K-modulin kaikki väittämät vastauksineen

Klikkaamalla väitteen numeroa voit jättää kommenttisi (korjaus, poisto, muutos, lisäys, tarkennus, yms yleisetkin ehdotukset) kyseisestä kysymyksestä.

Kysymyslista päivitetty 5.2.2010.

VäitenroVastausVäite
Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01001 Väärin Hätäliikenteen saa aloittaa, mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa mikä tahansa vaara.
01002 Oikein Hätäliikenteen saa aloittaa mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa välitön ja vakava vaara ja kun tämän vuoksi tarvitaan pikaista apua.
01003 Väärin Hätäliikenne pitää aina aloittaa, mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa vaara ja kun tämän vuoksi saatetaan joutua tilanteeseen, jossa voidaan tarvita apua.
01004 Väärin Hätäliikenne on aina ja ehdottomasti aloitettava, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi.
01005 Oikein Hätäliikenne voidaan aloittaa, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi ja paikalla on vakavasti loukkaantuneita henkilöitä.
01006 Oikein Hätäliikenteen aloittamisesta laivassa tai lentokoneessa päättää kyseisen aluksen päällikkö.
01007 Väärin Hätäliikenteen aloittamisesta laivassa tai lentokoneessa voi päättää kuka tahansa, joka toteaa hätätilanteen sellaiseksi, että pikaista apua tarvitaan.
01008 Oikein Hädässä oleva saa käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja huomion herättämiseksi.
01009 Oikein Hätäliikenne voidaan aloittaa, jos katsotaan, että sen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä.
01010 Väärin Hätäliikennettä voidaan harjoitella radiolla, mikäli siitä ilmoitetaan Viestintävirastolle vähintään 2 viikkoa ennen harjoituksen alkua.
01011 Väärin Hätäliikennettä voidaan harjoitella radiolla, mikäli siitä ilmoitetaan kirjallisesti Viestintävirastolle välittömästi harjoituksen jälkeen.
01012 Oikein Hätäliikenne voidaan aloittaa, jos se on onnettomuustilanteessa tarpeen vakavasti vahingoittuneen ihmisen auttamiseksi.
01013 Oikein Hätäliikennettä saa harjoitella ilman radiolähettimiä ja -vastaanottimia esim. luokkahuoneessa.
01014 Väärin Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, pitää olla radioamatöörin pätevyystodistus.
01015 Väärin Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, pitää olla radioamatööriaseman lupa ja soveltuva pätevyystodistus.
01016 Oikein Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, ei tarvitse olla radioamatöörin pätevyystodistusta tai -aseman lupaa.
01017 Oikein Radioamatööri, joka on hädässä, saa tarvittaessa ylittää pätevyystodistuksensa oikeudet esim. lähetystehon suhteen.
01018 Oikein Radioamatööri, joka on hädässä, saa tarvittaessa ylittää pätevyystodistuksensa oikeudet esim. taajuusalueiden suhteen.
01019 Väärin Radioamatööri, joka on hädässä, ei saa ylittää pätevyystodistuksensa mukaisia oikeuksia.
01020 Oikein Radioamatööri, joka on hädässä ja hoitaa hätäliikennettä, saa käyttää myös radioamatööreille varattujen taajuusalueiden ulkopuolella olevia taajuuksia.
01021 Oikein Hätäkutsu aloitetaan lausumalla sana MAYDAY kolme kertaa peräkkäin.
01022 Väärin Hätämerkki on puheella kirjaimet SOS lausuttuna ITU-foneettisin aakkosnimin.
01023 Oikein Hätämerkki on sähkötyksellä kirjaimet SOS yhteen annettuna ilman kirjainvälejä.
01024 Väärin Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan kirjaimittain.
01025 Väärin Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki SOS lausutaan kirjaimittain.
01026 Oikein Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan sanana "medee" tai "meidei".
01027 Oikein Hätäliikenteeseen kuuluvat kaikki sanomat, jotka koskevat välitöntä avunantoa hädässä olevalle.
01028 Oikein Hätäliikenne voidaan tilanteen niin salliessa muuttaa pika- tai normaaliksi liikenteeksi.
01029 Oikein Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran sana MAYDAY puheella.
01030 Oikein Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran merkki SOS sähkötyksellä.
01031 Väärin Hätäliikenteessä, joka hoidetaan puheella tulee aina käyttää vain englannin tai ranskan kieltä.
01032 Väärin Hätämerkki on sähkötyksellä kirjaimet SOS annettuna niin, että kirjaimet erottuvat selvästi toisistaan.
01033 Oikein Hätäkutsun tarkoituksena on valmistaa sen kuulijat tulevaan hätäsanomaan.
01034 Väärin Hätäkutsun kuultuaan on jokaisen lopetettava kyseisen taajuuden kuuntelu.
01035 Oikein Hätäkutsun kuultuaan jokaisen on lopetettava lähettäminen kyseisellä taajuudella.
01036 Väärin Hätäkutsuun pitää radioamatööriliikenteessä aina vastata.
01037 Oikein Hätäkutsuun sisältyy vain hätämerkki ja lähettävän aseman tunniste. Muut tiedot sisältyvät hätäkutsun jälkeen lähetettävään hätäsanomaan.
01038 Oikein Hätäkutsussa ilmoitetaan hädässä olevan tunnus, nimi tai jonkin muu yksilöivä merkki.
01039 Oikein Varsinainen hätäsanoma annetaan hätäkutsun jälkeen.
01040 Oikein Hätäsanomassa ilmoitetaan mm. hädän ja tarvittavan avun laatu.
01041 Oikein Hätäkutsun kuultuaan jokaisen on jäätävä kuuntelemaan annettavaa hätäsanomaa.
01042 Väärin Sähkötyksellä annettava hätäsanoma pitää antaa suurimmalla mahdollisella sähkötysnopeudella.
01043 Väärin Jokaisen, joka on kuullut hätäsanoman, pitää välittömästi kuitata tämä sanoma vastaanotetuksi.
01044 Väärin Mikäli joku kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi voidaan kyseisen taajuuden kuuntelu lopettaa.
01045 Oikein Henkilön, joka vastaanottaa hätäsanoman, pitää ryhtyä kaikkiin käytössään oleviin toimenpiteisiin avun saamiseksi hädässä oleville.
01046 Väärin Hätäsanomaa ei koskaan kuitata vastaanotetuksi.
01047 Väärin Mikäli joku kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi, ei muiden tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin hädässä olevan auttamiseksi.
