voi tavoitella rahallista hyötyä, kunhan pysyy kohtuuden rajoissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01044   Radioamatööriviestinnän tarkoitus voi olla mikä tahansa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01045   Radioamatööriviestintää voi harjoittaa muukin henkilö kuin radioamatööri ilman radioamatöörin välitöntä valvontaa.
01046   Radioamatööriviestintään kuuluu myös radioamatöörisatelliittiviestintä, jos radioamatöörimääräyksissä erikseen niin mainitaan.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1
01047   Radioamatöörisatelliittiviestintä ei koskaan ole osa radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1
01048   Radioamatööriviestintä voi tapahtua puhtaana kaapelisiirtona.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01049   Radioamatööriksi voi kutsua itseään kuka tahansa henkilö, joka on joskus harjoittanut radioamatööriviestintää pätevyystodistuksen omaavan radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01050   Radioamatööri voi joissakin tapauksissa olla henkilö, jolla ei ole radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01051   Radioamatööri on aina radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttavan pätevyystodistuksen haltija.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01052   Radioamatöörillä tulee olla asianmukainen pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01053   Radioamatöörin pätevyystodistus antaa oikeuden radioamatööriviestinnän harjoittamiseen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
01054   Radioamatööri on määritelmän mukaan henkilö, joka on Suomen Radioamatööriliiton jäsen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
01055   Radioamatöörillä on aina radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Radioamatöörilupaa on haettava, jos haluaa pitää hallussaan ja käyttää omaa radiolähetintä.
01056   Radioamatöörin tuntomerkki on, että hänellä on radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttava pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01057   Radioamatöörillä ei välttämättä tarvitse olla radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttavaa pätevyystodistusta, jos hänellä on muita päteviä todistuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01058   Radiolain mukaan radiolaite koostuu joko radiolähettimestä tai radiovastaanottimesta sekä mahdollisista lisälaitteista.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 3 mom.
01059   Radioamatööriasemalla ei määritelmän mukaan tarvitse olla yhtään lähetintä eikä yhtään vastaanotinta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01060   Radioamatööriasemalla ei välttämättä ole lähetintä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01061   Lähetin kuuluu aina radioamatööriaseman kokoonpanoon.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01065   Radioamatööriasemalla voi olla useita lähettimiä ja vastaanottimia.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01067   Radioamatööriasemalla voi olla lähettimiä, vastaanottimia ja lähetinvastaanottimia useita kappaleita.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01068   Pelkkä radioantenni määritellään radioamatöörimääräyksissä radioamatööriasemaksi.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01069   Jos kesämökille jää talveksi suurikokoinen antenniviritin, siellä on Viestintäviraston mielestä myös radioasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01070   Radioamatööriasemaa saa käyttää vain radioamatööriviestinnässä. Ainoa poikkeus tästä ehdottomasta säännöstä on hätäviestintä.
Kommentti: 6H/2009 M 9 $
01071   Pätevyystodistuksen juuri saanut radioamatööri voi ennen radioamatööriluvan saamista ostaa radioamatöörivastaanottimen ja pitää sitä hallussaan.
Kommentti: Vain lähettimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01072   Pätevyystodistuksen juuri saanut radioamatööri voi ennen radioamatööriluvan saamista ostaa radioamatöörilähettimen ja pitää sitä hallussaan.
Kommentti: Lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01073   Radioamatööri saa pitää hallussaan radioamatöörilähetintä, vaikka hänellä ei vielä olekaan radioamatööriaseman lupaa.
Kommentti: Lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01074   Radioamatööri voi ennen radioamatööriluvan saantia kuunnella radiovastaanottimella radioamatööriviestintää.
Kommentti: Vain lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01075   Itse rakennettua radioamatöörilähetintä radioamatööri voi säilyttää kotonaan, vaikka hänellä ei vielä ole radioamatöörilupaa.
Kommentti: Lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01076   Radioamatööriviestinnässä käytettävä radioasema on radioamatööriasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01097   Radioamatööritoistinasema on tarkoitettu automaattisesti lähettämään edelleen asemalla vastaanotetut radioamatöörilähetykset.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01098   Radioamatööritoistinasema ei ole radioamatööriasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01099   Radioamatööritoistinasema voi siirtää vain puhetta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01100   Radioamatööritoistinaseman kautta voi kulkea vain dataa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01101   Radioamatööritoistinaseman kautta kulkeva informaation lähetystapa ei ole rajoitettu radioamatöörimääräyksissä pelkästään puheeseen ja dataan.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01102   Radioamatööritoistinasemana voi pitää myös sellaista radioamatööriasemaa, joka luvanhaltijansa välittömässä valvonnassa lähettää edelleen asemalla vastaanotettuja datalähetteitä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta, 4 $ a-kohta
01103   Radioamatööriasema, jonka kautta puhe siirtyy luvanhaltijan välittömässä valvonnassa, ei ole radioamatööritoistinasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta, 4 $ a-kohta
01104   Radioamatööritoistinasema siirtää radioamatöörilähetykset edelleen automaattisesti ilman luvanhaltijan välitöntä valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta, 4 $ a-kohta
01105   Radioamatööritoistinaseman ei välttämättä tarvitse olla radioamatööriasema. Riittää, kun se välittää radioamatööriviestintää.
01106   Radioamatöörin on syytä tuntea radiolähettimen erilaiset tehotyypit, koska radioamatöörimääräyksissä annetaan radiolähettimen tehojen ylärajat tehotyypin avulla.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. ja 5. kohta, Liite 1
01107   Radioamatöörimääräyksissä puhutaan sekä lähettimen tehoista että antennin säteilytehoista.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. ja 5. kohta, Liite 1
01108   Radioaseman modulaatiohuipputeho määritellään radiolähettimen antenniliittimen kohdalta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 4. kohta
01109   Syöttöjohdon yläpää on kohta, jossa radioaseman modulaatiohuipputeho määritetään.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01111   Radioaseman modulaatiohuipputeho pitää todeta radiolähettimen äärimmäisissä käyttöolosuhteissa.
01112   Radioaseman modulaatiohuipputeho on radiolähettimen modulaattoriin menevän tehon huippuarvo.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01113   Radioaseman modulaatiohuipputeho ei ole radiotaajuista tehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01114   Radioaseman modulaatiohuipputeho on radiotaajuista tehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01115   Radioaseman modulaatiohuipputeho riippuu antennin pääkeilan suunnasta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01116   Radioaseman modulaatiohuipputeholla kuvataan itse asiassa modulaattorin maksimaalista lämpötehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01126   Radioaseman kantoaaltotehon mittauksessa lähetin on moduloimaton.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01127   Lähettimen kantoaaltoteho voidaan mitata vain silloin, kun lähetin on moduloitu.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01128   Radioaseman kantoaaltoteho mitataan modulaation alinta taajuuskomponenttia vastaavana ajanjaksona.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01130   Radioaseman kantoaaltoteho menee määritelmän mukaan lähettimeen kytkettyyn syöttöjohtoon.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01131   Modulaattoriin menevä teho on radioamatöörimääräysten mukaan sama kuin radioaseman kantoaaltoteho.
01132   Lähettimen on oltava moduloitu siniaallolla kantoaaltotehon mittausta varten.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01133   Radioamatööriaseman tehorajoja ilmoitettaessa radioamatöörimääräyksissä käytetään myös radioaseman kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautukset 2, 3, 5, 7 ja 8
01141   Harhalähetteiden taajuudet ovat aina lähetystaajuuden ulkopuolella.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01142   Harhalähetteiden taajuusalue osuu tavallisesti lähetystaajuudelle.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01143   Harhalähetteiden tason pienentäminen ei välttämättä vaikuta informaation siirtoon.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01152   Radioamatöörilähettimen lähetystaajuus saa olla hyvinkin epävakaa, mikäli lähetin on ns. perinneradio.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01153   Sekoitustulokset ovat eräs esimerkki harhalähetteistä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01154   Harhalähetteiksi katsotaan kaikki omaa työskentelyä häiritsevät lähetteet.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01155   Harhalähetteiden taajuus voi olla lähetystaajuuden ulko- tai sisäpuolella.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01156   Sekoitustulokset ja harmoniset lähetteet kuuluvat harhalähetteisiin.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01157   Jos harmonisten lähetteiden tasoa pienennetään, samalla harhalähetteiden taso laskee.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01158   Harhalähetteet ovat tarpeettomia informaation siirron kannalta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01159   Rahallisen hyödyn tavoittelu radioamatööriviestinnässä on sallittua erikoisluvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom. 4 $ 5 mom.
01160   Radioamatööriviestinnällä tarkoitetaan mm. radioamatöörien kouluttautumistarkoituksessa harjoittamaa radioviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom. 4 $ 5 mom.
01162   Kantoaaltoteho on pulssimodulaatioteho mitattuna syöttöjohdon alapäästä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01163   Kantoaaltoteho on teho, joka nähdään SWR-mittarista puhelähetyksen aikana.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01164   Kantoaaltoteho on moduloimattoman radiolähettimen antennin syöttöjohtoon yhden radiotaajuusjakson aikana antaman tehon keskiarvo.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01165   Kantoaaltoteho on moduloidun radiolähettimen antennin syöttöjohdon yhden radiotaajuusjakson aikana antaman tehon keskiarvo.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01166   Kantoaaltoteho on teho, joka nähdään SWR-mittarista SSB-lähetyksen aikana.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01167   Kantoaaltoteho on päätetransistoriin merkitty keskimääräinen teho radioamatöörilaitteessa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01168   Kantoaaltoteho on pääteputkeen merkitty keskimääräinen teho radioamatöörilaitteessa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01179   Harhalähetteisiin kuuluvat myös ilmastohäiriöt.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01180   Harhalähetteitä ovat muun muassa ns. parasiittiset lähetteet.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01181   Harhalähetteet ovat tarpeellisia informaation siirrossa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01182   Harhalähetteitä ovat muun muassa lähetteet, jotka syntyvät sekoitustuloksina vieraan lähettimen signaalin kanssa.
Kommentti: Tämäkin on esimerkki harhalähetteestä ( 6H/2009 M 2 $ 6. kohta$
01183   Harhalähetteitä voidaan käyttää hyväksi lähettimen pääteasteen virittämisessä.
01184   Harhalähetteisiin kuuluu huonosta avainnuspiiristä aiheutunut ns. klikki.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta.
01185   Harhalähetteet ovat lähetystaajuuden ulkopuolelle sijoittuvia häiriölähetteitä.
01186   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on SRAL:n jäsen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01187   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, jolla on radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttava pätevyystodistus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01188   Radioamatööri on henkilö, jolla on radioamatööriviestinnän harjoittamiseen tarvittavat laitteet.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01189   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka harrastaa LA- sekä DX-kuuntelua.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01190   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka harrastaa LA-radiotoimintaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01191   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut hyväksytysti radioamatöörin pätevyystutkinnon ja saanut sen perusteella Viestintävirastolta pätevyystodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1, 3 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01192   Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut radioamatöörikurssilla ja on jäsenenä jossain radioamatöörikerhossa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1, 3 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01194   Radioamatööriasema on radioamatööriviestinnässä käytettävä radioasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 2. kohta, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01195   Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi radioamatööriviestinnässä ja jota varten on myönnetty asianmukainen lupa.
01196   Radioamatöörilähettimen hallussapito on kielletty ilman asianmukaista lupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01197   Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, jolla harjoitetaan pelkästään kotimaisten asemien kuuntelua.
01198   Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka sisältää vähintään LA-laitteiston ja liikennevastaanottimen.
01213   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan sellaista asemaa, joka luvan haltijan välittömässä valvonnassa lähettää edelleen asemalla vastaanotettua datalähetystä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01214   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan 600 W:n lineaarista vahvistinta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01215   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan laitetta, jota käytetään radioamatöörikilpailuissa toistamaan kilpakutsua.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01216   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan radioamatööriasemaa, joka automaattisesti lähettää edelleen asemalla vastaanotetut radioamatöörilähetykset ilman luvanhaltijan välitöntä valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01217   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan kaukokirjoitus- ja datalähetyksiin tarkoitettu automaattista lähetintä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01218   Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan Viestintäviraston automaattista kuunteluasemaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01219   Radioviestinnällä tarkoitetaan tiedon siirtoa, lähettämistä tai vastaanottoa siten, että käytetään hyväksi radiotaajuuksia.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4§ 2 mom.
01220   Radioamatööri saa vastaanottaa kaikkea radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
01221   Radioamatööri ei saa vastaanottaa kaikkea radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
01222   Radioamatööriviestintä on luottamuksellista viestintää
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
01223   Radioamatööriviestintä ei ole luottamuksellista viestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
PÄTEVYYSTODISTUS
02001   Pätevyystodistuksen toinen nimitys on asemalupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. (pätevyystodistus$, 7 $ 1 mom. (lupa$
02002   Radioamatöörin pätevyystodistuksen myöntää Itella.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. (pätevyystodistus$, 7 $ 1 mom. (lupa$
02003   Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi anomuksesta antaa Suomessa muukin viranomainen kuin Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02004   Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa SRAL.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02005   Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02007   Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut radioamatöörin pätevyystutkinnon.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 3 mom., 18C/2003 M
02008   Viestintävirasto voi hyväksyä muun maan telehallinnon myöntämän pätevyystodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. esim. CEPT T/R 61-02 ns. HAREC-todistus.
02009   Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa SRAL:n pätevyystutkija.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 ja 3 mom.
02010   Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi saada sotilasradiosähköttäjä ilman erillistä pätevyystutkintoa.
Kommentti: 18C/2003 M 9 $
02011   Viestintävirasto voi hyväksyä ruotsalaisen radioamatööritodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. esim. CEPT T/R 61-02 ns. HAREC-todistus
02012   Viestintäviraston on hyväksyttävä muiden maiden telehallinnoille suoritettu pätevyystutkinto sellaisenaan, jos sen sisältö on osapuilleen sama kuin Suomessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. 18C/2003 M 9 §
02013   SRAL antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut asianomaisen pätevyystutkinnon.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02014   SRAL antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 10 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
02015   Viestintävirasto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää SRAL.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 10 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
02016   Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain sellaiselle henkilölle, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom., 18B/2001 9 $, 6H/2009 M 3 $
02017   Suomalaiselle henkilölle voidaan myöntää radioamatöörilupa vain, jos hänellä on radioamatöörin pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $ 1 mom.
02018   Viestintävirasto antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut pätevyystutkinnon.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $ 1 mom.
02019   Radioamatöörin pätevyystodistus on sama asia kuin radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.(lupa$, 15 $ 1 mom. (pätevyystodistus$
02020   Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa pitämään hallussa lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
02021   Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa käyttämään lähetinlaitteita radioamatööriasemalla, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02022   Jos saa radioamatöörin pätevyystodistuksen, on mahdollista työskennellä toisen radioamatöörin asemalta, vaikka ei olisikaan omaa radioamatöörilupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02023   Yksityishenkilö saa pitää hallussaan ja käyttää omaa radioamatööriasemaa vain, jos hänellä on sekä radioamatöörin pätevyystodistus että radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
02024   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, mikäli yleisluokan radioamatööri on paikalla valvomassa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02025   Perusluokan radioamatööri ei saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, vaikka paikalla olisi yleisluokan radioamatööri valvomassa työskentelyä.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02026   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokan radioamatöörin asemalta, mikäli tällä on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02027   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä ns. Second Operaattorina yleisluokan radioamatöörin asemalta yleisluokan oikeuksin, mikäli luvanhaltija on paikalla valvomassa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom. Tällöin työskentely tapahtuu second operator-periaatteella.
02028   Jos perusluokan radioamatööri käyttää ilman valvontaa yleisluokan radioamatöörin asemaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02029   Jos yleisluokan radioamatööri käyttää perusluokan radioamatöörin asemaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02030   Jos yleisluokan radioamatööri käyttää perusluokan radioamatöörin asemaa, hän saa käyttää yleisluokan oikeuksiaan kuten omalta asemaltaan.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02031   Perusluokan radioamatööri voi harjoittaa radioamatööriviestintää yleisluokan radioamatööriasemalla, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
02032   Perusluokan radioamatööri voi harjoittaa radioamatööriviestintää pätevyystodistuksensa puitteissa radioamatöörikerhoasemalla, jolla on voimassa oleva asemalupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02033   Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa eräissä tapauksissa harjoittamaan radioamatööriviestintää radioamatöörimääräysten vastaisesti.
Kommentti: Lupaehto. Radioamatööriviestintää harjoitetaan radioamatööriasemalla. Radioamatööriaseman luvan ehtona on radioamatöörimääräysten noudattaminen.