01048 Oikein Mikäli muita tapoja avun saamiseksi hädässä olevalle ei ole, voidaan hätäsanoma välittää radiolla edelleen.
01049 Oikein Hätäliikenteestä tietävän on seurattava hätäliikennettä niin kauan, kunnes avunsaanti on varmistunut.
01050 Oikein Hätäliikennettä hoitaa asema, joka on lähettänyt hätäsanoman, ellei tämä ole luovuttanut johtoa jollekin toiselle hätäliikennettä hoitavalle.
01051 Oikein Taajuudella, jolla käydään hätäliikennettä, ei saa lähettää mitään muuta kuin hätäliikenteeseen liittyviä sanomia.
01052 Oikein Mikäli hätäliikenteen kestäessä joku muu asiaan aikaisemmin puuttumaton voi antaa apuaan, hän saa tulla hätäliikenteeseen mukaan.
01053 Oikein Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
01054 Oikein Sanonta SEELONCE DISTRESS tässä OH2XYZ tarkoittaa, että muu kuin hätäliikennettä johtava asema OH2XYZ vaatii radiohiljaisuutta.
01055 Väärin Hätäliikenne päättyy silloin, kun hätäsanoma on lähetetty ja kuitattu vastaanotetuksi.
01056 Väärin Hätäliikenne päättyy silloin, kun avun saanti on varmistunut.
01057 Oikein Hätäliikenne päättyy silloin, kun nimenomaisesti niin ilmoitetaan.
01058 Oikein Hätäliikenne lopetetaan sanomalla SEELONCE FEENEE.
01059 Oikein Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01060 Väärin Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01061 Väärin Sanonta SEELONCE DISTRESS tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01062 Oikein Hätäliikenteellä on ehdoton etusija kaikkeen muuhun radioliikenteeseen nähden.
01063 Väärin Hätätaajuudella voidaan hätäliikenteen aikana lähettää siihen kuulumattomia sanomia, mikäli ne eivät millään tavalla häiritse hätäliikennettä.
01064 Väärin Hätäliikenne ei saa häiritä taajuudella olevaa muuta radioliikennettä.
01065 Väärin Hätäliikennettä ei saa harjoittaa kutsukanavalla.
01066 Väärin Hätäliikenne pitää aina suorittaa kansanvälisen radio-ohjesäännön määräysten mukaisesti.
01067 Oikein Hätäsanoman eteenpäin välittämisestä johtuvista välittömistä puhelin- tms. kuluista on mahdollista saada korvaus.
01068 Väärin Radioamatööriasemaa ei koskaan saa käyttää hätäsanomien vastaanottamiseen.
01069 Väärin Radioamatööri, joka on hädässä olevassa aluksessa voi kieltäytyä lähettämästä hätäsanoman aluksen päällikön määräyksestä huolimatta, koska radioamatöörillä ei ole oikeutta käyttää aluksen radiolaitteita.
01070 Oikein Hätäsanoman saa lähettää siitä huolimatta, että se saattaisi häiritä muuta radioviestintää.
01071 Väärin Tietoja hätäsanoman sisällöstä saa luovuttaa pelkästään poliisiviranomaiselle.
01072 Väärin Hätäsanoman sisältöä ei radioamatöörimääräysten mukaisesti saa ilmaista kolmannelle henkilölle.
01073 Väärin Hätäsanomaa ei saa nauhoittaa, kirjoittaa muistiin tai muutenkaan säilöä edes väliaikaisesti.
01074 Väärin Suomen valtion alueella olevan ulkomaalaisen lähettämää hätäsanomaa ei saa radioamatöörimääräysten mukaan välittää kolmannelle henkilölle.
01075 Väärin Hätäsanomia ei saa lähettää radioamatööritoistinasemien kautta.
01076 Väärin Hätäsanomia lähettävä radioasema pitää olla tarkoitukseen hyväksytty.
01077 Väärin Hätäliikenteen aloittamisesta pitää ilmoittaa Viestintävirastolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.
01078 Väärin Hätäliikenteestä pitää tehdä ilmoitus Viestintävirastolle välittömästi hätäliikenteen loppumisen jälkeen.
01079 Väärin Hätämerkki SOS on sähkötyksellä annettava vähintään nopeudella 80 merkkiä minuutissa. Nopeuden tulisi mieluiten olla ainakin 100 merkkiä minuutissa.
01080 Oikein Hätämerkki SOS ja sitä seuraava hätäsanoma tulisi antaa sähkötyksellä hitaasti ja rauhallisesti.
01081 Oikein Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran selvästi hätämerkiksi tunnistettava sana, esimerkiksi "hätäkutsu".
01082 Oikein Hätäliikenteen voi aloittaa esimerkiksi sanomalla "Hätäkutsu hätäkutsu hätäkutsu tässä OH2ABC OH2ABC OH2ABC".
01083 Oikein Hätäliikenteen voi aloittaa sanomalla "Mayday Mayday Mayday tässä OH2ABC OH2ABC OH2ABC".
01084 Väärin Hätämerkin Mayday yhteydessä oman tunnuksen antaminen ei ole välttämätöntä.
01085 Oikein Hätäkutsuun on aina kuuluttava lähettävän aseman oma tunnus tai muu tunniste.
01086 Väärin Hätäsanoma on puheella luettava mahdollisimman nopeasti.
01087 Oikein Hätäsanoma on luettava hitaasti ja rauhallisesti ja sanat erotettava selvästi toisistaan.
01088 Väärin Sanonta SEELONCE DISTRESS tässä OH2XYZ tarkoittaa, että OH2XYZ ilmoittaa hätäliikenteen loppumisesta.
01089 Väärin Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen hätäliikenteen lopettamisesta, mikäli katsoo avun saannin varmistuneen.
01090 Oikein Hätäliikenteen lopettamisesta saa ilmoittaa vain hädässä olija itse tai hätäliikennettä johtava asema.
01091 Väärin Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että muu kuin hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
01092 Väärin Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hädässä olija tai hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
ASEMAN TURVALLISUUS
02001 Oikein Lanka-antennin tulee olla vetolujuudeltaan riittävä.
02002 Väärin Lähettimen suurjännitteiset osat voivat olla rakenteeltaan avoimia.
02003 Väärin Lähetinantennina voidaan käyttää yleistä sähköverkkoa.
02004 Oikein Lähettimen verkkojohtoon on tarvittaessa laitettava sopivia piirejä, joilla suurtaajuuden pääsy sähköverkkoon estyy.