02034   Radioamatöörin pätevyystodistus ei vielä oikeuta harjoittamaan radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02035   Radioamatöörin pätevyystodistus ei oikeuta harjoittamaan muuta radioviestintää kuin radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 9 $
02036   Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa harjoittamaan radioamatööriviestintää vain kyseistä pätevyysluokkaa koskevin oikeuksin.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1 .
02037   Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa harjoittamaan radioamatööriviestintää sellaisella radioasemalla, jolla ei ole asemalupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
02039   Radioamatööri voi käyttää vain sellaisen toisen radioamatöörin asemaa, jolla on saman luokan radioamatöörin pätevyystodistus kuin hänellä itsellään.
Kommentti: 6H/2009 M 8
02040   Perusluokan radioamatöörin on noudatettava perusluokan rajoituksia työskennellessään yleisluokan radioamatöörin asemalta ilman yleisluokkalaisen valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $. Mikäli yleisluokkalainen valvoo työskentelyä, voidaan toimia second operaattorina. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom.
02042   Perusluokan radioamatöörin on kaikissa tilanteissa noudatettava perusluokan rajoituksia työskennellessään yleisluokan radioamatöörin asemalta.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $. Mikäli yleisluokkalainen valvoo työskentelyä, voidaan toimia second operaattorina. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom.
02044   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokkalaisen asemalta, vaikka tällä ei olisikaan voimassa olevaa radioamatöörilupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02046   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta vain siinä tapauksessa, että molemmat kuuluvat perusluokkaan.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02047   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä ilman valvontaa yleisluokkaan kuuluvan radioamatöörin asemalta, mikäli noudattaa perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $. Mikäli yleisluokkalainen valvoo työskentelyä, voidaan toimia Second Operaattorina. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom.
02048   Radioamatööriksi voi kutsua itseään kuka tahansa henkilö, joka on joskus harjoitellut radioamatööriviestintää pätevyystodistuksen omaavan radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
02049   Kaikkien radioamatöörien pätevyystodistusten voimassaoloaika on aina viisi vuotta.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02050   Viestintävirasto ei voi peruuttaa jo annettua radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02051   Syy radioamatöörin pätevyystodistuksen peruuttamiseen voi olla se, että kyseinen radioamatööri toistuvasti rikkoo radioviestintää koskevia säädöksiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02053   Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan peruuttaa, mikäli radioamatööri toistuvasti huolimattomuuttaan aiheuttaa radioviestinnälle haitallisen häiriön.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02057   Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi törkeissä tapauksissa peruuttaa poliisi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02058   Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi peruuttaa myös muu viranomainen kuin Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02059   Radioamatöörin pätevyystodistus annetaan toistaiseksi.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02060   Radioamatöörin pätevyystodistus annetaan toistaiseksi luokasta riippumatta.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02062   Yleisluokan radioamatöörin pätevyystodistus annetaan toistaiseksi.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02065   Kuka tahansa saa harjoittaa radioamatööriviestintää jonkun radioamatöörin asemalta, jos aseman haltijalla on voimassa oleva radioamatöörilupa ja radioamatööri valvoo työskentelyä.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $.
02066   Kuka tahansa saa harjoittaa radioamatööriviestintää omin päin jonkun radioamatöörin asemalta, jos tällä on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03001   Radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita saa pitää hallussa ilman radioamatöörilupaa, jos on suorittanut pätevyystutkinnon hyväksytysti.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03002   Radioamatööriluvan myöntää Itellan verkkokauppa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 1 mom.
03003   Lähetinlaitteiden hallussapito ei edellytä lupaa, jos ei käytä niitä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03004   Lähetinlaitteiden hallussapitoon on haettava lupa, vaikka ei käyttäisikään niitä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03005   Radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita ei saa pitää hallussa eikä käyttää ilman lupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03006   Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa pitämään hallussa ja käyttämään radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03007   Vain radioamatöörilupa oikeuttaa pitämään hallussa ja käyttämään radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03008   Radioamatööriluvan myöntää Viestintävirasto, mutta Suomen Radioamatööriliitto määrää lupaehdot.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03009   Viestintävirasto myöntää radioamatööriluvan tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03010   Radioamatöörilupaa ei tarvita, jos Viestintävirasto on antanut radioamatöörin pätevyystodistuksen.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03011   Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa pitämään hallussa ja käyttämään lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03012   Radioamatöörilupa voidaan antaa poikkeustapauksessa sellaiselle suomalaiselle radioamatöörille, jolla ei ole radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03013   Jos saa radioamatöörin pätevyystodistuksen, saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta, vaikka ei olisikaan omaa radioamatöörilupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03014   Yksityishenkilö saa pitää hallussa ja käyttää omaa radioamatööriasemaa vain, jos hänellä on sekä radioamatöörin pätevyystodistus että radioamatööriaseman lupa.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03015   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, mikäli yleisluokan radioamatööri on paikalla valvomassa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03016   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokan radioamatöörin asemalta, mikäli tällä on voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03017   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokan radioamatöörin asemalta yleisluokan oikeuksin, mikäli aseman yleisluokkaan kuuluva luvanhaltija on paikalla valvomassa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03018   Jos perusluokan radioamatööri käyttää yleisluokan radioamatöörin asemaa ilman tämän valvontaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03019   Radioamatööri saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta vain siinä tapauksessa, että molemmilla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03020   Radioamatöörin pätevyystodistus on eri asia kuin radioamatöörilupa.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03021   Radioamatööriluvan myöntää Suomen Radioamatööriliitto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03022   Suomen Radioamatööriliitto antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut asianomaisen pätevyystutkinnon.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom.
03023   Suomen Radioamatööriliitto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää Viestintävirasto.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03024   Viestintävirasto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat saa Suomen Radioamatööriliitolta.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03025   Viestintävirasto antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut pätevyystutkinnon. Vasta pätevyystodistuksen saatuaan yksityishenkilö voi saada radioamatööriluvan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. 6H/2009 M 3 $
03026   Yleisluokan radioamatööri saa työskennellä perusluokan radioamatöörin asemalta, vaikka tällä ei olisikaan radioamatöörilupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03028   Perusluokan radioamatööri ei saa työskennellä yleisluokkalaisen radioamatöörin asemalta, vaikka tällä olisi voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03029   Jos yleisluokan radioamatööri työskentelee perusluokan radioamatöörin asemalta, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03030   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta vain siinä tapauksessa, että molemmat kuuluvat perusluokkaan.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03032   Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain sellaiselle henkilölle, jolla on voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Radioamatöörilupa myönnetään pätevyystodistuksen perusteella 6H/2009 M 3 $
03033   Suomalaiselle henkilölle voidaan myöntää radioamatöörilupa vain, jos hänellä on radioamatöörin pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03034   Jos yleisluokan radioamatööri työskentelee perusluokan radioamatöörin asemalta, hän saa työskennellä yleisluokkalaisen oikeuksin.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03035   Radioamatöörin työskennellessä toisen radioamatöörin asemalla hänen on noudatettava sekä luvanhaltijan radioamatööriluokasta johtuvia rajoituksia että työskentelijän omasta radioamatööriluokasta johtuvia rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03036   Radioamatöörilupa voidaan myöntää oikeushenkilölle kuten esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle vain siinä tapauksessa, että yhdistyksen tarkoituksena on radioamatööriviestinnän harjoittaminen ja sen radioamatööriaseman valvojalla on asianmukainen pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03037   Radioamatöörilupa voidaan myöntää mille tahansa yhdistykselle, kunhan yhdistys on rekisteröity.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03038   Radioamatöörilupa voidaan myöntää mille tahansa rekisteröidylle yhdistykselle, jos yhdistykseen kuuluu vähintään kolme radioamatööriä.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03039   Radioamatöörilupaa ei myönnetä rekisteröimättömälle yhdistykselle.
03040   Yhdistys ei voi saada radioamatöörilupaa, ellei jäsenenä ole vähintään viisi yleisluokan radioamatööriä.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03041   Rekisteröidylle yhdistykselle ei myönnetä radioamatöörilupaa, ellei sen tarkoituksena ole radioamatööriviestinnän harjoittaminen.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03042   Radioamatööriviestintää harjoittavalle yhdistykselle ei myönnetä radioamatöörilupaa, ellei yhdistystä ole rekisteröity.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03043   Radioamatöörilupa voidaan myöntää vain yleisluokan radioamatöörille.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom.
03044   Suomessa vierailevalle ulkomaalaiselle radioamatöörille voidaan myöntää radioamatöörilupa, vaikka hänellä ei olisi suomalaista radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 4 mom.
03045   Suomessa vierailevalle ulkomaalaiselle radioamatöörille myönnetään radioamatöörilupa vain, mikäli hänellä on yleisluokan tai perusluokan pätevyystodistus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 4 mom.
03046   Radioamatöörilupa voidaan poikkeustapauksessa ja perustellusta hakemuksesta myöntää kenelle tahansa, vaikka tällä ei olisikaan radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom.
03047   Kun rekisteröity yhdistys hakee radioamatöörilupaa, lupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, kuka toimii aseman valvojana.
Kommentti: 6H/2009 M 12 $ 1 mom.
03050   Rekisteröidyn yhdistyksen hakiessa radioamatöörilupaa ensimmäiseen hakemukseen on liitettävä yhdistyksen jäsenluettelo.
Kommentti: Tämä on hölynpölyä.
03051   Kun rekisteröity yhdistys hakee radioamatöörilupaa, ensimmäiseen hakemukseen on liitettävä ainakin viiden yhdistykseen kuuluvan yleisluokan radioamatöörin nimet.
03052   Suomessa vierailevan ulkomaalaisen radioamatöörin hakiessa radioamatöörilupaa tulee hakemukseen liittää todistus mm. siitä, että hänellä on kotimaassaan voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 4 mom.
03053   Suomessa vierailevan ulkomaalaisen radioamatöörin hakiessa radioamatöörilupaa hakemukseen tulee liittää todistus siitä, että hänellä on voimassaoleva oleskelulupa Suomessa.
Kommentti: Vaatimus on hölynpölyä. Hakemukseen on liitettävä kopio passin henkilötietosivusta.
03054   Suomessa vierailevan ulkomaalaisen radioamatöörin tulee henkilökohtaisesti käydä Viestintävirastossa esittämässä kotimaansa viranomaisen antama radioamatöörilupa.
03055   Suomessa vieraileva ulkomaalainen radioamatööri voi saada radioamatööriluvan vain, mikäli hänellä on kotimaassaan voimassaoleva radioamatööriaseman hallussapitoon ja käyttöön oikeuttava lupa.
03056   Radioamatöörilupa myönnetään määräajaksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03057   Radioamatöörilupa on voimassa toistaiseksi, mutta Viestintävirasto voi peruuttaa sen, mikäli katsoo siihen olevan syytä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03058   Radioamatöörilupa myönnetään määräajaksi ja se uusitaan automaattisesti ennen sen päättymistä.
03059   Radioamatöörilupa myönnetään enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03060   Radioamatöörilupa on voimassa vuoden kerrallaan ja se uusiutuu itsestään, kun maksaa vuotuisen taajuusmaksun.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03062   Radioamatööriluvasta peritään lupamaksu, joka on voimassa viisi vuotta.
03063   Radioamatööriluvasta ei peritä taajuusamaksua.
03064   Radioamatööriluvasta peritään vuosittain taajuusmaksu.
03065   Radioamatöörilupa on elinikäinen. Viestintävirasto voi kuitenkin peruuttaa sen radiolaissa mainituilla perusteilla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03066   Radioamatöörin pätevyystodistus on normaalisti elinikäinen, mutta radioamatöörilupa määräaikainen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) pätevyystodistus 17 $ 2 mom., lupa 10 $ 2 mom.
03067   Radioamatöörin pätevyystodistuksesta ei peritä vuosimaksua.
03068   Radioamatöörin pätevyystodistuksesta peritään vuotuinen taajuusmaksu.
03069   Taajuusmaksun laiminlyöminen aiheuttaa radioamatöörin pätevyystodistuksen peruuttamisen.
03070   Perusluokan pätevyystodistus on määräaikainen ja se uusitaan vain kirjallisesta hakemuksesta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.
03071   Vuotuinen taajuusmaksu peritään vain perusluokan radioamatööreiltä.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03072   Vuotuinen taajuusmaksu peritään kaikista radioamatööriluvista luvanhaltijan radioamatööriluokasta riippumatta.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03074   Radioamatöörin pätevyystodistuksesta ei peritä vuosimaksua.
Kommentti: 1245/2001 14 $
03075   Vuotuista taajuusmaksua ei tarvitse maksaa, mikäli kaikilta osin noudattaa radioamatöörimääräyksiä.
03076   Vuotuista taajuusmaksua ei tarvitse maksaa, mikäli on Suomen Radioamatööriliiton jäsen.
03077   Suomen Radioamatööriliiton jäsenmaksu kattaa myös vuotuisen taajuusmaksun.
03078   Kunkin radioamatöörin on maksettava vain yksi taajuusmaksu vuodessa, vaikka hänellä olisi useita radioamatöörilupia.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03079   Vuotuinen taajuusmaksu on maksettava kustakin voimassaolevasta radioamatööriluvasta, vaikka niitä olisi samalla henkilöllä useita.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03085   Radioamatööriaseman tarkastuksen yhteydessä on tarkastajalle voitava osoittaa, että asemalla on voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom.
03086   Yksityishenkilön radioamatöörilupaa ei saa siirtää toiselle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 11 $
03087   Yksityishenkilön radioamatööriluvan saa siirtää toiselle Viestintäviraston suostumuksella.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 11 $
03088   Radioamatöörilupa koskee vain sitä henkilöä, joka on merkitty luvanhaltijaksi. Luvanhaltijan vastuulla muukin radioamatööri tai luvanhaltijan välittömässä valvonnassa kuka tahansa muukin henkilö (Second Operator) saa käyttää asemaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom
03089   Yksityisen henkilön radioamatööriluvan saa siirtää toiselle radioamatöörille, jolla on vähintään perusluokan pätevyystodistus.
03095   Jos luvanhaltijan postiosoite muuttuu kesken maksukauden, peritään uusi taajuusmaksu.
03102   Luvanhaltijan postiosoitteen muuttuessa Viestintävirastolle on tehtävä ilmoitus, vaikka radioamatööriaseman sijoituspaikka Ahvenanmaalla pysyisi ennallaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 28 $ 3 mom.
03107   Radioamatöörimääräyksissä on lueteltu ne tapaukset, joissa on haettava erikoislupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03108   Radioamatöörikerholle myönnetty radioamatöörilupa oikeuttaa automaattisesti pystyttämään myös radioamatööritoistinaseman.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03109   Kaikille ilman radioamatöörin välitöntä valvontaa toimiville asemille on haettava Viestintäviraston antama erikoislupa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03110   Pakettiradioaseman saa ilman erikoislupaa jättää toimimaan yksikseen ns. digipeater-tilaan, mikäli toimitaan IARU:n taajuussuunnitelman mukaisilla pakettiradiotaajuuksilla.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03111   Postilaatikkoaseman tai digipeaterin käyttö edellyttää erikoislupaa, mikäli asema ei ole radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03112   Pakettiradioasemaa saa käyttää digipeaterina vain radioamatöörin välittömässä valvonnassa, mikäli asemalla ei ole erikoislupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03113   Radioamatöörimajakan käyttö edellyttää erikoislupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03114   Luvanhaltija vastaa aina siitä, että radiolähetintä käytetään lupaehtojen mukaisesti
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 11 § 2 mom.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04001   Radioamatööriaseman kutsumerkin määrää Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 26 $, 6H/2009 M 5 §
04002   Radioamatööriaseman tunnuksena käytettävän kutsumerkin määrää Suomen Radioamatööriliitto ry.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 26 $, 6H/2009 M 5 §
04003   Suomalaisen radioamatööriaseman tunnus muodostuu kahden kirjaimen maatunnuksesta, näitä seuraavasta numerosta sekä yhden tai useamman merkin tunnusosasta.
Kommentti: RR S19,67 ,68 & ,69
04025   Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH/LA1ABC.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 4 mom.
04026   Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH2/LA1ABC.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 4 mom.
04027   Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää LA1ABC/OH.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 4 mom.