02005 Oikein Vastaanottimen antennina saa käyttää esim. käytöstä poistettua piikkilanka-aitaa.
02006 Oikein Antennimastoon tulee tarvittaessa asentaa suurjännitteestä varoittava kilpi.
02007 Oikein Antenniin ei saa johtaa verkkojännitettä.
02008 Väärin Antenniin ei saa johtaa minkäänlaista tasajännitettä.
02009 Oikein Antenniin ei saa johtaa vaarallisia tasajännitteitä.
02010 Väärin Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa minkäänlaista tasajännitettä.
02011 Oikein Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa vaarallisia tasajännitteitä.
02012 Oikein Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa verkkojännitettä.
02013 Väärin Radioamatöörilähetteen kaistanleveys voi olla tarvittavaa suurempi edellyttäen, ettei tästä aiheudu häiriötä muille saman taajuusalueen käyttäjille.
02014 Oikein Radioamatööriasema on rakennettava niin, ettei sen käyttäjille aiheudu minkäänlaista vaaraa.
02015 Oikein Radioamatööriasema on rakennettava niin, että sen vaaratekijät ympäristölle on eliminoitu.
02016 Väärin Radioamatööriasemaa rakennettaessa ei tarvitse huomioida käyttäjä turvallisuutta, sillä jokainen radioamatööri on itse vastuussa työskentelystään.
02017 Väärin Ympäristön vaaratekijöihin ei tarvitse kiinnittää minkäänlaista huomiota, koska radioamatöörilaitteiden käyttö on luvanvaraista.
02018 Oikein Radioamatööriaseman tulee teknisesti täyttää Turvatekniikan keskuksen antamat sähköturvallisuusmääräykset niiltä osin, kun ne koskevat myös radioamatöörilaitteita.
02019 Väärin Turvatekniikan keskuksen antamia sähköturvallisuusmääräyksiä ei radioamatöörin tarvitse huomioida, koska hän saa rakentaa laitteita myös itse.
02020 Väärin Kaikki itse rakennetut radioamatöörilaitteet on tarkastutettava Turvatekniikan keskuksessa, ennen kuin ne saa ottaa käyttöön.
02021 Väärin Radioamatöörilaite, jossa on suurjännitteisiä osia, saa olla koteloimaton, jos sillä saavutetaan laitteen parempi jäähtyvyys.
02022 Oikein Radioamatöörilaite on rakennettava siten, ettei ulkopuolinen pääse vahingossa koskettamaan suurjännitteisiä osia.
02023 Väärin Radioamatöörilaitteen suurjännitteisiä osia ei tarvitse suojata vahingossa tapahtuvalta kosketukselta, mikäli laitteen kylkeen on kiinnitetty suurjännitteestä varoittava kilpi.
02024 Väärin Suurtaajuisen tehon pääsy sähköverkkoon on sallittua ja jopa erittäin yleistä.
02025 Oikein Suurtaajuisen tehon pääsy sähköverkkoon on estettävä kaikin mahdollisin keinoin.
02026 Väärin Suurtaajuisen tehon pääsy sähköverkkoon ei ole kovin vakavaa, jos ei siitä aiheudu häiriöitä muille sähköverkon käyttäjille.
02027 Oikein Antenni on sijoitettava siten, ettei sen suurjännitteisiin osiin pääse vahingossa koskettamaan.
02028 Oikein Antennin syöttöjohto on sijoitettava siten, ettei sen suurjännitteisiin osiin pääse vahingossa koskettamaan.
02029 Oikein Antenni on tarvittaessa varustettava suurjännitteestä varoittavin kilvin.
02030 Väärin Antennin sijoitukseen ei tarvitse kiinnittää huomiota, kunhan kukaan ei kompastu antennilankoihin.
02031 Väärin Antennin syöttöjohdon sijoituksesta ei tarvitse välittää, kunhan pikkulapset eivät ylety sen suurjännitteisiin osiin.
02032 Oikein Antennin suurtaajuussäteily ei saa vaarantaa lähistöllä asuvia ihmisiä.
02033 Oikein Antennin suurtaajuussäteily ei saa vaarantaa lähistöllä olevia kotieläimiä.
02034 Väärin Antennin suurtaajuussäteily aiheuttaa vaaraa lähistön ihmisille vain silloin, jos nämä muuttavat alueelle antennin pystyttämisen jälkeen.
02035 Oikein Antenniin saa johtaa vaaratonta tasajännitettä, jota käytetään esim. mastoreleen ohjaamiseen.
02036 Oikein Antenniin ei saa johtaa vaaralliseksi tulkittavia tasajännitteitä, vaikka masto olisi varustettu suurjännitteestä varoittavin kilvin.
02037 Väärin Antenniin voi johtaa pientaajuista vaihtojännitettä, jota käytetään esim. antenniroottorin pyörittämiseen.
02038 Oikein Antenniin ei saa johtaa pientaajuisia vaihtojännitteitä.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01001 Oikein Radioamatöörilähetin on radioamatööriviestinnässä käytettävä radiolähetin.
Kommentti: 6H/2009 M
01002 Väärin Rahallisen hyödyn tavoittelu radioamatööriviestinnässä on sallittua erikoisluvalla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01003 Väärin Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan radiomajakkaa, joka lähettää automaattisesti aseman tunnusta määrävälein.
Kommentti: Ei, vaan radioamatööritoistinasema toistaa vastaanottamansa lähetyksen (6H/2009 M 2 $ 3 kohta).
01004 Oikein Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan radioamatööriasemaa, joka on tarkoitettu automaattisesti lähettämään edelleen radioamatöörilähetyksiä ilman luvanhaltijan välitöntä valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01006 Väärin Kantoaaltoteho on moduloidun lähettimen antennin syöttöjohtoon yhden radiotaajuusjakson aikana antaman tehon keskiarvo.
Kommentti: 6H/2009 2 $ 5 kohta.
01010 Oikein Radioamatöörilähettimen hallussapito on kielletty ilman asianmukaista lupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01012 Väärin Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan kaukokirjoitus- ja datalähetyksiin tarkoitettua automaattista lähetintä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01013 Väärin Modulaatiohuipputeho on radioamatöörimääräysten mukaan merkitty aina lähettimen tyyppikilpeen.
01014 Väärin Modulaatiohuipputeholla tarkoitetaan antennin syöttöjohdon yläpäässä mitattua suurinta tehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta.
01015 Väärin Radioamatööriviestinnällä tarkoitetaan LA-liikennettä sen sallituissa muodoissa.
01017 Oikein Harhalähetteitä ovat sellaiset lähetteet, joiden taajuus on lähetystaajuuden ulkopuolella ja joiden tasoa voidaan pienentää vaikuttamatta informaation siirtoon.
Kommentti: 6H/2009 M.
01018 Väärin Harhalähetteitä ovat kaikki sellaiset lähetteet, jotka häiritsevät omaa työskentelyä.
01024 Väärin Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka harjoittaa LA-liikennettä sekä radioasemien kuuntelua.
Kommentti: 6H/2009 M
01025 Väärin Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut radioamatöörikurssilla ja on jäsenenä radioamatöörikerhossa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $
01026 Väärin Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut puolustusvoimien radioviestittäjätutkinnon.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $
01027 Väärin Radioamatöörimääräyksen mukaan harhalähetteisiin kuuluvat voimakkaiden ulkomaisten asemien lähetykset Aurora-keleillä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta.
01029 Väärin Kantoaaltoteho on päätetransistorin tai -putken antama maksimaalinen teho radioamatöörilaitteissa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta.
01030 Oikein Radioamatööriviestinnän eräs tarkoitus on kouluttautuminen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01031 Väärin Kouluttaminen ei mitenkään liity radioamatööritoimintaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01032 Väärin Pelastuspalveluharjoituksessa radioamatöörin ja viranomaisen välinen viestintä on radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 9 $
01033 Oikein Radioamatööriviestinnän kaikki osapuolet ovat aina radioamatöörejä tai radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 15§:ssä tarkoitettuja muita henkilöitä (ns. Second Operator).
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
01034 Oikein Radiotekniset kokeilut ovat eräs radioamatööritoiminnan tarkoitus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01035 Oikein Radioamatööriyhteyksien pitäminen on olennainen osa radioamatööritoimintaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01036 Oikein Radioamatööriviestintää harjoittavat radioamatöörit keskenään tai radioamatöörin välittömässä valvonnassa muutkin henkilöt.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01037 Väärin Kahden radioamatöörin keskinäinen morsetus valomerkillä on radioamatööriviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01038 Väärin Radioamatööriviestintä voi olla muutakin kuin radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01039 Oikein Radioamatööriviestintä on aina radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01040 Oikein Radioamatööriviestintää harjoitetaan ilman taloudellisen edun tavoittelua puhtaasti henkilökohtaisesta harrastuksesta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01041 Oikein Radioamatööriviestinnässä ei saa tavoitella rahallista hyötyä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01042 Oikein Radioamatööriviestinnässä radioamatöörillä on mainio tilaisuus kokeilla omatekoisia radiolaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01043 Väärin Radioamatööriviestinnässä voi tavoitella rahallista hyötyä, kunhan pysyy kohtuuden rajoissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01044 Väärin Radioamatööriviestinnän tarkoitus voi olla mikä tahansa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01045 Väärin Radioamatööriviestintää voi harjoittaa muukin henkilö kuin radioamatööri ilman radioamatöörin välitöntä valvontaa.
01046 Oikein Radioamatööriviestintään kuuluu myös radioamatöörisatelliittiviestintä, jos radioamatöörimääräyksissä erikseen niin mainitaan.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1
01047 Väärin Radioamatöörisatelliittiviestintä ei koskaan ole osa radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1
01048 Väärin Radioamatööriviestintä voi tapahtua puhtaana kaapelisiirtona.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 5 mom.
01049 Väärin Radioamatööriksi voi kutsua itseään kuka tahansa henkilö, joka on joskus harjoittanut radioamatööriviestintää pätevyystodistuksen omaavan radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01050 Väärin Radioamatööri voi joissakin tapauksissa olla henkilö, jolla ei ole radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01051 Oikein Radioamatööri on aina radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttavan pätevyystodistuksen haltija.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01052 Oikein Radioamatöörillä tulee olla asianmukainen pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01053 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus antaa oikeuden radioamatööriviestinnän harjoittamiseen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
01054 Väärin Radioamatööri on määritelmän mukaan henkilö, joka on Suomen Radioamatööriliiton jäsen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
01055 Väärin Radioamatöörillä on aina radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Radioamatöörilupaa on haettava, jos haluaa pitää hallussaan ja käyttää omaa radiolähetintä.
01056 Oikein Radioamatöörin tuntomerkki on, että hänellä on radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttava pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01057 Väärin Radioamatöörillä ei välttämättä tarvitse olla radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttavaa pätevyystodistusta, jos hänellä on muita päteviä todistuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $ sekä Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01058 Oikein Radiolain mukaan radiolaite koostuu joko radiolähettimestä tai radiovastaanottimesta sekä mahdollisista lisälaitteista.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 4 $ 3 mom.
01059 Väärin Radioamatööriasemalla ei määritelmän mukaan tarvitse olla yhtään lähetintä eikä yhtään vastaanotinta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01060 Väärin Radioamatööriasemalla ei välttämättä ole lähetintä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01061 Oikein Lähetin kuuluu aina radioamatööriaseman kokoonpanoon.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01065 Oikein Radioamatööriasemalla voi olla useita lähettimiä ja vastaanottimia.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01067 Oikein Radioamatööriasemalla voi olla lähettimiä, vastaanottimia ja lähetinvastaanottimia useita kappaleita.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01068 Väärin Pelkkä radioantenni määritellään radioamatöörimääräyksissä radioamatööriasemaksi.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01069 Väärin Jos kesämökille jää talveksi suurikokoinen antenniviritin, siellä on Viestintäviraston mielestä myös radioasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01070 Oikein Radioamatööriasemaa saa käyttää vain radioamatööriviestinnässä. Ainoa poikkeus tästä ehdottomasta säännöstä on hätäviestintä.
Kommentti: 6H/2009 M 9 $
01071 Oikein Pätevyystodistuksen juuri saanut radioamatööri voi ennen radioamatööriluvan saamista ostaa radioamatöörivastaanottimen ja pitää sitä hallussaan.
Kommentti: Vain lähettimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01072 Väärin Pätevyystodistuksen juuri saanut radioamatööri voi ennen radioamatööriluvan saamista ostaa radioamatöörilähettimen ja pitää sitä hallussaan.