04028   Työskentelet toisen radioamatöörin asemalla. Sinun on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustasi.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04029   Työskentelet toisen radioamatöörin asemalla. Sinun on käytettävä työskentelyn aikana kyseisen aseman tunnusta oman tunnuksesi sijasta.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04030   Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04031   Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana sinun tunnustasi.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04032   Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää omaa kutsuaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04033   Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää kerhoaseman kutsua.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04034   Kerhoasemalla työskentelevän radioamatöörin on normaalisti käytettävä omaa tunnustaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04035   Työskenneltäessä kerhoasemalla on kaikissa olosuhteissa käytettävä kyseisen kerhoaseman kutsumerkkiä.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04036   Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla olevat kerhon jäsenet eivät saa omilla kutsuillaan pitää yhteyttä DX:n kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04037   Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla olevat kerhon jäsenet, joilta kyseinen maa puuttuu, saavat pitää yhteyden DX:n kanssa omilla kutsuillaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04038   Väärän kutsun käyttö on kaikissa olosuhteissa kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04039   Radioamatööriviestinnässä voi tulla yllättäviä tilanteita, joissa radioamatööriasema saa käyttää muutakin kuin omaa kutsumerkkiään.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04040   Radioamatööriasemalla on aina käytettävä kyseisen aseman kutsumerkkiä riippumatta siitä, kuka asemaa käyttää.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04041   Radiolähetyksen täytyy olla tunnistettavissa.
Kommentti: RR S19.1
04042   Radiolähetysten täytyy olla tunnistettavissa ainoastaan radioamatööriyhteyksien aikana.
Kommentti: RR S19.1
04043   Radioamatööriaseman tunnuksena käytetään kutsumerkkiä, jonka Viestintävirasto määrää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 26 $ 4 mom., 6H/2009 M 5 $ 1 mom.
TAAJUUSALUEET
05001   Radioamatööri saa vastaanottaa kaikkea radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1, 3 kappale
05006   Taajuusalue 10100-10150 kHz on perusluokan radioamatööreiltä kielletty alue.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05007   Taajuusalueen 18068-18168 kHz käyttö on perusluokan radioamatööreiltä kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05008   Taajuusalueen 24890-24990 kHz käyttö on perusluokan radioamatööreiltä kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05009   Radioamatööriaseman lähetteen suurin sallittu kaistanleveys taajuusalueilla 18068-18168 kHz ja 24890-24990 kHz on 8 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05010   Radioamatööri saa käyttää kaikkia lähetystapoja taajuusalueilla 18068-18168 kHz ja 24890-24990 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05011   Yleisluokan radioamatöörin suurin sallittu kantoaaltoteho taajuusalueilla 18068-18168 kHz ja 24890-24990 kHz on 1500 W.
05012   Yleisluokan radioamatööri ei saa käyttää yli 1500 W kantoaaltotehoa taajuusalueella 24890-24990 kHz.
05013   Suurin sallittu lähetysteho yleisluokan radioamatööreillä on lähetyslajista riippumatta aina ilmoitettu kantoaaltotehona.
05014   Suurin sallittu lähetysteho perusluokan radioamatööreillä on lähetyslajista riippumatta aina ilmoitettu modulaatiohuipputehona.
05015   Erilaiset suurimman sallitun lähetystehon arvot ovat ainoa ero yleisluokan ja perusluokan oikeuksien välillä.
05019   Perusluokan radioamatööri saa käyttää samoja taajuusalueita ja lähetelajeja kuin yleisluokan radioamatööri.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05020   Perusluokan radioamatööri saa käyttää 50 MHz:n taajuusaluetta.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05021   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 50,0-52,0 MHz kaikilla määräysten sallimilla lähetelajeilla.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05022   Radioamatöörit saavat käyttää taajuusaluetta 50,0-52,0 MHz radioamatöörimääräyksen sallimissa rajoissa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05024   Radioamatöörit saavat käyttää kaikkia lähetelajeja 50 MHz taajuusalueella, kunhan suurinta sallittua kaistanleveyttä ei ylitetä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05025   Suurin sallittu modulaatiohuipputeho 50 MHz:n taajuusalueella on 200 W ja käsittää kaikki läheteluokat.
05026   Kuulet muuta kuin radioamatööriviestintää 10 MHz:n taajuusalueella. Et saa aiheuttaa sille tahallista häiriötä.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom, Liite 1 taulukko. Radioamatööreillä on vain toissijaiset oikeudet tälle alueelle.
05027   Kuulet muuta kuin radioamatööriviestintää 10 MHz:n taajuusalueella. Saat häätää aseman pois häiritsemällä, koska se työskentelee samalla taajuudella DX-aseman kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom, Liite 1 taulukko. Radioamatööreillä on vain toissijaiset oikeudet tälle alueelle.
05028   Radioamatöörin toissijaiset oikeudet jollain taajuusalueella tarkoittavat, että työskennellä saa, jos ei aiheuta haitallisia häiriöitä muulle radioviestinnälle.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom.
05029   Radioamatöörin toissijaiset oikeudet jollakin taajuusalueella tarkoittavat, että on odotettava, kunnes muu radioviestintä lopettaa tai heikkenee tarpeeksi kelimuutoksista johtuen.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom.
05030   Taajuusalueella 3500-3800 kHz radioamatööri ei saa aiheuttaa tahallisia häiriöitä muulle suomalaiselle radioviestinnälle.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 2 mom.
05031   3,5 MHz:n taajuusalueella radioamatööri ei saa aiheuttaa tahallisia häiriöitä samalla alueella toimivalle muulle suomalaiselle radioviestinnälle.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 2 mom.
05032   Kuulet taajuudella 3515 kHz muuta radioviestintää ja saat häätää sen taajuudelta, koska kyseessä on radioamatöörialue.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 2 mom.
05033   Jos työskentelysi 50 MHz:n alueella aiheuttaa häiriöitä Tallinnan TV:n katselussa, se on yksinomaan naapurisi ongelma, koska kyseessä ei ole kotimainen yleisradiolähetys.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom, Liite 1
05035   Olet lomalla Pohjois-Karjalassa Tohmajärven kunnan alueella. Saat koko kunnan alueella käyttää 50 MHz:n asemaa, kunhan suuntaat antennin länteen.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 6.
05036   Lähetykset eräissä osissa Tohmajärven kuntaa eivät ole sallittuja 50 MHz:n taajuusalueella.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 6.
05039   Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 7000-7100 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05040   Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 21000-22000 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05041   Perusluokkalainen saa lähettää datalähetettä taajuusalueella 144-146 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05042   Radioamatöörit saavat lähettää morsesähkötyksellä taajuusalueella 14000-14350 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05043   Perusluokkalainen saa käyttää taajuusaluetta 21000-21450 kHz kaukokirjoitinliikennöintiin.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05044   Perusluokan radioamatööri saa työskennellä radioamatöörisatelliitin kautta taajuusalueella 432-435 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittiviestintä 435-438 MHz
05045   Radioamatöörit saavat työskennellä radioamatöörisatelliitin kautta taajuusalueella 435-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05046   Radioamatöörit saavat työskennellä radioamatöörisatelliitin kautta taajuusalueella 144-146 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05047   Radioamatöörit saa työskennellä radioamatöörisatelliitin välityksellä taajuusalueella 1260-1270 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05048   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 21000-21450 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05049   Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 14250-14350 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05050   Perusluokan ja yleisluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 3500-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05051   Olet yleisluokan radioamatööri. Voit ilman erikoislupaa perustaa paikkakunnallesi radioamatööritoistinaseman taajuusalueella 144-146 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $ a-kohta
05052   Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää taajuusalueella 28000-28200 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05053   Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää taajuusalueella 7000-7200 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05054   Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää koko taajuusalueella 28000-29700 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05055   Perusluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 30 W kantoaaltotehoa.
05056   Perusluokkalainen saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää enintään 120 W:n modulaatiohuipputehoa.
05057   Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla harrastaa TV-lähetyksiä, kunhan lähetteen kaistanleveys ei ylitä annettuja raja-arvoja.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05058   Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05059   Perusluokkalaisen suurin sallittu modulaatiohuipputeho on 250 W.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05060   Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla käyttää enintään 600 W:n modulaatiohuipputehoja.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05061   Perusluokan radioamatööri saa taajuusalueella 3500-3800 kHz käyttää mm. sellaisia läheteluokkia, joiden kaistanleveys on alle 1 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05062   Perusluokkalainen saa käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa taajuusalueella 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05063   Perusluokkalainen saa käyttää yli 30 W:n kantoaaltotehoa taajuusalueella 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05064   Perusluokkalainen saa käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa taajuusalueella 435-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05065   Perusluokkalainen saa käyttää 120 W:n modulaatiohuipputehoa taajuusalueella 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05066   Radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 430-440 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05067   Radioamatööri saa lähettää TV-lähetyksiä taajuusalueella 432-438 MHz, kunhan niiden kaistanleveys ei ylitä suurinta sallittua kaistanleveyttä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05068   Radioamatööri saa ilman erillistä lupaa työskennellä taajuuskaistalla 1810-1850 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05069   Radioamatööri tarvitsee erillisen luvan työskennellessään taajuuskaistalla 1810-1850 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05070   Liikennöinti taajuuskaistalla 1830-1850 kHz on sallittua.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05071   Liikennöinti taajuuskaistalla 1915-1955 kHz on sallittua.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05072   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuuskaistalla 1830-1850 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05073   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 3500-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05074   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 3510-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05075   Yleisluokan radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 3500-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05076   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 7000-7040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05077   Radioamatöörit saavat liikennöidä taajuusvälillä 7000-7200 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05078   Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 7010-7040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05079   Yleisluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 10100-10150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05080   Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 10100-10150 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittiviestintä ei ole sallittu
05081   Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 10100-10150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05082   Perusluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 14010-14040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05083   Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 18068-18168 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05084   Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 18068-18168 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05085   Yleisluokkalainen saa liikennöidä mm. taajuusalueella 21000-21150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05086   Yleisluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 21000-21450 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05087   Yleisluokkalainen saa käyttää taajuusaluetta 21000-21450 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05088   Perusluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 21010-21040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05089   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 21030-21150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05090   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 21150-21450 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05091   Yleisluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 24890-24990 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05092   Yleisluokkalainen saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 24890-24990 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05093   Yleisluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 28000-29700 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05094   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 28000-29700 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05095   Perusluokkalainen saa käyttää taajuusväliä 28040-29700 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05096   Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 28000-29700 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05097   Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 28000-28200 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05100   Yleisluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 50,0-50,5 MHz.
05102   Perusluokan radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 144-146 MHz.
05108   Radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittiviestintä sallittu välillä 435-438 MHz
05109   Radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 435-438 MHz.
05110   Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 1240-1300 MHz.
05111   Radioamatöörisatelliittiviestinnässä saa käyttää taajuusaluetta 1240-1300 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittialue 1260 - 1270 MHz
05112   Radioamatöörisatelliittiviestinnässä saa käyttää taajuusväliä 1260-1270 MHz.
05113   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 1270-1300 MHz.
05114   Taajuusalueella 1830-1850 kHz saa käyttää 15 W:n kantoaaltotehoa.
05115   Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 1810-1850 kHz käyttää 1500 W:n modulaatiohuipputehoa.
05116   Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 1830-1850 kHz käyttää kaukokirjoitusta.
05117   Taajuusalueella 7000-7200 kHz saa käyttää lähetelajeja, joiden kaistanleveys on 15 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05118   Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 21000-21450 kHz käyttää sähkötyksellä 1500 W:n kantoaaltotehoa.
05120   Taajuusalueella 10100-10150 kHz saa käyttää datalähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 1 kHz.
05121   Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 10100-10150 kHz käyttää 1500 W:n kantoaaltotehoa.
05122   Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 10000-10150 kHz käyttää 1500 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, huomautus 2
05123   Taajuusvälillä 18068-18168 kHz saa käyttää TV-lähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 4 kHz.
05124   Radioamatööri saa taajuusalueella 18068-18168 kHz käyttää datalähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 4 kHz.
05125   Yleisluokkalainen saa käyttää 1500 W:n tehoa SSB:llä taajuusalueella 24890-24990 kHz läheteluokalla J3E.
05126   Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05127   Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 200 W:n kantoaaltotehoa.
05128   Radioamatööri saa käyttää taajuusalueella 50,0-50,5 MHz TV-lähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 18 kHz.
05129   Radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää lähetystapoja, joiden kaistanleveys on enintään 18 kHz.
05130   Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 50 W:n kantoaaltotehoa.
05131   Yleisluokkalainen saa taajuusvälillä 144,000-144,150 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05132   Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 200 W:n modulaatiohuipputehoa.
05133   Yleisluokkalainen saa sallituilla yli 432 MHz:n taajuusalueilla käyttää 50 W:n kantoaaltotehoa.
05134   Radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää sellaisia lähetelajeja, joiden vaatima kaistanleveys on 25 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05137   Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 200 W:n modulaatiohuipputehoa.
05138   Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 100 W:n kantoaaltotehoa.
05139   Yleisluokan radioamatööri saa taajuusvälillä 144,000-148,000 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05140   Radioamatööri saa käyttää taajuusalueella 144-146 MHz lähetelajeja, joiden vaatima kaistanleveys on yli 18 kHz.
05141   Yleisluokan radioamatööri saa yli 432 MHz:n sallituilla taajuusalueilla käyttää 50 W:n kantoaaltotehoa.
05143   Taajuusvälillä 3510-3545 kHz saa määräysten mukaan käyttää puhelähetystä, vaikka se ei olekaan IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaista.
05144   Perusluokkalainen saa taajuusalueella 21030-21150 kHz käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa.
05145   IARU:n taajuusjako on suositus, mutta sitä on järkevä noudattaa.
05146   IARU:n taajuusjako on kansainvälinen määräys ja siten ehdoton.
05147   Taajuusjakosuosituksen antaa Kansainvälinen radioamatööriunioni IARU.
05148   Taajuusjakosuosituksen antaa Kansainvälinen televiestintäliitto ITU.
05149   Taajuusjakosuosituksella on tarkoitus estää eri lähetelajien toisilleen aiheuttamat häiriöt.
05150   Taajuusjakosuosituksella on tarkoitus mahdollistaa eri lähetelajien toisilleen aiheuttamat häiriöt.
05151   Erikoisryhmille varattuja pistetaajuuksia ei tulisi käyttää muuhun kuin kyseiseen tarkoitukseen.
05152   Erityisryhmille varattuja pistetaajuuksia saa käyttää vapaasti kaikenlaisiin yhteyksiin.
05153   3500 - 3580 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05154   3500 - 3600 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05155   7000 - 7040 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05156   7000 - 7070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05157   14000 - 14070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05158   14000 - 14100 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05159   18068 - 18100 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05160   18068 - 18168 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05161   21000 - 21080 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05162   21000 - 21200 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05163   24890 - 24920 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05164   24890 - 24990 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05165   28000 - 28050 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05166   28000 - 28500 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05167   144.000 - 144.150 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05168   144.000 - 145.000 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05169   432.000 - 432.150 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05170   432.000 - 433.000 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05171   3600 - 3800 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05172   3500 - 3800 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05173   7050 - 7200 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05174   7000 - 7200 kHz ei IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05175   14101 - 14350 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05176   14040 - 14350 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05177   18110 - 18168 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05178   18068 - 18168 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05179   21151 - 21450 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05180   21080 - 21450 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05181   24930 - 24990 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05182   24900 - 24990 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05183   28300 - 29700 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05184   28100 - 29700 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05185   144.150 - 144.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05186   144.050 - 144.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05187   432.150 - 432.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05188   432.050 - 432.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05189   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueella voi olla muitakin käyttäjiä.
05190   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueen muulle radioviestinnälle ei saa aiheuttaa häiriöitä.
05191   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööriasema saa aiheuttaa häiriöitä taajuusalueella olevalle muulle radioviestinnälle.
05192   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on yksinoikeus käyttää taajuusaluetta. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05193   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta.
05194   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että radioamatööreillä on yksinoikeus käyttää taajuusaluetta.
05195   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueella voi olla muitakin käyttäjiä.
05196   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muu viestintä saa aiheuttaa häiriötä radioamatööreille.
05197   Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että alue on varattu vain radioamatööriviestinnälle.
05198   Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muuta viestintää ei saa häiritä.
05199   Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muu viestintä voi aiheuttaa häiriötä radioamatööreille.
05200   Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä yksinoikeus käyttää taajuusaluetta. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05201   Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä ensisijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Alueen muu liikenne ei saa häiritä radioamatööriviestintää.
05202   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 3500-3800 kHz, mutta siellä olevalle muulle radioviestinnälle ei saa aiheuttaa häiriötä.
05203   Taajuusalue 3500-3800 kHz on varattu radioamatööriviestinnälle yksinoikeudella. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05204   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 144-146 MHz vain toissijaisin oikeuksin. Alueella oleva muu radioviestintä saa aiheuttaa häiriötä radioamatööriviestinnälle.
05205   Taajuusalue 144-146 MHz on varattu radioamatööriviestinnälle yksinoikeudella. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05206   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05207   Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,000 - 70,175 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05208   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05209   Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,225 - 70,300 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05210   Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05211   Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05212   Radioamatöörit eivät saa työskennellä taajuusalueella 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05213   Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit eivät saa työskennellä taajuusvälillä 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05214   Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz on voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05215   Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz on voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05216   Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz on voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05217   Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05218   Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05219   Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05220   Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz on voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05221   Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz on voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05222   Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz on voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05223   Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05224   Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05225   Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
SUOMALAISET ALUKSET
06001   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06002   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06003   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa kauppa-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06004   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa kauppa-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06005   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa matkustaja-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06006   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa matkustaja-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06007   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa huviveneessä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06008   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa huviveneessä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06009   Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa purje-, moottori- tai jopa soutuveneessä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06010   Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella tarvitaan Viestintäviraston erikoislupa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06011   Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella tarvitaan Viestintäviraston ja aluksen päällikön erityiset luvat.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $, 13 $ 1 mom.
06012   Radioamatööriaseman käyttämiseen tarvitaan aluksen päällikön suostumus.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06013   Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella tarvitaan aluksen konepäällikön suostumus.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06014   Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella riittää suullinen sopimus aluksen varustamon kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06015   Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella riittää kirjallinen sopimus aluksen varustamon kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06017   Radioamatööriaseman käyttämistä aluksella ei tarvitse sopia ennakolta.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06023   Radioamatööriasemaa ei voida käyttää aluksella, mikäli se on pysähtyneenä toisen valtion Aluevesillä, ilman kyseisen maan suostumusta.
06024   Radioamatööriasemaa voidaan käyttää aluksella toisen valtion aluevesillä vain Viestintäviraston erikoisluvalla, joka on mainittu Laissa radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001).
Kommentti: Viestintävirastolla ei ole toimintavaltuuksia vieraan valtion aluevesillä
06025   Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen valtion telehallinnon luvalla.
06026   Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen maan merenkulkuhallinnon luvalla.
06027   Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen maan satamahallinnon luvalla.
06028   Radioamatööriaseman käyttö toisen valtion aluevesillä ei vaadi mitään erityislupia.
06029   Radioamatööriaseman käyttöön toisen valtion vesialueilla riittää aluksen päällikön lupa.
06030   Suomalaisella aluksella voidaan kansainvälisillä vesillä käyttää radioamatöörilaitteita lähimpänä olevan maan telehallinnon luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom, käytetään aina Suomen lain ja Viestintäviraston määräysten mukaisesti
06031   Suomalaisella aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat kansainvälisillä vesialueilla Suomen telehallinnon määräykset.
06032   Suomalaisella aluksella voidaan Ruotsin aluevesillä käyttää radioamatöörilaitteita Ruotsin telehallinnon luvalla.
06033   Mikäli alus liikkuu eri maiden aluevesillä, riittää yhden maan antama lupa radioamatööriaseman käyttöön.
06034   Aluksella olevan radioamatööriaseman käyttö on heti lopetettava aluksen päällikön käskystä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06035   Aluksen varustamon mielipide on merkityksetön, kun on kysymys radioamatööriaseman käytöstä aluksella.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06036   Aluksella olevan radioamatööriaseman käytön voi alueellaan kieltää satamakapteeni.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06037   Aluksella olevan radioamatööriaseman käytön voi alueellaan kieltää mikä tahansa suomalainen viranomainen.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06038   Kansainvälisillä vesillä toimivan suomalaisen aluksen radioamatööriaseman käytön voi kieltää Viestintävirasto.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06039   Kansainvälisillä vesillä toimivan suomalaisen aluksen radioamatööriaseman käytön voi kieltää ulkomaan telehallinto.
06040   Aluksen varustamo voi kieltää aluksella olevan radioamatööriaseman käytön riippumatta siitä, missä alus on.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06041   Aluksen päällikkö voi kieltää aluksellaan olevan radioamatööriaseman käytön riippumatta siitä, missä alus on.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06042   Aluksen radioaseman päävirtalähdettä voidaan käyttää radioamatööriaseman virtasyöttöön.
06046   Aluksen radioasemaa saa käyttää radioamatööriviestintään vain aluksen varustamon luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06047   Aluksen radioasemaa saa käyttää radioamatööriviestintään vain aluksen konepäällikön luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06048   Aluksen radioasemaa saa käyttää radioamatööriviestintään ainoastaan Viestintäviraston luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06049   Jos aluksen radioasemaa käytetään vain turvallisuuspäivystykseen, radioamatööriaseman häiriöt eivät aiheuta toimenpiteitä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 2 mom.
06050   Aluksella olevan radioamatööriaseman aiheuttamat häiriöt ratkaistaan yleisten häiriöohjeiden perusteella.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 2 mom.
06051   Aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat ainoastaan Viestintäviraston määräykset.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06052   Aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat ainoastaan kansainvälinen radio-ohjesääntö.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06056   Aluksella olevan radioamatööriaseman hallussapitoon tarvitaan aina aluksen päällikön lupa.
06057   Aluksella olevan radioamatööriaseman hallussapitoon tarvitaan aina aluksen varustamon lupa.
06059   Maapallo on jaettu radiovyöhykkeisiin mm. taajuusalueiden käyttöä varten.
06060   Maapallo on jaettu kahteen radiovyöhykkeeseen.
06061   Maapallo on jaettu kolmeen radiovyöhykkeeseen.
06062   Radiovyöhykkeillä 2 ja 3 tulee erityisesti huomioida käytettävät taajuusalueet.
06063   Suomi sijaitsee radiovyöhykkeellä 1.
06064   Suomi sijaitsee radiovyöhykkeellä 2.
06065   Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä kaikissa ilma-aluksissa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $, vain suomalaiset ilma-alukset
06066   Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisissa ilma-aluksissa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $, vain suomalaiset ilma-alukset
06067   Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa ilma-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $
06068   Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa purjelentokoneessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $
06069   Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaalaisessa matkustajalentokoneessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $, vain suomalaiset ilma-alukset
06072   Kun radioamatööriasemaa on tarkoitus käyttää ilma-aluksessa, tulee hakemus esittää ilmailulaitokselle.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06073   Kun radioamatööriasemaa on tarkoitus käyttää ilma-aluksessa, tulee hakemus esittää Viestintävirastolle.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06074   Kun radioamatööriasemaa on tarkoitus käyttää ilma-aluksessa, tulee hakemus esittää sekä ilmailulaitokselle että Viestintävirastolle.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06077   Radioamatööriaseman käyttämiseen ilma-aluksessa on saatava ennalta ilma-aluksen omistajan suostumus.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06078   Radioamatööriaseman käyttämiseen ilma-aluksessa on saatava ennalta ilma-aluksen lentoemännän lupa.
06083   Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa vain Suomen ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06084   Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa vain CEPT-maiden ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06085   Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa minkä tahansa valtion ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06086   Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen merialueilla.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06087   Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen maa-alueiden yläpuolella.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06088   Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa Ahvenanmaan ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06089   Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos ilma-aluksen päällikkö sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06090   Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos toisen ilma-aluksen päällikkö sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06091   Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos ilma-aluksen omistaja sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06092   Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos Suomen lennonjohto sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06093   Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on heti lopetettava, jos ulkomainen lennonjohto sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06094   Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos Viestintävirasto sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06095   Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos ilmailuhallitus sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06096   Ilma-aluksen radioaseman antennien käyttäminen radioamatööriaseman antennina on sallittu ilma-aluksen päällikön luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06097   Ilma-aluksen radioaseman antennien ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06098   Ilma-aluksen radioaseman vastaanottimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06099   Ilma-aluksen radioaseman varavastaanottimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on sallittu.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06100   Ilma-aluksen radioaseman lähettimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06101   Ilma-aluksen radioaseman varalähettimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on sallittu.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06102   Ilma-aluksen radioaseman varaosien ottaminen radioamatöörikäyttöön on aina kielletty.
06103   Ilma-aluksen radioaseman virtalähteiden ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06104   Ilma-aluksen matkustaja saa tarvittavin luvin käyttää radioamatööriasemaa ilma-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06110   Radioamatööriaseman käyttö ei saa haitata ilma-aluksen oman radioaseman käyttöä.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06111   Radioamatööriaseman käyttö saa aiheuttaa häiriöitä ilma-aluksen omalle radioasemalle, kunhan radioamatööriaseman luvat ovat asianmukaisessa kunnossa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06112   Radioamatööriaseman käyttö ei saa haitata ilma-aluksen oman radioaseman normaalia radioviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06113   Radioamatööriaseman käyttö ei saa haitata ilma-aluksen laitteiden toimintaa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06119   Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia alle 30 MHz:n taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom. , vain amatööritaajuuksia
06120   Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia yli 30 MHz:n taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom.
06121   Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia alle 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallittuja taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom.
06122   Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia yli 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallittuja taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom.
06123   Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa yli 30 MHz:n taajuuksista käyttää vain radioamatööriviestinnälle ensisijaisin yksinoikeuksin varattuja taajuuksia.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07001   Perusluokan radioamatöörin SSB- eli J3E-lähetteen suurin sallittu teho on 120 W taajuusalueella 28200-29700 kHz.
07002   Radioamatööri saa määräysten mukaan käyttää puhelähetintä taajuusalueella 3510 - 3545 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07003   Perusluokkalaisen sallitut korkeimmat tehot ilmoitetaan antennin säteilytehon mukaan.
07004   Radioamatöörin antennin vahvistus pääkeilan suuntaan saa olla enintään 6 dB.
07005   Perusluokan radioamatööri saa HF-alueella lähettää 120 W:n kantoaaltotehoa.
07006   Taajuusalueella 28200-29700 kHz saa määräysten mukaan käyttää AM-puhelähetettä, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07007   Taajuudella 29699 kHz saa käyttää alempaa sivunauhalähetettä (LSB).
07008   Radioamatöörin on varmistettava, että kantoaalto- ja modulaatiohuipputehon lisäksi myöskään antennin säteilyteho ei ylity.
07010   Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi kokeilua varten oikeuttaa yleisluokan radioamatöörin käyttämään yli 1500 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07011   Perusluokan radioamatööri saa käyttää lähetintä, jonka suurin ulostuloteho on 200 W, mikäli ko. teho voidaan vähentää sallittuun arvoon.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07012   Tarpeettoman suuren tehon käyttöä on vältettävä.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07013   Sinun tulee aina käyttää suurinta sallittua ulostulotehoa, jotta kaikki kuulevat sinut parhaalla mahdollisella tavalla.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07015   Radioamatööriaseman aiheuttamat harhalähetteet on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
07018   Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden vaimennuksen pitää olla vähintään 40 dB verrattuna lähettimen ulostulotehoon.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07019   Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden huipputeho saa olla enintään 10 mW.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07020   Riittävän taajuusvakavuuden saavuttamiseksi lähettimen on aina oltava kideohjattu.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ taajuusvakaus voidaan savuttaa muillakin keinoilla
07021   Radioamatöörilähettimen lähetystaajuuden on pysyttävä mahdollisimman vakaana.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07022   Lähettimessä ei tarvitse olla taajuusasteikkoa, mikäli lähetystaajuus voidaan muulla tavalla luotettavasti määrätä.
Kommentti: 6H/2009 M ja 15 $
07023   Puhelähetykseen saa määräysten mukaan käyttää taajuusaluetta 28200-29700 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07025   Perusluokan radioamatööri saa 432 MHz:n taajuusalueella käyttää enintään 30 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07026   Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy käytettävän lähettimen rakenteen mukaan.
07027   Suurin sallittu modulaatiohuipputeho on perusluokan HF-alueen SSB-lähetyksissä 120 W.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07028   Suurin sallittu kantoaaltoteho on perusluokassa HF-alueella sähkötyksellä 120 W.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07029   Perusluokan radioamatööri voi vapaasti valita suurimmaksi sallituksi lähetystehoksi joko modulaatiohuipputehon tai kantoaaltotehon.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1 huomautus 2 ja 7
07030   Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy kantoaaltotehon mukaan, mikäli kyseisen lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 60 dB.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1 huomautus 2, 3, 5, 7 ja 8
07040   Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää yleisluokan radioamatöörille luvan käyttää normaaleja raja-arvoja suurempaa lähetystehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07041   Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää perusluokan radioamatöörille luvan käyttää normaaleja raja-arvoja suurempaa lähetystehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07042   Mikäli radioamatööriaseman lähetin on rakenteeltaan sellainen, että suurin sallittu lähetysteho on mahdollista ylittää, lähetin on varustettava mittarilla, jolla voidaan luotettavasti varmistua tehorajan noudattamisesta.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07043   Tarpeettoman suurta lähetystehoa ei saa käyttää.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07044   Käytä aina suurinta sallittua tehoa, jotta kaikki varmasti kuulevat sinut.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07045   Radioamatööriaseman aiheuttamat harhalähetteet on pidettävä niin pienenä kuin suinkin mahdollista.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
07046   Radioamatööriaseman harhalähetteistä ei tarvitse välittää, jos aseman haltijalla on radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
07047   Mikäli harhalähetteet määräysten mukaisista raja-arvoista huolimatta edelleen aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle, niitä on edelleen vaimennettava 20 dB.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 3 mom.
07048   Riittää, kun radioamatööriasemalla vaimennetaan harhalähetteitä 20 dB:llä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07049   Radioamatööriä ei voida velvoittaa vaimentamaan asemansa harhalähetteitä lisää, mikäli vaimennukset täyttävät määräysten mukaiset minimivaatimukset.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 3 mom.
07050   On huolehdittava siitä, että lähettimen taajuus pysyy riittävän vakaana.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07051   Lähetintaajuuden vakavuuteen ei tarvitse kiinnittää huomiota, koska lähes kaikki vastaanottimet on varustettu säädettävillä oskillaattoreilla (VFO).
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07052   Kaikissa käyttöolosuhteissa radioamatööriaseman lähete on pidettävä radioamatööriviestinnälle osoitetun taajuusalueen sisällä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 8
07053   Kuullessasi mielenkiintoisen aseman 2 kHz radioamatöörialueen alapuolella, voit ilman muuta siirtää lähettimesi em. taajuudelle pitääksesi kyseisen aseman kanssa radioamatööriyhteyden.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 8
07054   Radioamatööriaseman lähettimen taajuus voi tarvittaessa olla radioamatööreille osoitetun taajuuskaistan ulkopuolella.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 8
07055   Radioamatöörilähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $, liite 1 huomautus 8
07056   Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri käytettyyn läheteluokkaan nähden.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07057   Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveyden tulee olla mahdollisimman suuri, jotta se löytyy taajuusalueelta helpommin.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07059   Radioamatöörilaitteiden liittäminen yleiseen televerkkoon on kaikissa olosuhteissa ehdottomasti kielletty.
HÄIRIÖT
08014   Radioamatööriasema ei saa aiheuttaa minkäänlaisia häiriöitä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
08015   Virityssignaalin käyttö katsotaan aina tahalliseksi häiritsemiseksi.
08016   Radioamatööriasemaa ei saa käyttää häiritsemistarkoituksessa.
Kommentti: RikosL 38 luku
08017   Radioamatööriasemaa saa käyttää häiritsemistarkoituksessa, jos lähetteen huipputeho on alle 25 mW.
Kommentti: RikosL 38 luku
08018   Kielto radioamatööriaseman käytöstä häiritsemistarkoituksessa on tarkoitettu vain suuntaa-antavaksi.
Kommentti: RikosL 38 luku
08019   Kielto radioamatööriaseman käytöstä häiritsemistarkoituksessa on ehdoton.
Kommentti: RikosL 38 luku
08020   Radioamatööriasemaa saa käyttää häiritsemistarkoituksessa, jos lähetteen huipputeho on alle 1 mW.
Kommentti: RikosL 38 luku
08021   Radioamatööriaseman käyttö häiritsemistarkoituksessa on sallittu hyvin pienellä ulostuloteholla.
Kommentti: RikosL 38 luku
08022   Ainoastaan yleisluokan radioamatöörillä on oikeus käyttää radioamatööriasemaa häiritsemiseen.
Kommentti: RikosL 38 luku
08023   Jotkut radioamatöörit saavat erikoisluvalla käyttää asemaansa häiritsemistarkoitukseen.
Kommentti: RikosL 38 luku
08024   Radioamatöörin ei milloinkaan tarvitse keskeyttää lähetystään häiriöiden vuoksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08025   Radioamatööriaseman lähetys voidaan eräissä tilanteissa joutua keskeyttämään.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08026   Jos radioamatööriaseman lähetyksestä aiheutuu haitallisia häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, lähetys on keskeytettävä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08027   Jos radioamatööriaseman lähetys aiheuttaa vaikka kuinka mitättömiä häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, lähetys on ehdottomasti aina keskeytettävä.
Kommentti: RadL 33 $ 1 mom.