Kommentti: Lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01073 Väärin Radioamatööri saa pitää hallussaan radioamatöörilähetintä, vaikka hänellä ei vielä olekaan radioamatööriaseman lupaa.
Kommentti: Lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01074 Oikein Radioamatööri voi ennen radioamatööriluvan saantia kuunnella radiovastaanottimella radioamatööriviestintää.
Kommentti: Vain lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01075 Väärin Itse rakennettua radioamatöörilähetintä radioamatööri voi säilyttää kotonaan, vaikka hänellä ei vielä ole radioamatöörilupaa.
Kommentti: Lähettimen hallussapitoon tarvitaan lupa. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01076 Oikein Radioamatööriviestinnässä käytettävä radioasema on radioamatööriasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom.
01097 Oikein Radioamatööritoistinasema on tarkoitettu automaattisesti lähettämään edelleen asemalla vastaanotetut radioamatöörilähetykset.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01098 Väärin Radioamatööritoistinasema ei ole radioamatööriasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01099 Väärin Radioamatööritoistinasema voi siirtää vain puhetta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01100 Väärin Radioamatööritoistinaseman kautta voi kulkea vain dataa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01101 Oikein Radioamatööritoistinaseman kautta kulkeva informaation lähetystapa ei ole rajoitettu radioamatöörimääräyksissä pelkästään puheeseen ja dataan.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta.
01102 Väärin Radioamatööritoistinasemana voi pitää myös sellaista radioamatööriasemaa, joka luvanhaltijansa välittömässä valvonnassa lähettää edelleen asemalla vastaanotettuja datalähetteitä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta, 4 $ a-kohta
01103 Oikein Radioamatööriasema, jonka kautta puhe siirtyy luvanhaltijan välittömässä valvonnassa, ei ole radioamatööritoistinasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta, 4 $ a-kohta
01104 Oikein Radioamatööritoistinasema siirtää radioamatöörilähetykset edelleen automaattisesti ilman luvanhaltijan välitöntä valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta, 4 $ a-kohta
01105 Väärin Radioamatööritoistinaseman ei välttämättä tarvitse olla radioamatööriasema. Riittää, kun se välittää radioamatööriviestintää.
01106 Oikein Radioamatöörin on syytä tuntea radiolähettimen erilaiset tehotyypit, koska radioamatöörimääräyksissä annetaan radiolähettimen tehojen ylärajat tehotyypin avulla.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. ja 5. kohta, Liite 1
01107 Väärin Radioamatöörimääräyksissä puhutaan sekä lähettimen tehoista että antennin säteilytehoista.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. ja 5. kohta, Liite 1
01108 Oikein Radioaseman modulaatiohuipputeho määritellään radiolähettimen antenniliittimen kohdalta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 4. kohta
01109 Väärin Syöttöjohdon yläpää on kohta, jossa radioaseman modulaatiohuipputeho määritetään.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01111 Väärin Radioaseman modulaatiohuipputeho pitää todeta radiolähettimen äärimmäisissä käyttöolosuhteissa.
01112 Väärin Radioaseman modulaatiohuipputeho on radiolähettimen modulaattoriin menevän tehon huippuarvo.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01113 Väärin Radioaseman modulaatiohuipputeho ei ole radiotaajuista tehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01114 Oikein Radioaseman modulaatiohuipputeho on radiotaajuista tehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01115 Väärin Radioaseman modulaatiohuipputeho riippuu antennin pääkeilan suunnasta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01116 Väärin Radioaseman modulaatiohuipputeholla kuvataan itse asiassa modulaattorin maksimaalista lämpötehoa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 4. kohta
01126 Oikein Radioaseman kantoaaltotehon mittauksessa lähetin on moduloimaton.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01127 Väärin Lähettimen kantoaaltoteho voidaan mitata vain silloin, kun lähetin on moduloitu.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01128 Väärin Radioaseman kantoaaltoteho mitataan modulaation alinta taajuuskomponenttia vastaavana ajanjaksona.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01130 Oikein Radioaseman kantoaaltoteho menee määritelmän mukaan lähettimeen kytkettyyn syöttöjohtoon.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01131 Väärin Modulaattoriin menevä teho on radioamatöörimääräysten mukaan sama kuin radioaseman kantoaaltoteho.
01132 Väärin Lähettimen on oltava moduloitu siniaallolla kantoaaltotehon mittausta varten.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01133 Oikein Radioamatööriaseman tehorajoja ilmoitettaessa radioamatöörimääräyksissä käytetään myös radioaseman kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautukset 2, 3, 5, 7 ja 8
01141 Oikein Harhalähetteiden taajuudet ovat aina lähetystaajuuden ulkopuolella.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01142 Väärin Harhalähetteiden taajuusalue osuu tavallisesti lähetystaajuudelle.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01143 Oikein Harhalähetteiden tason pienentäminen ei välttämättä vaikuta informaation siirtoon.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01152 Väärin Radioamatöörilähettimen lähetystaajuus saa olla hyvinkin epävakaa, mikäli lähetin on ns. perinneradio.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01153 Oikein Sekoitustulokset ovat eräs esimerkki harhalähetteistä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01154 Väärin Harhalähetteiksi katsotaan kaikki omaa työskentelyä häiritsevät lähetteet.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01155 Väärin Harhalähetteiden taajuus voi olla lähetystaajuuden ulko- tai sisäpuolella.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta
01156 Oikein Sekoitustulokset ja harmoniset lähetteet kuuluvat harhalähetteisiin.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01157 Oikein Jos harmonisten lähetteiden tasoa pienennetään, samalla harhalähetteiden taso laskee.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01158 Oikein Harhalähetteet ovat tarpeettomia informaation siirron kannalta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01159 Väärin Rahallisen hyödyn tavoittelu radioamatööriviestinnässä on sallittua erikoisluvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom. 4 $ 5 mom.
01160 Oikein Radioamatööriviestinnällä tarkoitetaan mm. radioamatöörien kouluttautumistarkoituksessa harjoittamaa radioviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 2 § 2 mom. 4 $ 5 mom.