08030   Turvallisuusviestinnälle aiheutetuista häiriöistä ei tarvitse välittää missään olosuhteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08033   Jos radioamatööri on havainnut radioamatööriasemansa aiheuttaneen haitallisia häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, hänen on keskeytettävä lähetyksensä aina heti.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08034   Jos radioamatööri on havainnut radioamatööriasemansa aiheuttaneen haitallisia häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, hänellä on silti oikeus pitää kesken oleva yhteys loppuun.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08035   Jos radioamatööri saa puhelimessa tiedon radioamatööriasemansa jollekin turvallisuusviestinnälle aiheuttamasta haitallisesta häiriöstä, hänen tulee keskeyttää lähetyksensä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08036   Häiriötilanteita varten ei radioamatöörimääräyksissä ole sääntöjä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08037   Radioamatöörimääräyksissä annetaan ohjeet häiriötilanteiden varalta.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08038   Radioamatöörimääräysten mukaisessa häiriötilanteessa on kysymys radioamatööriaseman muulle radioviestinnälle aiheuttamista häiriöistä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08039   Radioamatöörimääräysten mukaisessa häiriötilanteessa on kysymys radioamatööriaseman muulle radioamatööriviestinnälle aiheuttamista häiriöistä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08040   Radioamatöörimääräyksissä häiriötilanteen aiheuttajina ovat radioamatööriaseman lähetykset.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08041   Häiriötilanteilla tarkoitetaan radioamatöörimääräyksissä sellaisia tapauksia, joissa radioamatööriviestintä häiriytyy.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08042   Häiriötilanteilla ei tarkoiteta radioamatöörimääräyksissä sellaisia tapauksia, joissa radioamatööriviestintä häiriytyy.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08043   Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla kuuluvuusalueella.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08044   Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla näkyvyysalueella.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08045   Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla kuuluvuus- tai näkyvyysalueella.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08046   Häiriötilanteen yhteydessä radioamatööri ei koskaan joudu rajoittamaan häiriötä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
08047   Häiriötilanteen yhteydessä radioamatööri ei koskaan joudu poistamaan häiriötä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
08048   Jos radioamatööriaseman lähetykset aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle sen normaalilla kuuluvuusalueella, korjauskeinoja ovat häiriön poistaminen tai häiriön rajoittaminen.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08049   Radioamatöörimääräysten mukaisessa häiriötilanteessa radioamatöörillä voi olla tiettyjä velvollisuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08050   Radiolain mukaisessa häiriötilanteessa mainitaan erikseen tapaus, jossa häiriytyminen johtuu häiriytyvän vastaanottimen teknisistä ominaisuuksista.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08051   Häiriytyvän vastaanottimen teknisillä ominaisuuksilla ei koskaan ole merkitystä radiolain mukaisissa häiriötilanteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08052   Häiriytyvän vastaanottimen teknisillä ominaisuuksilla on joskus merkitystä radiolain mukaisissa häiriötilanteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08055   Jos radioamatöörin oma radioamatöörivastaanotin häiriytyy puutteellisen häiriönsietokyvyn vuoksi, radioamatöörin on korjattava puute.
08058   Vastaanottimen haltijan asiana voi olla poistaa häiriö radiolain mukaisessa häiriötilanteessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08059   Häiriytyvän vastaanottimen haltijan ei missään olosuhteissa tarvitse poistaa häiriötä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08062   Radioamatöörin asiana ei ole häiriön poistaminen, jos muun liikenteen vastaanotin häiriytyy puutteellisen häiriönsietokyvyn vuoksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08063   Häiriytyvästä vastaanottimesta puhutaan esimerkiksi silloin, kun vastaanottimella on puutteellinen häiriönsietokyky.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08064   Häiriötilanteeseen liittyvän radioamatöörin velvollisuutena on kaikissa tapauksissa neuvotella häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08065   Häiriötilanteeseen liittyvän radioamatöörin velvollisuutena ei kaikissa tapauksissa ole neuvotella häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08066   Radioamatöörin velvollisuutena voi olla neuvotella häiriöiden poistamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08067   Radioamatöörin velvollisuutena ei missään tapauksessa ole neuvotella häiriöiden poistamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08068   Radioamatöörin velvollisuutena voi olla häiriötilanteessa neuvotella häiriöiden rajoittamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08069   Radioamatöörin velvollisuutena voi olla häiriötilanteessa neuvotella häiriöiden poistamisesta tai rajoittamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08070   Häiriötilanteessa häiriytyvän vastaanottimen haltija on velvollinen neuvottelemaan radioamatöörin kanssa - ei päinvastoin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08071   Häiriötilanteessa häiriytyvän vastaanottimen haltija on velvollinen avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä radioamatööriä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08072   Radioamatööri voi joutua häiriötilanteessa neuvottelemaan häiriöiden poistamisesta ja lisäksi avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08074   Radioamatööri on häiriötilanteissa kaikissa tapauksissa velvollinen avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä häiriytyvän vastaanottimen haltijaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08080   Häiriötilanteessa Viestintävirasto voi joissakin tapauksissa tehdä ehdotuksen osapuolille.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom.
08081   Häiriötilanteessa Viestintävirasto voi joissakin tapauksissa ehdottaa toimenpiteitä häiriön poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08082   Häiriötilanteessa Viestintävirasto ei voi missään tapauksessa ehdottaa toimenpiteitä häiriön poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08083   Vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa Viestintävirasto voi ehdottaa toimenpiteitä häiriön vaikutusten rajoittamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08084   Häiriötilanteessa Viestintävirasto voi häiriön vakavuudesta riippuen ehdottaa toimenpiteitä häiriön vaikutusten rajoittamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08085   Vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa Viestintävirasto voi tehdä osapuolille ehdotuksen toimenpiteistä häiriön poistamiseksi tai häiriön vaikutusten rajoittamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08086   Vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa Viestintävirasto voi tehdä osapuolille ainoastaan ehdotuksen toimenpiteistä häiriön poistamiseksi kokonaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08087   Eräissä häiriötilanteissa Viestintävirasto osapuolille tekemän ehdotuksen tarkoituksena on auttaa osapuolia sopimaan asioista.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08088   Ellei vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa voida sopia asiasta osapuolten kesken, Viestintävirasto ratkaisee asian.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom
08089   Ellei vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteissa voida sopia asiasta osapuolten kesken, käräjäoikeus ratkaisee asian.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom
08090   Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08091   Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08092   Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden poistamiseksi tai välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08093   Viestintäviraston radioamatöörimääräysten lisäksi antamat erityismääräykset takaavat häiriöiden välttämisen kaikissa käyttöolosuhteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08094   Viestintäviraston radioamatöörimääräysten lisäksi antamat erityismääräykset takaavat häiriöiden poistamisen kaikissa käyttöolosuhteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08095   Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden välttämiseksi tai poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08096   Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08097   Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08098   Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi tai poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08099   Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08100   Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08101   Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi tai poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
TARKASTUS
09001   Radiolain mukaan radioamatööriasema voidaan tarkastaa vain päivällä virka-aikana.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $
09002   Radioamatöörin on suostuttava radioamatööriasemansa tarkastukseen milloin tahansa Viestintäviraston määräämä tarkastaja sitä pyytää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 1 mom.
09006   Käytät kaverisi radioasemaa hänen ollessa lomalla Espanjassa. Radioamatööriaseman tarkastuksen sattuessa sinun pitää esittää kaverisi radioamatöörilupa tarkastajalle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom. mukaan asemalupa, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 1 mom. mukaan OMA pätevyystodistus
09007   Radioamatööriasemalla on tarvittaessa voitava esittää radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom.
09008   Radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten riittää, kun esittää radioamatööriluvan ja radioaseman käyttäjän pätevyystodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom. mukaan asemalupa, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 1 mom. mukaan KÄYTTÄJÄN pätevyystodistus
09009   Radioamatööriaseman antennin vahvistuksen on oltava tiedossa n. 3 dB:n tarkkuudella mahdollista tarkastusta varten, sillä muuten säteilytehoa ei saada selville.
09010   Radioamatöörilupa on pyydettäessä esitettävä radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom.
09011   Radioamatöörilupa on ainoa asiapaperi, jonka voi joutua esittämään radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom. asemalupa, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 1 mom. pätevyystodistus
09012   Syöttöjohdon häviö eri taajuuksilla desibeleinä on tarvittaessa pystyttävä kertomaan radioamatööriaseman tarkastajalle.
09013   Radioamatööriaseman tarkastajan voi määrätä muukin viranomainen kuin Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 1 mom.
09014   Virtalähteen (powerin) kytkentäkaavion on oltava saatavilla radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten.
09015   Radioamatööriaseman tarkastuksessa ilmenevistä puutteista voi saada huomautuksia Viestintäviraston tarkastajalta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ ja 34 $
09018   Radioamatööriaseman tarkastaja ei voi tehdä huomautusta tehdasvalmisteisista laitteista, koska vastuu on silloin valmistajalla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ ja 34 $
09019   Radioamatööriaseman tarkastaja voi radioamatööriaseman laitteita koskevien tahallisten laiminlyöntien seurauksena periä heti pikasakon.
09020   Radioamatööriaseman tarkastajalla on radioamatöörimääräysten mukaan oikeus ottaa radioamatööriaseman haltijan pätevyystodistus pois välittömästi, jos päiväkirjaa ei voida esittää.
09021   Radioamatööriaseman tarkastaja voi velvoittaa radioamatööriä ryhtymään toimenpiteisiin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33$ ja 34$ RA-määräykset
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01001   DL on Saksan maatunnus.
01002   DL on Espanjan maatunnus.
01003   F on Ranskan maatunnus.
01004   F on Englannin maatunnus.
01005   G on Englannin maatunnus.
01006   G on Ranskan maatunnus.
01007   I on Italian maatunnus.
01008   LA on Italian maatunnus.
01009   LA on Norjan maatunnus.
01010   I on Norjan maatunnus.
01011   OH on Itävallan maatunnus.
01012   OH on Suomen maatunnus.
01013   OH0 on Ahvenanmaan maatunnus.
01014   OK on Ahvenanmaan maatunnus.
01015   OK on Tsekinmaan maatunnus.
01016   OH0 on Tsekinmaan maatunnus.
01017   OZ on Belgian maatunnus.
01018   OZ on Tanskan maatunnus.
01019   DK on Tanskan maatunnus.
01020   SM on Alankomaiden maatunnus.
01021   SM on Ruotsin maatunnus.
01022   SP on Puolan maatunnus.
01023   LY on Puolan maatunnus.
01024   LY on Liettuan maatunnus.
01025   YL on Liettuan maatunnus.
01026   YL on Latvian maatunnus.
01027   LY on Latvian maatunnus.
01028   ES on Viron maatunnus.
01029   ES on Yhdysvaltojen maatunnus.
01030   Saksan maatunnus voi olla väliltä DA-DR.
01031   Saksan maatunnus voi olla väliltä JA-JS.
01032   Maatunnuksen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, mistä maasta jokin lähetys on lähtöisin.
01033   Maatunnus on aina kutsumerkin alkuosa.
01034   Maatunnus on aina kutsumerkin loppuosa.
01035   Joidenkin maiden maatunnukset alkavat numerolla.
01036   Maatunnukset alkavat aina kirjaimella.
01037   Maatunnusta tarvitaan, jotta tiedetään mistä maasta tietty lähetys on tapahtunut.
01038   Saksan maatunnus on esim. DK.
01039   Saksan maatunnus on esim. D6.
01040   Espanjan maatunnus voi olla EC.
01041   Espanjan maatunnus voi olla EU.
01042   EI on Irlannin maatunnus.
01043   EI on Espanjan maatunnus.
01044   Englantilaiset käyttävät esim. maatunnusta G.
01045   Englantilaiset käyttävät esim. maatunnusta GM.
01046   HA on Unkarin maatunnus.
01047   OG on Unkarin maatunnus.
01048   IK on Italian maatunnus.
01049   I on Irlannin maatunnus.
01050   JG on Japanin maatunnus.
01051   N on Japanin maatunnus.
01052   LA on Norjan maatunnus.
01053   YL on Latvian maatunnus.
01054   LY on Latvian maatunnus.
01055   LY on Liettuan maatunnus.
01056   YL on Liettuan maatunnus.
01057   ES on Viron maatunnus.
01058   VE on Viron maatunnus.
01059   VE on Kanadan maatunnus.
01060   ES on Kanadan maatunnus.
01061   NO on Norjan maatunnus.
01063   As on Aasian maanosatunnus.
01064   As on Afrikan maanosatunnus.
01065   Af on Afrikan maanosatunnus.
01066   Af on Aasian maanosatunnus.
01067   Eu on Euroopan maanosatunnus.
01068   O on Euroopan maanosatunnus.
01069   O on Oseanian maanosatunnus.
01070   Eu on Oseanian maanosatunnus.
01071   NA on Pohjois-Amerikan maanosatunnus.
01072   SA on Pohjois-Amerikan maanosatunnus.
01073   SA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
01074   NA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
01075   Maanosatunnusta voidaan käyttää esim. suunnatussa yleiskutsussa.
01076   Maanosatunnus on eri asia kuin maatunnus.
01077   Maanosatunnus on sama asia kuin maatunnus.
01078   Maanosatunnusta voidaan käyttää suunnatussa yleiskutsussa.
01079   Prefiksin perusteella voi päätellä mikä "radioamatöörimaa" on kyseessä.
01080   Radioamatööritunnuksen prefiksiin kuuluu myös numero.
01081   Englantilaisen radioaseman tunnus voi alkaa kirjaimella M.
01082   Suomen maantunnus voi olla OF tai OG.
01083   Suomen maantunnus on OE.
01084   OI ja OJ eivät ole Suomen maantunnuksia.
UTC-AIKA
02001   Radioamatöörit käyttävät yleisesti UTC-aikaa.
02002   Radioamatöörit käyttävät yleisesti Suomen aikaa.
02003   Suosituksen mukaan kansainvälisessä radioviestinnässä tulee käyttää UTC-aikaa.
02004   Suosituksen mukaan kansainvälisissä radioyhteyksissä käytetään yhteyden aloittavan aseman aikavyöhykkeen aikaa.
02005   UTC-aika on sama kaikkialla maailmassa.
02006   UTC-aika vaihtelee aikavyöhykkeestä riippuen.
02007   UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on kesäaikana kolme tuntia.
02008   UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on kesäaikana kaksi tuntia.
02009   UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on talviaikana kaksi tuntia.
02010   UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on talviaikana kolme tuntia.
02011   Suomen aika on aina edellä UTC-aikaa.
02012   Suomen aika on aina jäljessä UTC-aikaa.
02013   Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.
02014   Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä ei milloinkaan muutu.
02015   Muutettaessa UTC-aikaa Suomen ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.
02016   Muutettaessa UTC-aikaa Suomen ajaksi päivämäärä ei milloinkaan muutu.
02017   Ruotsissa radioaseman kello on 05:16 UTC. Suomessa UTC-aikaa näyttävä kello on 06:16
RST-JÄRJESTELMÄ
03001   RST-järjestelmällä on tarkoitus täsmentää vasta-asemalle annettavaa raporttia.
03002   RST-järjestelmä ei täsmennä vasta-asemalle annettavaa raporttia.
03003   RST-raportti vasta-asemalle on tärkeä osa jokaista yhteyttä.
03004   Radioamatöörikilpailut perustuvat yleensä raportin ja jonkin muun informaation vaihtoon.
03005   Yleensä raportti annetaan vasta-asemalle kerran yhteyden aikana, mutta raporttia voidaan korjata kelien muuttuessa.