01162 Väärin Kantoaaltoteho on pulssimodulaatioteho mitattuna syöttöjohdon alapäästä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01163 Väärin Kantoaaltoteho on teho, joka nähdään SWR-mittarista puhelähetyksen aikana.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01164 Oikein Kantoaaltoteho on moduloimattoman radiolähettimen antennin syöttöjohtoon yhden radiotaajuusjakson aikana antaman tehon keskiarvo.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01165 Väärin Kantoaaltoteho on moduloidun radiolähettimen antennin syöttöjohdon yhden radiotaajuusjakson aikana antaman tehon keskiarvo.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 5. kohta
01166 Väärin Kantoaaltoteho on teho, joka nähdään SWR-mittarista SSB-lähetyksen aikana.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01167 Väärin Kantoaaltoteho on päätetransistoriin merkitty keskimääräinen teho radioamatöörilaitteessa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01168 Väärin Kantoaaltoteho on pääteputkeen merkitty keskimääräinen teho radioamatöörilaitteessa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 5. kohta
01179 Väärin Harhalähetteisiin kuuluvat myös ilmastohäiriöt.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01180 Oikein Harhalähetteitä ovat muun muassa ns. parasiittiset lähetteet.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01181 Väärin Harhalähetteet ovat tarpeellisia informaation siirrossa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 1 mom. 6. kohta
01182 Oikein Harhalähetteitä ovat muun muassa lähetteet, jotka syntyvät sekoitustuloksina vieraan lähettimen signaalin kanssa.
Kommentti: Tämäkin on esimerkki harhalähetteestä ( 6H/2009 M 2 $ 6. kohta$
01183 Väärin Harhalähetteitä voidaan käyttää hyväksi lähettimen pääteasteen virittämisessä.
01184 Oikein Harhalähetteisiin kuuluu huonosta avainnuspiiristä aiheutunut ns. klikki.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 6. kohta.
01185 Oikein Harhalähetteet ovat lähetystaajuuden ulkopuolelle sijoittuvia häiriölähetteitä.
01186 Väärin Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on SRAL:n jäsen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01187 Oikein Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, jolla on radioamatööriviestinnän harjoittamiseen oikeuttava pätevyystodistus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01188 Väärin Radioamatööri on henkilö, jolla on radioamatööriviestinnän harjoittamiseen tarvittavat laitteet.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01189 Väärin Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka harrastaa LA- sekä DX-kuuntelua.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01190 Väärin Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka harrastaa LA-radiotoimintaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01191 Oikein Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut hyväksytysti radioamatöörin pätevyystutkinnon ja saanut sen perusteella Viestintävirastolta pätevyystodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1, 3 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01192 Väärin Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut radioamatöörikurssilla ja on jäsenenä jossain radioamatöörikerhossa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1, 3 mom. Lain 15 $ 2 mom sallii henkilön jolla ei ole pätevyystodistusta, käyttää radioamatööriasemaa radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
01194 Oikein Radioamatööriasema on radioamatööriviestinnässä käytettävä radioasema.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 2. kohta, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01195 Oikein Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi radioamatööriviestinnässä ja jota varten on myönnetty asianmukainen lupa.
01196 Oikein Radioamatöörilähettimen hallussapito on kielletty ilman asianmukaista lupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
01197 Väärin Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, jolla harjoitetaan pelkästään kotimaisten asemien kuuntelua.
01198 Väärin Radioamatööriasemalla tarkoitetaan radioasemaa, joka sisältää vähintään LA-laitteiston ja liikennevastaanottimen.
01213 Väärin Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan sellaista asemaa, joka luvan haltijan välittömässä valvonnassa lähettää edelleen asemalla vastaanotettua datalähetystä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01214 Väärin Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan 600 W:n lineaarista vahvistinta.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01215 Väärin Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan laitetta, jota käytetään radioamatöörikilpailuissa toistamaan kilpakutsua.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01216 Oikein Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan radioamatööriasemaa, joka automaattisesti lähettää edelleen asemalla vastaanotetut radioamatöörilähetykset ilman luvanhaltijan välitöntä valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01217 Väärin Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan kaukokirjoitus- ja datalähetyksiin tarkoitettu automaattista lähetintä.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01218 Väärin Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan Viestintäviraston automaattista kuunteluasemaa.
Kommentti: 6H/2009 M 2 $ 3. kohta
01219 Oikein Radioviestinnällä tarkoitetaan tiedon siirtoa, lähettämistä tai vastaanottoa siten, että käytetään hyväksi radiotaajuuksia.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4§ 2 mom.
01220 Väärin Radioamatööri saa vastaanottaa kaikkea radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
01221 Oikein Radioamatööri ei saa vastaanottaa kaikkea radioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
01222 Väärin Radioamatööriviestintä on luottamuksellista viestintää
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
01223 Oikein Radioamatööriviestintä ei ole luottamuksellista viestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001)37§
PÄTEVYYSTODISTUS
02001 Väärin Pätevyystodistuksen toinen nimitys on asemalupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. (pätevyystodistus$, 7 $ 1 mom. (lupa$
02002 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksen myöntää Itella.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. (pätevyystodistus$, 7 $ 1 mom. (lupa$
02003 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi anomuksesta antaa Suomessa muukin viranomainen kuin Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02004 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa SRAL.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02005 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02007 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut radioamatöörin pätevyystutkinnon.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 3 mom., 18C/2003 M
02008 Oikein Viestintävirasto voi hyväksyä muun maan telehallinnon myöntämän pätevyystodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. esim. CEPT T/R 61-02 ns. HAREC-todistus.
02009 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa SRAL:n pätevyystutkija.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 ja 3 mom.
02010 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi saada sotilasradiosähköttäjä ilman erillistä pätevyystutkintoa.
Kommentti: 18C/2003 M 9 $
02011 Oikein Viestintävirasto voi hyväksyä ruotsalaisen radioamatööritodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. esim. CEPT T/R 61-02 ns. HAREC-todistus
02012 Väärin Viestintäviraston on hyväksyttävä muiden maiden telehallinnoille suoritettu pätevyystutkinto sellaisenaan, jos sen sisältö on osapuilleen sama kuin Suomessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. 18C/2003 M 9 §
02013 Väärin SRAL antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut asianomaisen pätevyystutkinnon.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom.
02014 Väärin SRAL antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 10 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
02015 Väärin Viestintävirasto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää SRAL.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 10 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
02016 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain sellaiselle henkilölle, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom., 18B/2001 9 $, 6H/2009 M 3 $
02017 Oikein Suomalaiselle henkilölle voidaan myöntää radioamatöörilupa vain, jos hänellä on radioamatöörin pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $ 1 mom.
02018 Oikein Viestintävirasto antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut pätevyystutkinnon.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $ 1 mom.