03006   Raportti annetaan yhteyden aikana joka vuoronvaihdon yhteydessä.
03007   Raportti voidaan pyydettäessä toistaa.
03008   Raporttia ei missään olosuhteissa toisteta edes pyynnöstä.
03009   Radioamatöörit käyttävät pääsääntöisesti RST-järjestelmää vaihtaessaan raportteja.
03010   Radioamatöörit käyttävät pääsääntöisesti SINPO-järjestelmää vaihtaessaan raportteja.
03011   RST-järjestelmä on kolminumeroinen.
03012   RST-järjestelmä on viisinumeroinen.
03013   Numeroraporttia voi täydentää kirjaimin.
03014   Numeroraporttia ei koskaan täydennetä kirjaimin.
03015   Puheella raportti koostuu kahdesta numerosta.
03016   Puheella raportti koostuu kolmesta numerosta.
03017   RST-raportilla voidaan ilmaista vastaanotetun signaalin voimakkuus.
03018   RST-raportilla voidaan ilmaista vastaanotettujen sanomien lukumäärä.
03019   Sähkötyksellä raportti on yleensä kolminumeroinen.
03020   Sähkötyksellä raportti on yleensä kaksinumeroinen.
03021   Raportissa R:n arvo voi vaihdella 1-5 välillä.
03022   Raportissa R:n arvo voi vaihdella 1-9 välillä.
03023   Raportissa S:n arvo voi vaihdella 1-9 välillä.
03024   Raportissa S:n arvo voi vaihdella ainoastaan välillä 1-5.
03025   Raportissa T:n arvo voi vaihdella 1-9 välillä.
03026   Raportissa T:n arvo voi vaihdella ainoastaan välillä 1-5.
03027   Raportissa R:n arvo ilmaisee vasta-aseman luettavuutta.
03028   Raportissa R:n arvo ilmaisee vasta-aseman äänenlaatua.
03029   Raportissa S:n arvo ilmaisee vastaanotettua signaalin voimakkuutta.
03030   Raportissa S:n arvo ilmaisee vastaanotetun äänen laatua.
03031   Raportissa T:n arvo ilmaisee vastaanotetun äänen laatua.
03032   Raportissa T:n arvo ilmaisee vastaanotettua signaalin voimakkuutta.
03033   Raportissa R:n paras numeroarvo on 5.
03034   Raportissa R:n paras numeroarvo on 1.
03035   Raportissa R:n huonoin numeroarvo on 1.
03036   Raportissa R:n huonoin numeroarvo on 5.
03037   Raportissa S:n paras numeroarvo on 9.
03038   Raportissa S:n paras numeroarvo on 1.
03039   Raportissa S:n huonoin numeroarvo on 1.
03040   Raportissa S:n huonoin numeroarvo on 9.
03041   Raportissa T:n paras numeroarvo on 9.
03042   Raportissa T:n paras numeroarvo on 1.
03043   Raportissa T:n huonoin numeroarvo on 1.
03044   Raportissa T:n huonoin numeroarvo on 9.
03045   Tietyissä olosuhteissa T:n numeroarvo korvataan kirjaimella "A".
03046   Missään olosuhteissa T:n numeroarvoa ei korvata kirjaimella "A".
03047   Puheyhteyden aikana raportissa ei raportoida äänenlaatua, paitsi milloin yhteys pidetään ns. revontuliheijastuman kautta.
03048   Puheyhteyden aikana raportissa raportoidaan myös äänenlaatu, paitsi milloin yhteys pidetään ns. revontuliheijastuman kautta.
03049   RST-raporttia voidaan tarkentaa lisäämällä numerosarjan loppuun kirjain.
03050   RST-raporttia ei voi tarkentaa lisäämällä numerosarjan loppuun kirjain.
03051   Vasta-asemalle tulee yleensä antaa todellinen raportti. Kilpailuissa on tullut tavaksi antaa raportiksi 59 tai 599.
03052   Vasta-asemalle tulee antaa paras mahdollinen raportti (599/59), jotta varmasti saa QSL-kortin.
03053   RST- ja SINPO-järjestelmä eroavat toisistaan.
03054   RST- ja SINPO-järjestelmä ovat sama asia.
03055   Mikäli sähkötysmerkki "uikuttaa", RST-raportin perään voi lisätä C-kirjaimen.
03056   RST-raportointi perustuu mittarilukemaan.
03057   RST-raportoinnissa on perustana korvin kuultu signaali.
03058   S-mittari on hyvä apu vertailtaessa eri signaalivoimakkuuksia.
03059   S-mittarisi ei näytä mitään signaalivoimakkuutta, vaikka asema tulee täysin luettavasti. RST-raportti voi tällöin olla esim. 509.
03060   Kuulet sähkötyksen tahdissa vastaanottimessa "naksahteluja" kuuntelutaajuuden molemmin puolin. Kyseessä on ilmeisesti "avainklikki". Liität raportin perään kirjaimen C.
03061   RST-raportin perään voi liittää kirjaimen K,jos merkeistä syntyy ns. "avainklikkiä"
Q-LYHENTEET
04001   Q-lyhenteet ovat aina kolmikirjaimisia.
04002   Q-lyhenteet ovat yleensä nelikirjaimisia.
04003   Q-lyhenteitä voi täydentää kirjaimin.
04004   Q-lyhenteitä ei voi täydentää kirjaimin.
04005   Q-lyhenteitä voi täydentää numeroin.
04006   Q-lyhenteitä ei voi täydentää numeroin.
04007   Kysymysmerkki Q-lyhenteen jälkeen tekee lyhenteestä kysymyksen.
04008   Q-lyhenteillä ei voi esittää kysymyksiä.
04009   QRL tarkoittaa "Työskentelen. Pyydän älkää häiritkö" tai "Taajuus on varattu".
04010   QRL tarkoittaa "Lähetystänne häiritään"
04011   QRL? tarkoittaa "Työskentelettekö?" tai "Onko taajuus varattu?"
04012   QRL? tarkoittaa "Työskentelen. Pyydän älkää häiritkö."
04013   QRM tarkoittaa "Lähetystänne häiritään"
04014   QRM tarkoittaa "Ilmastohäiriöt haittaavat"
04015   QRM? tarkoittaa "Häiritäänkö lähetystäni?"
04016   QRM? tarkoittaa "Lähetystänne häiritään".
04017   QRS tarkoittaa "Lähettäkää hitaammin".
04018   QRS tarkoittaa "Lähettäkää nopeammin".
04019   QRS? tarkoittaa "Lähetänkö hitaammin?"
04020   QRS? tarkoittaa "Lähetänkö nopeammin?"
04021   QRT tarkoittaa "Lopettakaa lähettäminen".
04022   QRT tarkoittaa "Minulla ei ole mitään teille".
04023   QRT? tarkoittaa "Lopetanko lähettämisen?"
04024   QRT? tarkoittaa "Onko teillä jotain minulle?"
04025   QRX tarkoittaa "Odottakaa, olkaa hyvä".
04026   QRX tarkoittaa "Olen valmis"
04027   QRZ? tarkoittaa "Kuka kutsuu minua?"
04028   QRZ? tarkoittaa "Vaihteleeko merkkieni voimakkuus?"
04029   QSL radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Kuittaan" tai "Kuittauskortti".
04030   QSL radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Asemapäiväkirja".
04031   QSO radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Radioamatööriyhteys".
04032   QSO radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Hätäliikenne. Älkää häiritkö".
04033   QSY tarkoittaa "Siirtykää lähettämään toiselle taajuudelle"
04034   QSY tarkoittaa "Lähettäkää jokainen sana kahdesti"
04035   QSY? tarkoittaa "Siirrynkö lähettämään toiselle taajuudelle?"
04036   QSY? tarkoittaa "Lähetänkö joka sanan useammin kuin kerran?"
04037   QTH tarkoittaa "Asemani sijainti on ..."
04038   QTH tarkoittaa "Oikea aika on ..."
04039   QTH? tarkoittaa "Mikä on asemanne sijainti?"
04040   QTH? tarkoittaa "Mikä on oikea aika?"
04041   Q-lyhenteitä voi täydentää numeroin, kirjaimin ja sanoin.
04042   Q-lyhenteiden täydentäminen ei ole mahdollista.
04043   Q-lyhenteitä voi täydentää sanoilla YES ja NO.
04044   Q-lyhenteitä ei voi täydentää sanoilla YES ja NO.
04045   Osa Q-lyhenteistä on vakiintunut myös puheliikenteeseen.
04046   Q-lyhenteet sopivat hyvin käytettäväksi myös ns. digimodeilla liikennöitäessä.
04047   QSY 3515 ,tarkoittaa siirry taajuudelle 3515 kHz.
04048   QRM Vaajakoski, tarkoittaa ,että aseman sijainti on Vaajakoski.
04049   QRT SOS ,tarkoittaa: Lopeta lähetys, hätäliikenne käynnissä.
04050   QRZ OH2A tarkoittaa:" Sinua kutsuu OH2A"
04051   Kuka kutsui minua? Ilmaistaan QRX?.
04052   QSO OH2A tarkoittaa:"Onko teillä yhteys OH2A:n kanssa?"
04054   QSL NO tarkoittaa, ettei minulla ole yhteyttä.
04055   Q-lyhenteitä ei tule käyttää ns. digitaalimodeilla työskennellessä.
SANOJEN LYHENTEET
05001   ABT tarkoittaa noin, suunnilleen.
05002   ABT tarkoittaa tarkasti.
05003   AGN tarkoittaa jälleen, taas.
05004   AGN tarkoittaa aloitetaan alusta.
05005   ANT tarkoittaa antenni.
05006   ANT tarkoittaa Antarktis (Etelänapamanner)
05007   C tarkoittaa kyllä.
05008   C tarkoittaa ei pidä paikkansa.
05009   CQ tarkoittaa yleiskutsu.
05010   CQ tarkoittaa suunnattu kutsu.
05011   CUL tarkoittaa näkemiin.
05012   CUL tarkoittaa taas tavattiin.
05013   CW tarkoittaa sähkötys.
05014   CW tarkoittaa sähke.
05015   DE tarkoittaa täällä (kutsujen välissä annettuna).
05016   DE tarkoittaa tuolla.
05017   DN tarkoittaa alaspäin.
05018   DN tarkoittaa ylöspäin.
05019   DX tarkoittaa kaukoyhteys.
05020   DX tarkoittaa edellinen yhteys.
05021   ES tarkoittaa ja.
05022   ES tarkoittaa edellinen sanoma.
05023   HI tarkoittaa naurua.
05024   HI tarkoittaa hyvää iltaa.
05025   NW tarkoittaa nyt.
05026   NW tarkoittaa pohjoisen kautta.
05027   OM tarkoittaa vanha veikko.
05028   OM tarkoittaa huonoa sähkötystä.
05029   PSE tarkoittaa ole hyvä.
05030   PES tarkoittaa ole hyvä.
05031   PWR tarkoittaa teho.
05032   PWR tarkoittaa pienitehoinen lähetin.
05033   R tarkoittaa kaikki selvää.
05034   R tarkoittaa toista.
05035   SRI tarkoittaa anteeksi.
05036   SRI tarkoittaa ei se mitään.
05037   TNX tarkoittaa kiitos.
05038   TKS tarkoittaa ei kiittämistä.
05039   TX tarkoittaa lähetin.
05040   TX tarkoittaa vastaanotin.
05041   73 tarkoittaa parhaat terveiset.
05042   73 tarkoittaa kuulemiin.
05043   RX tarkoittaa lähetin
05044   PSED tarkoittaa ole hyvä
05045   Lyhenteitä kannattaa käyttää ns. digimodeilla työskennellessä
05046   Lyhenteitä ei käytetä ns. digimodeilla työskennellessä
05047   CW-lyhenteitä käytetään ainoastaan tavallisessa sähkötysliikenteessä.
05048   Kirjoitettavat lähetystavat ns. digimodet ovat myös eräänlaista sähkötysliikennettä ja lyhenteiden käyttö on järkevää.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06001   Kuka hyvänsä saa vastaanottaa radioamatöörilähetyksiä.
Kommentti: 6H/2009 Liite 1, 3. kappale, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom.
06002   Radioamatööriviestintä on salassa pidettävää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06003   Radioamatööriviestintää saa vastaanottaa vain radioamatööri.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06004   Radioamatööriviestintä ei ole salassa pidettävää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06005   Radioamatöörilähetykset katsotaan sellaisiksi, että ne on tarkoitettu yleisesti vastaanotettaviksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06006   Ainoastaan radioamatööri saa vastaanottaa radioamatöörilähetyksiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom, 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06007   Kuka tahansa on oikeutettu vastaanottamaan radioamatöörilähetyksiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06008   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa jokainen Suomen kansalainen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 7 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
06009   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa jokainen, jolla on Viestintäviraston antama radioamatöörin pätevyystodistus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 7 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
06010   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa jokainen, jolla on Viestintäviraston antama radioamatöörilupa.
06011   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa henkilö, jolla on Viestintäviraston antama tai hyväksymä radioamatöörin pätevyystodistus.
06012   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa henkilö, jolla on Viestintäviraston myöntämä tai hyväksymä radioamatöörilupa.
06013   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa vain toisten radioamatööriasemien kanssa, mutta hätäviestintää myös muiden radioasemien kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom., 6H/2009 9 
06014   Hätäviestintä ei ole radioamatööriviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06015   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa vain toisten radioamatöörien kanssa.
06016   Radioamatööriviestintä saa tapahtua suoraan kahden radioamatööriaseman välisenä.
06017   Radioamatööriviestintä saa tapahtua suoraan tai radioamatööriviestinnän välittämiseen tarkoitetun radioamatööriaseman kautta.
06018   Radioamatööriviestintää ei saa harjoittaa suoraan, vaan on käytettävä radioamatööriviestinnän välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06019   Radioamatööriviestinnän on aina tapahduttava suoraan kahden radioamatööriaseman välisenä.
06021   Ihmishengen pelastamiseksi radioamatööri saa olla yhteydessä muunkin radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06022   Uhkaavan hätätapauksen estämiseksi radioamatööri saa olla yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06023   Radioamatööri ei missään olosuhteissa saa olla yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06024   Edes ihmishengen pelastaminen ei oikeuta radioamatööriä olemaan yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06025   Edes uhkaavan hätätapauksen estämiseksi radioamatööri ei ole oikeutettu olemaan yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06026   Viranomaisen johtamassa pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri saa poikkeuksellisesti olla yhteydessä muunkin radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06031   Radioamatööriasemaa ei saa käyttää sellaisten tiedotusten välittämiseen, joista suoritetaan korvaus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06033   Radioamatööriasemaa saa käyttää ulkopuolinen henkilö kohtuullista korvausta vastaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06034   Radioamatööriasemalta ei saa lähettää tiedotusta, josta on suoritettu jokin korvaus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06035   Yhteyksien pitäminen on kielletty sellaisen maan radioamatööriasemiin, jonka telehallinto on ilmoittanut, ettei se salli tällaisten yhteyksien pitämistä.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06036   Radioyhteyksien pitäminen on sallittua kaikkiin maihin.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06037   Radioyhteyksiä ei saa pitää sellaisiin maihin, joissa kyseinen toiminta on virallisesti kielletty.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06038   Radioyhteyksien pitäminen maihin, joissa ko. toiminta ei ole sallittua, on kaikesta huolimatta radioamatöörimääräysten mukaisesti sallittua.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06039   Radioamatööriyhteyksien pitäminen maihin, joiden telehallinto ei tällaista salli, on radioamatöörimääräysten mukaisesti kielletty.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06040   Radioamatööriviestinnän tulee tapahtua selväkielisenä tai kansainvälisiä koodeja käyttäen.
Kommentti: 6H/2009 7 $ 1 mom.
06041   Radioamatööriviestinnän viestit saa salata, kunhan toimittaa Viestintävirastolle ennakkoon salauksen purkuun tarvittavan avaimen.
Kommentti: 6H/2009 7 $ 1 mom.
06044   Radioamatööriviestinnän viestien tulee rajoittua radioamatööritoimintaan liittyviin tai puhtaasti henkilökohtaisiin viesteihin.
Kommentti: RR 25.2
06045   Radioamatööriviestinnän viestin tulee rajoittua kaupallisiin tai puhtaasti mainosteknisiin viesteihin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06046   Jos radioamatööriasemalla vastaanotetaan viesti, joka ei kuulu radioamatööriviestintään tai ei ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi, sitä ei saa tallentaa tai sen sisältöä paljastaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 2 mom.
06047   Kaikki radioamatööriasemalla vastaanotetut viestit saa vapaasti tallentaa tai käyttää niiden sisältöä hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 2 mom.
06048   Häiriötapausten selvittämiseksi radioamatööri saa luovuttaa tunnistamiseen tarvittavat tiedot Viestintävirastolle, vaikka viestiä ei olisi tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 3 mom.
06049   Jos radioamatööriasemalla otetaan vastaan muu kuin yleisesti vastaanotettavaksi tarkoitettu lähetys, niin tietoa sen tunnistamiseksi ei saa luovuttaa edes Viestintävirastolle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 3 mom.
06050   Väärien ja vilpillisten hätämerkkien, hätäkutsujen tai hätäsanomien taikka tällaisiksi helposti tulkittavien merkkien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06051   Väärien hätämerkkien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06052   Harhaanjohtavien turvallisuusviestien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06053   Väärien hätäkutsujen lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06054   Vilpillisten hätäkutsujen lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06055   Väärien hätäsanomien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06056   Vilpillisten hätäsanomien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06057   Hätäviestinnän harjoittelu radioamatööriviestinnässä on sallittua, kun asiasta tehdään etukäteisilmoitus Viestintävirastolle.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06058   Radioamatööri ei saa käyttää lähetintään yleisradioviestinnäksi tulkittavien lähetysten lähettämiseen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06059   Radioamatööriviestinnän TV-lähetyksiin saa sisältyä vain kuva- ja ääniaineistoa, joka liittyy radioamatööritoimintaan tai on puhtaasti henkilökohtaista ja joka on osoitettu vain vasta-asemalle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06061   Radioamatööri saa lähettimellään harjoittaa yleisradioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06062   Radioamatööri saa lähettää toiselle radioamatöörille vuokraamansa videokasetin sisällön TV-lähetyksenä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06063   Radioamatöörien TV-lähetysten tulee aina olla suunnattu toiselle radioamatööriasemalle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06069   Suurtaajuustehon siirtäminen antenniin viritystarkoituksessa on ehdottomasti kielletty.