02019 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus on sama asia kuin radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.(lupa$, 15 $ 1 mom. (pätevyystodistus$
02020 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa pitämään hallussa lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
02021 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa käyttämään lähetinlaitteita radioamatööriasemalla, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02022 Oikein Jos saa radioamatöörin pätevyystodistuksen, on mahdollista työskennellä toisen radioamatöörin asemalta, vaikka ei olisikaan omaa radioamatöörilupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02023 Oikein Yksityishenkilö saa pitää hallussaan ja käyttää omaa radioamatööriasemaa vain, jos hänellä on sekä radioamatöörin pätevyystodistus että radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
02024 Väärin Perusluokan radioamatööri saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, mikäli yleisluokan radioamatööri on paikalla valvomassa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02025 Oikein Perusluokan radioamatööri ei saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, vaikka paikalla olisi yleisluokan radioamatööri valvomassa työskentelyä.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02026 Oikein Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokan radioamatöörin asemalta, mikäli tällä on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02027 Oikein Perusluokan radioamatööri saa työskennellä ns. Second Operaattorina yleisluokan radioamatöörin asemalta yleisluokan oikeuksin, mikäli luvanhaltija on paikalla valvomassa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom. Tällöin työskentely tapahtuu second operator-periaatteella.
02028 Oikein Jos perusluokan radioamatööri käyttää ilman valvontaa yleisluokan radioamatöörin asemaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02029 Oikein Jos yleisluokan radioamatööri käyttää perusluokan radioamatöörin asemaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02030 Väärin Jos yleisluokan radioamatööri käyttää perusluokan radioamatöörin asemaa, hän saa käyttää yleisluokan oikeuksiaan kuten omalta asemaltaan.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02031 Oikein Perusluokan radioamatööri voi harjoittaa radioamatööriviestintää yleisluokan radioamatööriasemalla, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
02032 Oikein Perusluokan radioamatööri voi harjoittaa radioamatööriviestintää pätevyystodistuksensa puitteissa radioamatöörikerhoasemalla, jolla on voimassa oleva asemalupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02033 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa eräissä tapauksissa harjoittamaan radioamatööriviestintää radioamatöörimääräysten vastaisesti.
Kommentti: Lupaehto. Radioamatööriviestintää harjoitetaan radioamatööriasemalla. Radioamatööriaseman luvan ehtona on radioamatöörimääräysten noudattaminen.
02034 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus ei vielä oikeuta harjoittamaan radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02035 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus ei oikeuta harjoittamaan muuta radioviestintää kuin radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 9 $
02036 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa harjoittamaan radioamatööriviestintää vain kyseistä pätevyysluokkaa koskevin oikeuksin.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1 .
02037 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa harjoittamaan radioamatööriviestintää sellaisella radioasemalla, jolla ei ole asemalupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
02039 Väärin Radioamatööri voi käyttää vain sellaisen toisen radioamatöörin asemaa, jolla on saman luokan radioamatöörin pätevyystodistus kuin hänellä itsellään.
Kommentti: 6H/2009 M 8
02040 Oikein Perusluokan radioamatöörin on noudatettava perusluokan rajoituksia työskennellessään yleisluokan radioamatöörin asemalta ilman yleisluokkalaisen valvontaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $. Mikäli yleisluokkalainen valvoo työskentelyä, voidaan toimia second operaattorina. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom.
02042 Väärin Perusluokan radioamatöörin on kaikissa tilanteissa noudatettava perusluokan rajoituksia työskennellessään yleisluokan radioamatöörin asemalta.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $. Mikäli yleisluokkalainen valvoo työskentelyä, voidaan toimia second operaattorina. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom.
02044 Väärin Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokkalaisen asemalta, vaikka tällä ei olisikaan voimassa olevaa radioamatöörilupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02046 Väärin Perusluokan radioamatööri saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta vain siinä tapauksessa, että molemmat kuuluvat perusluokkaan.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
02047 Oikein Perusluokan radioamatööri saa työskennellä ilman valvontaa yleisluokkaan kuuluvan radioamatöörin asemalta, mikäli noudattaa perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $. Mikäli yleisluokkalainen valvoo työskentelyä, voidaan toimia Second Operaattorina. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom.
02048 Väärin Radioamatööriksi voi kutsua itseään kuka tahansa henkilö, joka on joskus harjoitellut radioamatööriviestintää pätevyystodistuksen omaavan radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
02049 Väärin Kaikkien radioamatöörien pätevyystodistusten voimassaoloaika on aina viisi vuotta.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02050 Väärin Viestintävirasto ei voi peruuttaa jo annettua radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02051 Oikein Syy radioamatöörin pätevyystodistuksen peruuttamiseen voi olla se, että kyseinen radioamatööri toistuvasti rikkoo radioviestintää koskevia säädöksiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02053 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan peruuttaa, mikäli radioamatööri toistuvasti huolimattomuuttaan aiheuttaa radioviestinnälle haitallisen häiriön.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02057 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi törkeissä tapauksissa peruuttaa poliisi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02058 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi peruuttaa myös muu viranomainen kuin Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 18 $
02059 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus annetaan toistaiseksi.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02060 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus annetaan toistaiseksi luokasta riippumatta.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02062 Oikein Yleisluokan radioamatöörin pätevyystodistus annetaan toistaiseksi.
Kommentti: Voimassa toistaiseksi (Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.$
02065 Oikein Kuka tahansa saa harjoittaa radioamatööriviestintää jonkun radioamatöörin asemalta, jos aseman haltijalla on voimassa oleva radioamatöörilupa ja radioamatööri valvoo työskentelyä.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $.
02066 Väärin Kuka tahansa saa harjoittaa radioamatööriviestintää omin päin jonkun radioamatöörin asemalta, jos tällä on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03001 Väärin Radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita saa pitää hallussa ilman radioamatöörilupaa, jos on suorittanut pätevyystutkinnon hyväksytysti.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03002 Väärin Radioamatööriluvan myöntää Itellan verkkokauppa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 1 mom.