06070   Suurtaajuustehon siirtäminen antenniin on ehdottomasti kielletty.
06071   Televisiolähetysten yhteydessä saa lyhytaikaisesti lähettää testikuvaa kuvalähettimen virittämiseksi.
06072   Televisiolähetysten yhteydessä saa lyhytaikaisesti lähettää testifilmiä kuvalähettimen virittämiseksi.
06081   Radioamatööriviestinnässä aseman tunnus on lähetettävä radioyhteyttä aloitettaessa ja vähintään kerran 10 minuutissa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06082   Radioamatööriviestinnässä aseman tunnus on lähetettävä kaikissa tapauksissa ainakin yhteyden alussa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06083   Radioamatööriaseman tunnus lähetetään tavanomaisessa, vähänkään pitemmässä yhteydessä myös yhteyden päättyessä.
06084   Yhteyden kestäessä yli 10 minuuttia radioamatööriaseman tunnus on lähetettävä vähintään kerran 10 minuutissa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06085   Radioamatööriliikenteessä tunnukset voi jättää mainitsematta, mikäli vasta-asema on yleisesti tunnettu.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06086   Toistinasemalla riittää tunnukseksi pelkästään piirinumero sekä asematunnuksen loppuosa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06087   Hyvin lyhyen radioamatööriyhteyden aikana aseman tunnus tarvitsee lähettää vain kerran koko yhteyden aikana.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06088   Radioamatööriaseman tunnus tarvitsee lähettää vain silloin, jos haluat vasta-asemalta QSL-kortin.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06092   Kerhoaseman valvoja vastaa siitä, että kerhoasemalla noudatetaan radioamatöörimääräyksiä.
06094   Radioamatööriviestintä on ehdottomasti pidettävä salassa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3.kappale
06095   Radioamatööriviestintä ei ole salassa pidettäväksi tarkoitettua.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3.kappale
06096   Radioamatööriviestintää saa harjoitella kuka tahansa (ns. Second Operator) vain pätevyystodistuksen omaavan radioamatöörin valvonnassa.
Kommentti: RadL 15 $ 2 mom. Kuka tahansa pätevyystodistuksen omaava saa valvoa
06097   Radioamatööriviestinnän harjoittelu on pätevyystutkintoa suorittamattomilta henkilöiltä ehdottomasti kielletty, vaikka radioamatööri valvoisi liikennöintiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 15 $ 2 mom. edellyttää välitöntä valvontaa
06098   Radioamatööriviestintää voi tietyin edellytyksin harjoitella kuka tahansa.
06099   Radioamatööriviestinnän harjoittelu radioamatöörin välittömässä valvonnassa on sallittua ja jopa suotavaa.
06100   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa kuka tahansa edellyttäen, että liikennöinti tapahtuu kerhoasemalta.
06101   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, jolla on Viestintäviraston hyväksymä radioamatöörin pätevyystodistus.
06103   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, joka todistettavasti on kuunnellut radioamatöörilähetyksiä vähintään viiden vuoden ajan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 15 $ 1 mom.
06104   Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, joka todistettavasti on rakentanut tai korjannut radiolaitteita vähintään viiden vuoden ajan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 15 $ 1 mom.
06105   Radioamatöörit saavat liikennöidä ainoastaan keskenään. Hätäviestintä ja viranomaisen johtama pelastuspalveluharjoitus ovat ainoa poikkeus tästä ehdottomasta säännöstä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 5, 6H/2009 9 $ 1 mom.
06106   Vaikka kyseessä ei ole hätätapaus tai pelastuspalveluharjoitus, radioamatööri on oikeutettu pitämään yhteyksiä muihinkin kuin toisiin radioamatööriasemiin.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 5
06107   Ainoastaan hätätapauksessa tai pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri on,oikeutettu pitämään yhteyksiä muihin kuin toisiin radioamatööriasemiin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 5, 6H/2009 9 $ 1 mom.
06108   Radioamatööriviestintä tapahtuu aina suoraan kahden aseman välisenä tai käyttäen apuna radioamatööriliikenteen välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06109   Radioamatööriviestintä tapahtuu aina suoraan kahden aseman välisenä liikennöintinä.
06110   Radioamatööriviestintä on sallittu ainoastaan käyttäen em. viestinnän välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06111   Jos kysymyksessä on ihmishengen välitön pelastaminen, radioamatööri saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06112   Vaikka kyseessä olisi ihmishengen välitön pelastaminen, radioamatööri ei saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06113   Jos kysymyksessä on uhkaavan hätätilanteen estäminen, radioamatööri saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06114   Edes uhkaavan hätätilanteen estäminen ei anna radioamatöörille oikeutta olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06115   Viranomaisen johtamassa pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri on oikeutettu olemaan yhteydessä muuhunkin kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06116   Edes viranomaisen johtamassa pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri ei ole oikeutettu olemaan yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06117   Radioamatööriasemalta lähetetyistä viesteistä saa periä kohtuullisen korvauksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06119   Radioamatööriasemalta lähetetyistä viesteistä ei saa periä minkäänlaista korvausta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06124   Radioyhteyksien pitäminen kaikkien maiden radioamatööreihin on sallittu.
Kommentti: 6H/2009 10 $
06125   Ulkomaisen telehallinnon kielto pitää radioyhteyksiä heidän maansa radioamatööreihin ei sido suomalaisia radioamatööriasemia noudattamaan kieltoa.
Kommentti: 6H/2009 10 $
06126   Radioamatööriasemalla on pidettävä yhteyksistä radiopäiväkirjaa (ns. lokikirjaa).
06127   Radioamatööriasemalla on hyödyllistä pitää päiväkirjaa.
06128   Päiväkirjan hyödyllisin merkintä on vasta-aseman operaattorin nimi.
06129   Päiväkirjan avulla voit selvitellä asemasi toimintaa.
06130   Puuttuvan QSL-kortin uusintapyynnössä radiopäiväkirjalla saattaa olla ratkaiseva merkitys.
06131   Vasta-aseman tunnus ja päiväys ovat eräitä hyödyllisiä merkintöjä radiopäiväkirjassa.
06132   Raporttia on turha kirjata radiopäiväkirjaan.
06133   Päiväkirjaan voi merkitä havaintoja mm. häiriöistä.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07001   AR tarkoittaa lähetyksen loppua.
07002   AS tarkoittaa lähetyksen loppua.
07003   AS tarkoittaa "Odota hetki".
07004   AR tarkoittaa "Odota hetki".
07005   K tarkoittaa "Kuuntelen".
07006   KN tarkoittaa "Kuuntelen".
07007   KN tarkoittaa "Kuuntelen tiettyä asemaa".
07008   K tarkoittaa "Kuuntelen tiettyä asemaa".
07009   SK tarkoittaa yhteyden loppua.
07010   CL tarkoittaa yhteyden loppua.
07011   CL tarkoittaa "Suljen asemani".
07012   SK tarkoittaa "Suljen asemani".
07013   AR annetaan kutsumerkkien jälkeen.
07014   SK annetaan kutsumerkkien jälkeen.
07015   SK annetaan ennen kutsumerkkejä.
07016   AR annetaan ennen kutsumerkkejä.
07017   KN annetaan kuunneltaessa tiettyä asemaa.
07018   K annetaan kuunneltaessa tiettyä asemaa.
07019   K annetaan kuunneltaessa yleisesti.
07020   KN annetaan kuunneltaessa yleisesti.
07021   Radioamatööriyhteyden sisältöä ei ole määritelty.
07027   Tavallinen yhteys sisältää raportin vasta-asemalle.
07028   Tavallinen yhteys ei sisällä raporttia vasta-asemalle.
07029   Tavallisessa yhteydessä kerrotaan oma nimi.
07030   Tavallisessa yhteydessä ei kerrota omaa nimeä.
07031   QSL-kortin vaihto yhteydestä ei ole pakollista, mutta kohteliasta etenkin ensi yhteydestä.
07032   QSL-kortti on ehdottomasti vaihdettava joka yhteydestä.
07033   Kutsusta kiittäminen kuuluu tavalliseen yhteyteen.
07034   Normaaliyhteydessä on tarpeetonta kiittää vasta-asemaa kutsusta.
07035   "PSE QRS" tarkoittaa lähetä hitaammin.
07036   "PSE QRS" ei kuulu hyviin tapoihin.
07037   Yhteys toiseen asemaan saadaan joko itse kutsumalla tai vastaamalla toisen kutsuun.
07038   Yhteys toiseen asemaan saadaan vain kutsumalla itse yleiskutsua.
07039   Yhteys toiseen asemaan saadaan vain vastaamalla toisen yleiskutsuun.
07040   Yleiskutsu ja suunnattu yleiskutsu eroavat toisistaan.
07041   Yleiskutsu ja suunnattu yleiskutsu ovat sama asia.
07042   Yleiskutsuun saa vastata jokainen, joka sen kuulee.
07043   Yleiskutsu on tarkoitettu vain tietylle asemalle.
07044   Suunnattu yleiskutsu on aina suunnattu jollekin tietylle ryhmälle.
07045   Suunnattuun yleiskutsuun saa vastata jokainen, joka sen kuulee.
07046   Yleiskutsu asemalta OH2C voisi olla esim. seuraava:"CQ CQ CQ DE OH2C OH2C OH2C K".
07047   Yleiskutsu asemalta OH2C voisi olla esim. seuraava:"CQ CQ CQ DE OH2C OH2C OH2C".
07048   OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C OH2C DE OH2A AR".
07049   OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2A OH2A DE OH2C K".
07050   OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C DE OH2A OH2A AR".
07051   OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2A DE OH2C OH2C K".
07052   RST-raportti toistetaan 2-3 kertaa keliolosuhteista riippuen.
07053   RST-raportti annetaan aina vain kerran riippumatta keliolosuhteista.
07054   RST-raportin voi tarvittaessa toistaa, jos vasta-asema sitä pyytää.
07055   RST-raportti annetaan jokaisen vuoronvaihdon yhteydessä.
07056   Lopetettaessa yhteyttä käytetään loppumerkkiä SK.
07057   Lopetettaessa yhteyttä käytetään loppumerkkiä AR.
07061   OH2A:n lopettaessa yhteyttä OH2C:n kanssa loppu voi olla esim.:"CL OH2C DE OH2A".
07062   Suljettaessa asema CL annetaan aina kutsumerkkien jälkeen.
07063   Suljettaessa asema CL annetaan aina ennen kutsumerkkejä.
07064   Puheviestintä voidaan jakaa FM- ja SSB-viestintään.
07065   Puheviestintä voidaan jakaa CW- ja RTTY-viestintään.
07066   Radiokanavat on jaettu simplex- ja duplexkanaviin.
07067   Radiokanavia ei voi jakaa simplex- ja duplexkanaviin.
07068   Simplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus ovat samat.
07069   Simplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus eroavat toisistaan.
07070   Duplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus eroavat toisistaan.
07071   Duplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus ovat samat.
07072   Duplexkanavat on varattu toistinasemakäyttöön.
07073   Simplexkanavat on varattu toistinasemakäyttöön.
07074   Toistinasemaa saavat käyttää kaikki radioamatöörit.
07075   Toistinasemaa saavat käyttää yksinomaan liikkuvat ja kannettavat asemat.
07076   Pakettiradiomodeemille tulee kertoa oma kutsu ennen yhteyksien ottamista.
07077   Pakettiradiomodeemille ei tarvitse kertoa omaa kutsua ennen yhteyksien ottamista.
07078   Oma tunnus kerrotaan pakettiradiomodeemille käskyllä "MYCALL omakutsu".
07079   Oma tunnus kerrotaan pakettiradiomodeemille käskyllä "Omakutsu = MYCALL".
07080   Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa suoraan toiseen asemaan.
07081   Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa vain pakettiradiotoistimen kautta.
07082   Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa pakettiradiotoistimen kautta.
07083   Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa vain suoraan toiseen asemaan.
07084   Pakettiradioyhteys OH4AB:hen otetaan käskyllä: "C OH4AB"+<RETURN>.
07085   Pakettiradioyhteys OH4AB:hen otetaan käskyllä: "CN OH4AB"+<RETURN>.
07086   Pakettiradioyhteys toistimen OH2RBA kautta asemalle OH2TI otetaan käskyllä:"C OH2TI V OH2RBA".
07087   Pakettiradioyhteys toistimen OH2RBA kautta asemalle OH2TI otetaan käskyllä:"C OH2TI /OH2RBA".
07088   Yleiskutsu asemalta OH2A voisi olla esim. seuraavanlainen:"CQ CQ CQ DE OH2A OH2A OH2A K".
07089   Yleiskutsu asemalta OH2C voisi olla esim. seuraavanlainen:"CQ CQ CQ DE OH2C OH2C OH2C".
07090   OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C OH2C DE OH2A AR".
07091   OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C OH2C DE OH2A K".
07092   OH2A:n vastauksen OH2C:n yleiskutsuun tulisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C DE OH2A OH2A AR".
07093   OH2A:n vastauksen OH2C:n yleiskutsuun tulisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C DE OH2A OH2A K".
07094   Sähkötysliikenteen aloitus- ja lopetustapoja käytetään myös mm. RTTY:llä ja PSK31:llä liikennöitäessä
07095   Yhteyden peruskaavamuotoja käytetään myös puheliikenteessä.
07097   Puheliikenteessä on yleinen tapa aloittaa viestintä sanomalla oma tunnus pari kertaa.
07098   Yleinen kutsuminen aloitetaan puheliikenteessä sanomalla oma asematunnus.
07099   Yleinen kutsuminen aloitetaan puheliikenteessä sanomalla esimerkiksi "Huomio huomio, täällä Otto Heikki kakkonen Aarne".
07100   Oman asematunnuksen sanominen riittää yleiskutsuksi puhetoistimilla.
07101   Oman asematunnuksen sanominen HF-alueilla riittää yleiskutsuksi.
07102   Asematunnusta ei tarvitse sanoa virityssignaaleita lähetettäessä.
07104   Sanaa "loppu" on käytettävä suomenkielisessä puheradioliikenteessä vuoron siirtyessä toiselle asemalle.
07105   Olet pitänyt yhteyden taajuudella 3710 kHz 5 minuuttia sitten. Taajuus on edelleenkin sinulle varattu.
07106   Vastaus RTTY:llä, PSK31:llä ym. yleiseen kutsuun on OH2A DE OH2C AR.
07107   AR-lyhennettä käytetään radioamatööriliikenteessä kahdessa eri merkityksessä.
07108   Sanoman lopussa tai yleiskutsuun vastattaessa ei käytetä AR-lyhennettä.
07109   Suunnattu kutsuminen Japaniin tapahtuu digimodeilla seuraavasti: CQ CQ CQ JAPAN, HERE IS OH2A K
07110   Suunnattu kutsu Japaniin tehdään digimodeilla seuraavasti: CQ JA CQ JA CQ JA DE OH2A OH2A OH2A KN.
07111   Yhteyden lopetus suoritetaan digimodeilla esimerkiksi TNX QSO 73 OM AR OH2A DE OH2C
07112   Yhteyden opetus suoritetaan digimodeilla esimerkiksi TNX QSO 73 OM SK (VA) OH2C DE OH2A
07113   Vain muutamat digimodet poikkeavat hieman yhteydenottotavoiltaan käsisähkötyksen peruskaavoista.
07114   Digimodeja käytettäessä ei käytetä lyhennettä CL.
07115   Vastaus yleiseen kutsuun radiokaukokirjoituksella (tai PSK31 jne) tulee olla seuraavanlainen: OH2A DE OH2C AS.
CEPT-LUPA
08001   CEPT-lupa oikeuttaa käyttämään radioamatööriasemaa tietyin ehdoin ulkomailla.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08002   CEPT-lupa ei oikeuta käyttämään radioamatööriasemaa millään ehdoilla ulkomailla.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08003   CEPT-lupaa voidaan käyttää väliaikaisen radioamatööriaseman pystyttämiseen ulkomailla.
08004   CEPT-lupa oikeuttaa pysyvän aseman pystyttämiseen ulkomailla.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08005   Jos kohdemaan telehallinto on hyväksynyt CEPT TR-61/01 suosituksen, erillistä lupaa työskentelyyn ei tarvita.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08006   Vaikka kohdemaan telehallinto on hyväksynyt CEPT TR-61/01 suosituksen, työskentelyyn tarvitaan siitä huolimatta erillinen lupa.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08007   Oman kutsumerkin eteen tulee liittää kauttamerkillä erotettuna kohdemaan maatunnus.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08008   Oman kutsumerkin jälkeen tulee liittää kauttamerkillä erotettuna kohdemaan maatunnus.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08009   Noudatettaessa CEPT-suositusta kohdemaassa, kutsumerkin jälkeen ei tarvitse liittää mitään lisämerkkejä.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08010   Noudatettaessa CEPT-suositusta kohdemaassa, kutsumerkin jälkeen pitää aina liittää lisämerkit /M tai /P.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08011   Kiinteän aseman pystyttäminen CEPT-luvan turvin ei ole sallittua kohdemaassa työskenneltäessä.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08012   Kiinteän aseman pystyttäminen CEPT-luvan turvin on sallittua kohdemaassa työskenneltäessä.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08023   CEPT-lupa oikeuttaa sekä HF- että VHF/UHF-alueiden käyttöön.
08024   CEPT-lupa oikeuttaa vain VHF/UHF-alueiden käyttöön.
08025   CEPT-lupa oikeuttaa kaikkien radioamatööreille sallittujen taajuusalueiden käyttöön.
08026   CEPT-lupa oikeuttaa vain HF-alueiden käyttöön.
08027   Kohdemaassa työskenneltäessä tulee noudattaa ko. maan telehallinnon määräyksiä.
08028   Kohdemaassa työskenneltäessä tulee noudattaa Viestintäviraston määräyksiä.
08029   CEPT-lupa kelpaa sellaisenaan ainoastaan niissä maissa, jotka ovat hyväksyneet CEPT TR-61/01 suosituksen.
08030   CEPT-lupa kelpaa sellaisenaan kaikissa maissa.
08031   OH2A:n työskennellessä Norjassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta LA/OH2A/M.
08032   OH2A:n työskennellessä Norjassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/LA/M.
08033   OH2A:n työskennellessä Ruotsissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta SM/OH2A/M.
08034   OH2A:n työskennellessä Ruotsissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/SM/M.
08035   OH2A:n työskennellessä Tanskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OZ/OH2A/M.
08036   OH2A:n työskennellessä Tanskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/OZ/M.
08037   OH2A:n työskennellessä Ranskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta F/OH2A/M.
08038   OH2A:n työskennellessä Ranskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/F/M.
08039   OH2A:n työskennellessä Englannissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta G/OH2A/M.
08040   OH2A:n työskennellessä Englannissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/G/M.
08041   OH2A:n työskennellessä Itävallassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OE/OH2A/M.
08042   OH2A:n työskennellessä Itävallassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/OE/M.
08043   CEPT-lupa on voimassa vain niissä maissa, jotka ovat tämän käytännön hyväksyneet.
08044   CEPT-lupa on voimassa kaikissa CEPT-maissa.
08045   Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla voidaan käyttää kiinteää tai väliaikaista antennia.
08046   Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla kiinteällä antennilla, tämä katsotaan mobile-työskentelyksi.
08047   Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla on aina noudatettava kohdemaan teho- ja taajuusaluerajoja.
08048   Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla on aina noudatettava Suomen teho- ja taajuusaluerajoja.
08049   Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoleiseen maahan tulee anoa vastavuoroisuuslupa.
08050   Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoleiseen maahan vastavuoroisuuslupaa ei tarvita.
08051   OH2A:n työskennellessä Ranskassa hotellista hänen tulee käyttää tunnusta F/OH2A.
08052   OH2A:n työskennellessä Ranskassa hotellista hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/F/P.
08053   OH2A:n työskennellessä Ranskassa hotellista hän saa käyttää tunnusta OH2A, kunhan muistaa yhteyden aikana mainita olevansa Ranskassa.
AAKKOSNIMET
09001   Kirjaimen A ITU-foneettinen aakkosnimi on "ALFA".
09002   Kirjaimen A ITU-foneettinen aakkosnimi on "ADAM".
09003   Kirjaimen B ITU-foneettinen aakkosnimi on "BRAVO".
09004   Kirjaimen B ITU-foneettinen aakkosnimi on "BOSTON".
09005   Kirjaimen C ITU-foneettinen aakkosnimi on "CHARLIE".
09006   Kirjaimen C ITU-foneettinen aakkosnimi on "CANADA".
09007   Kirjaimen D ITU-foneettinen aakkosnimi on "DELTA".
09008   Kirjaimen D ITU-foneettinen aakkosnimi on "DENMARK".
09009   Kirjaimen E ITU-foneettinen aakkosnimi on "ECHO".
09010   Kirjaimen E ITU-foneettinen aakkosnimi on "ENGLAND".
09011   Kirjaimen F ITU-foneettinen aakkosnimi on "FOXTROT".
09012   Kirjaimen F ITU-foneettinen aakkosnimi on "FRANK".
09013   Kirjaimen G ITU-foneettinen aakkosnimi on "GOLF".
09014   Kirjaimen G ITU-foneettinen aakkosnimi on "GERMANY".
09015   Kirjaimen H ITU-foneettinen aakkosnimi on "HOTEL".
09016   Kirjaimen H ITU-foneettinen aakkosnimi on "HENRY".
09017   Kirjaimen I ITU-foneettinen aakkosnimi on "INDIA".
09018   Kirjaimen I ITU-foneettinen aakkosnimi on "ITALY".
09019   Kirjaimen J ITU-foneettinen aakkosnimi on "JULIETT".
09020   Kirjaimen J ITU-foneettinen aakkosnimi on "JOHN".
09021   Kirjaimen K ITU-foneettinen aakkosnimi on "KILO".
09022   Kirjaimen K ITU-foneettinen aakkosnimi on "KENTUCKY".
09023   Kirjaimen L ITU-foneettinen aakkosnimi on "LIMA".
09024   Kirjaimen L ITU-foneettinen aakkosnimi on "LONDON".
09025   Kirjaimen M ITU-foneettinen aakkosnimi on "MIKE".
09026   Kirjaimen M ITU-foneettinen aakkosnimi on "MAMA".
09027   Kirjaimen N ITU-foneettinen aakkosnimi on "NOVEMBER".
09028   Kirjaimen N ITU-foneettinen aakkosnimi on "NANCY".
09029   Kirjaimen O ITU-foneettinen aakkosnimi on "OSCAR".
09030   Kirjaimen O ITU-foneettinen aakkosnimi on "OCEAN".
09031   Kirjaimen P ITU-foneettinen aakkosnimi on "PAPA".
09032   Kirjaimen P ITU-foneettinen aakkosnimi on "PETER".
09033   Kirjaimen Q ITU-foneettinen aakkosnimi on "QUEBEC".
09034   Kirjaimen Q ITU-foneettinen aakkosnimi on "QUEEN".
09035   Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "ROMEO".
09036   Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "RADIO".
09037   Kirjaimen S ITU-foneettinen aakkosnimi on "SIERRA".
09038   Kirjaimen S ITU-foneettinen aakkosnimi on "SANTIAGO".
09039   Kirjaimen T ITU-foneettinen aakkosnimi on "TANGO".
09040   Kirjaimen T ITU-foneettinen aakkosnimi on "TEXAS".
09041   Kirjaimen U ITU-foneettinen aakkosnimi on "UNIFORM".
09042   Kirjaimen U ITU-foneettinen aakkosnimi on "UNCLE".
09043   Kirjaimen V ITU-foneettinen aakkosnimi on "VICTOR".
09044   Kirjaimen V ITU-foneettinen aakkosnimi on "VICTORY".
09045   Kirjaimen W ITU-foneettinen aakkosnimi on "WHISKEY".
09046   Kirjaimen W ITU-foneettinen aakkosnimi on "WASHINGTON".
09047   Kirjaimen X ITU-foneettinen aakkosnimi on "X-RAY".
09048   Kirjaimen X ITU-foneettinen aakkosnimi ei ole "X-RAY".
09049   Kirjaimen Y ITU-foneettinen aakkosnimi on "YANKEE".
09050   Kirjaimen Y ITU-foneettinen aakkosnimi on "YOKOHAMA".
09051   Kirjaimen Z ITU-foneettinen aakkosnimi on "ZULU".
09052   Kirjaimen Z ITU-foneettinen aakkosnimi on "ZANSIBAR".
09053   Kirjaimen A suomenkielinen aakkosnimi on "AARNE".
09054   Kirjaimen A suomenkielinen aakkosnimi on "ANTTI".
09055   Kirjaimen B suomenkielinen aakkosnimi on "BERTTA".
09056   Kirjaimen B suomenkielinen aakkosnimi on "BELLA".
09057   Kirjaimen C suomenkielinen aakkosnimi on "CELSIUS".
09058   Kirjaimen C suomenkielinen aakkosnimi on "CECILIA".
09059   Kirjaimen D suomenkielinen aakkosnimi on "DAVID".
09060   Kirjaimen D suomenkielinen aakkosnimi on "DANNY".
09061   Kirjaimen E suomenkielinen aakkosnimi on "EEMELI".
09062   Kirjaimen E suomenkielinen aakkosnimi on "ERKKI".
09063   Kirjaimen F suomenkielinen aakkosnimi on "FAARAO".
09064   Kirjaimen F suomenkielinen aakkosnimi on "FAARI".
09065   Kirjaimen G suomenkielinen aakkosnimi on "GIDEON".
09066   Kirjaimen G suomenkielinen aakkosnimi on "GABRIEL".
09067   Kirjaimen H suomenkielinen aakkosnimi on "HEIKKI".
09068   Kirjaimen H suomenkielinen aakkosnimi on "HANNU".
09069   Kirjaimen I suomenkielinen aakkosnimi on "IIVARI".
09070   Kirjaimen I suomenkielinen aakkosnimi on "IRJA".
09071   Kirjaimen J suomenkielinen aakkosnimi on "JUSSI".
09072   Kirjaimen J suomenkielinen aakkosnimi on "JAAKKO".
09073   Kirjaimen K suomenkielinen aakkosnimi on "KALLE".
09074   Kirjaimen K suomenkielinen aakkosnimi on "KAARINA".
09075   Kirjaimen L suomenkielinen aakkosnimi on "LAURI".
09076   Kirjaimen L suomenkielinen aakkosnimi on "LASSE".
09077   Kirjaimen M suomenkielinen aakkosnimi on "MATTI".
09078   Kirjaimen M suomenkielinen aakkosnimi on "MAIJA".
09079   Kirjaimen N suomenkielinen aakkosnimi on "NIILO".
09080   Kirjaimen N suomenkielinen aakkosnimi on "NIKO".
09081   Kirjaimen O suomenkielinen aakkosnimi on "OTTO".
09082   Kirjaimen O suomenkielinen aakkosnimi on "OLLI".
09083   Kirjaimen P suomenkielinen aakkosnimi on "PAAVO".
09084   Kirjaimen P suomenkielinen aakkosnimi on "PEKKA".
09085   Kirjaimen Q suomenkielinen aakkosnimi on "KUU".
09086   Kirjaimen Q suomenkielinen aakkosnimi on "KVINTUS".
09087   Kirjaimen R suomenkielinen aakkosnimi on "RISTO".
09088   Kirjaimen R suomenkielinen aakkosnimi on "RAIMO".
09089   Kirjaimen S suomenkielinen aakkosnimi on "SAKARI".
09090   Kirjaimen S suomenkielinen aakkosnimi on "SEPPO".
09091   Kirjaimen T suomenkielinen aakkosnimi on "TYYNE".
09092   Kirjaimen T suomenkielinen aakkosnimi on "TAUNO".
09093   Kirjaimen U suomenkielinen aakkosnimi on "URHO".
09094   Kirjaimen U suomenkielinen aakkosnimi on "UUNO".
09095   Kirjaimen V suomenkielinen aakkosnimi on "VIHTORI".
09096   Kirjaimen V suomenkielinen aakkosnimi on "VILLE".
09097   Kirjaimen W suomenkielinen aakkosnimi on "VISKI".
09098   Kirjaimen W suomenkielinen aakkosnimi on "WERNERI".
09099   Kirjaimen X suomenkielinen aakkosnimi on "ÄKSÄ".
09100   Kirjaimen X suomenkielinen aakkosnimi on "KSYLOFONI".
09101   Kirjaimen Y suomenkielinen aakkosnimi on "YRJÖ".
09102   Kirjaimen Y suomenkielinen aakkosnimi on "YLERMI".
09103   Kirjaimen Z suomenkielinen aakkosnimi on "TSETA".
09104   Kirjaimen Z suomenkielinen aakkosnimi on "TSETORI".
09105   Kirjaimen Ä suomenkielinen aakkosnimi on "ÄITI".
09106   Kirjaimen Ä suomenkielinen aakkosnimi ei ole "ÄITI".
09107   Kirjaimen Ö suomenkielinen aakkosnimi on "ÖLJY".
09108   Kirjaimen Ö suomenkielinen aakkosnimi ei ole "ÖLJY".
09109   Kirjaimen Å suomenkielinen aakkosnimi on "ruotsalainen O".
09110   Kirjaimen Å suomenkielinen aakkosnimi on "Åke".
09111   Kirjaimen S ITU-foneettinen aakkosnimi on "SUGAR"
09112   Kirjaimen B ITU-foneettinen aakkosnimi on "BAKER"
09113   Kirjaimen D ITU-foneettinen aakkosnimi on "DAVID"
09114   Kirjaimen E ITU-foneettinen aakkosnimi on "EDWARD"
09115   Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "ROGER"
09116   Kirjaimen U ITU-foneettinen aakkosnimi on "UNION"
09117   Kirjaimen W ITU-foneettinen aakkosnimi on "WILLIAM"
09118   Kirjaimen Z ITU-foneettinen aakkosnimi on "ZEBRA"
09119   Kirjaimen W suomenkielinen aakkosnimi on kaksinkertainen V
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10101   Käytettäessä radioamatööriasemaa autosta tai muusta ajoneuvosta voidaan asemantunnuksen perään liittää /M.
10102   Suomalaisen radioamatöörin tunnus voi olla esimerkiksi OH3699X.
10103   Suomalaisen radioamatöörin tunnus voi olla esimerkiksi OH6ÖÖ.
10104   Suomalaisen radioamatööriaseman tunnus voi olla esimerkiksi OI6X.
10105   Käytettäessä radioamatööriasemaa esimerkiksi telttaillessa voi tunnuksen perään liittää /P.
10106   Käytettäessä radioamatööriasemaa kiinteästä sijaintipaikasta, mutta toisesta maakunnasta suositellaan käytettäväksi asematunnuksen perässä lisämerkkiä /P.
10107   Asematunnuksen jälkeen suositellaan käytettäväksi /P,jos aseman käyttöjännite ei tule verkosta ja antennirakennelma on tilapäinen.
10108   Aseman tunnukseen voi lisätä /M ,jos radioamatööriasema on asennettu mopoon.
10109   Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /MM ,mikäli radioamatööriasema on sijoitettu kansainvälisillä vesillä purjehtivaan laivaan.
10110   Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /AM ,mikäli radioamatööriasema on sijoitettu lentokoneeseen.
10111   Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /AM, mikäli radioamatööriasema on sijoitettu kuumailmapalloon.
10112   Voit liittää radioamatööritunnuksesi perään /AM ,jos asemasi on purjelentokoneessa.
10113   Mikään ei estä liittämästä radioamatööritunnuksesi perään /M, jos radioasemasi on sijoitettu moottoriveneeseen Päijänteellä.
10114   Radioamatöörien käyttämä asematunnusjärjestelmä perustuu yleensä piirijakoon.
10115   On hyödyllistä esimerkiksi UHF-yhteyksissä käyttää asematunnuksen perässä esim. /7,jos asema sijaitsee tilapäisesti OH7-piirissä.
10116   On kielletty käyttämästä asematunnuksen perässä /6 ,jos radioasema on tilapäisesti Keski-Suomen maakunnassa.
10117   Radioamatööritunnuksen perään saa liittää kauttamerkin (/) ja ns. piirinumeron osoittamaan tavanomaisesta poikkeavaa sijaintia.
10118   Suomessa kutsumerkin piirinumero ei välttämättä kerro aseman sijaintia Manner-Suomen alueella.
10120   Asematunnuksen perään voi liittää kauttamerkillä erotettuna selventäviä lisämerkkejä.
10121   Käytettäessä radioamatööriasemaa autosta tulee asematunnuksen perään liittää /P.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.