03003 Väärin Lähetinlaitteiden hallussapito ei edellytä lupaa, jos ei käytä niitä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03004 Oikein Lähetinlaitteiden hallussapitoon on haettava lupa, vaikka ei käyttäisikään niitä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03005 Oikein Radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita ei saa pitää hallussa eikä käyttää ilman lupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03006 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa pitämään hallussa ja käyttämään radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03007 Oikein Vain radioamatöörilupa oikeuttaa pitämään hallussa ja käyttämään radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03008 Väärin Radioamatööriluvan myöntää Viestintävirasto, mutta Suomen Radioamatööriliitto määrää lupaehdot.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03009 Oikein Viestintävirasto myöntää radioamatööriluvan tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03010 Väärin Radioamatöörilupaa ei tarvita, jos Viestintävirasto on antanut radioamatöörin pätevyystodistuksen.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03011 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa pitämään hallussa ja käyttämään lähetinlaitteita.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03012 Väärin Radioamatöörilupa voidaan antaa poikkeustapauksessa sellaiselle suomalaiselle radioamatöörille, jolla ei ole radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03013 Oikein Jos saa radioamatöörin pätevyystodistuksen, saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta, vaikka ei olisikaan omaa radioamatöörilupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03014 Oikein Yksityishenkilö saa pitää hallussa ja käyttää omaa radioamatööriasemaa vain, jos hänellä on sekä radioamatöörin pätevyystodistus että radioamatööriaseman lupa.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03015 Väärin Perusluokan radioamatööri saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, mikäli yleisluokan radioamatööri on paikalla valvomassa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03016 Oikein Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokan radioamatöörin asemalta, mikäli tällä on voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03017 Oikein Perusluokan radioamatööri saa työskennellä yleisluokan radioamatöörin asemalta yleisluokan oikeuksin, mikäli aseman yleisluokkaan kuuluva luvanhaltija on paikalla valvomassa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03018 Oikein Jos perusluokan radioamatööri käyttää yleisluokan radioamatöörin asemaa ilman tämän valvontaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03019 Väärin Radioamatööri saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta vain siinä tapauksessa, että molemmilla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03020 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus on eri asia kuin radioamatöörilupa.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03021 Väärin Radioamatööriluvan myöntää Suomen Radioamatööriliitto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03022 Väärin Suomen Radioamatööriliitto antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut asianomaisen pätevyystutkinnon.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom.
03023 Väärin Suomen Radioamatööriliitto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää Viestintävirasto.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03024 Väärin Viestintävirasto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat saa Suomen Radioamatööriliitolta.
Kommentti: Pätevyystodistus Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom., radiolupa 7 $ 1 mom., 8 $ 1 mom., 10 $ 1 mom.
03025 Oikein Viestintävirasto antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut pätevyystutkinnon. Vasta pätevyystodistuksen saatuaan yksityishenkilö voi saada radioamatööriluvan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1 mom. 6H/2009 M 3 $
03026 Väärin Yleisluokan radioamatööri saa työskennellä perusluokan radioamatöörin asemalta, vaikka tällä ei olisikaan radioamatöörilupaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 1 mom.
03028 Väärin Perusluokan radioamatööri ei saa työskennellä yleisluokkalaisen radioamatöörin asemalta, vaikka tällä olisi voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03029 Oikein Jos yleisluokan radioamatööri työskentelee perusluokan radioamatöörin asemalta, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03030 Väärin Perusluokan radioamatööri saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta vain siinä tapauksessa, että molemmat kuuluvat perusluokkaan.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03032 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain sellaiselle henkilölle, jolla on voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Radioamatöörilupa myönnetään pätevyystodistuksen perusteella 6H/2009 M 3 $
03033 Oikein Suomalaiselle henkilölle voidaan myöntää radioamatöörilupa vain, jos hänellä on radioamatöörin pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03034 Väärin Jos yleisluokan radioamatööri työskentelee perusluokan radioamatöörin asemalta, hän saa työskennellä yleisluokkalaisen oikeuksin.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03035 Oikein Radioamatöörin työskennellessä toisen radioamatöörin asemalla hänen on noudatettava sekä luvanhaltijan radioamatööriluokasta johtuvia rajoituksia että työskentelijän omasta radioamatööriluokasta johtuvia rajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M 8 $
03036 Oikein Radioamatöörilupa voidaan myöntää oikeushenkilölle kuten esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle vain siinä tapauksessa, että yhdistyksen tarkoituksena on radioamatööriviestinnän harjoittaminen ja sen radioamatööriaseman valvojalla on asianmukainen pätevyystodistus.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03037 Väärin Radioamatöörilupa voidaan myöntää mille tahansa yhdistykselle, kunhan yhdistys on rekisteröity.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03038 Väärin Radioamatöörilupa voidaan myöntää mille tahansa rekisteröidylle yhdistykselle, jos yhdistykseen kuuluu vähintään kolme radioamatööriä.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03039 Oikein Radioamatöörilupaa ei myönnetä rekisteröimättömälle yhdistykselle.
03040 Väärin Yhdistys ei voi saada radioamatöörilupaa, ellei jäsenenä ole vähintään viisi yleisluokan radioamatööriä.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03041 Oikein Rekisteröidylle yhdistykselle ei myönnetä radioamatöörilupaa, ellei sen tarkoituksena ole radioamatööriviestinnän harjoittaminen.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03042 Oikein Radioamatööriviestintää harjoittavalle yhdistykselle ei myönnetä radioamatöörilupaa, ellei yhdistystä ole rekisteröity.
Kommentti: 6H/2009 M 3 $
03043 Väärin Radioamatöörilupa voidaan myöntää vain yleisluokan radioamatöörille.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom.
03044 Oikein Suomessa vierailevalle ulkomaalaiselle radioamatöörille voidaan myöntää radioamatöörilupa, vaikka hänellä ei olisi suomalaista radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 4 mom.
03045 Väärin Suomessa vierailevalle ulkomaalaiselle radioamatöörille myönnetään radioamatöörilupa vain, mikäli hänellä on yleisluokan tai perusluokan pätevyystodistus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 4 mom.
03046 Väärin Radioamatöörilupa voidaan poikkeustapauksessa ja perustellusta hakemuksesta myöntää kenelle tahansa, vaikka tällä ei olisikaan radioamatöörin pätevyystodistusta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 1,3 mom.
03047 Oikein Kun rekisteröity yhdistys hakee radioamatöörilupaa, lupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, kuka toimii aseman valvojana.
Kommentti: 6H/2009 M 12 $ 1 mom.
03050 Väärin Rekisteröidyn yhdistyksen hakiessa radioamatöörilupaa ensimmäiseen hakemukseen on liitettävä yhdistyksen jäsenluettelo.
Kommentti: Tämä on hölynpölyä.
03051 Väärin Kun rekisteröity yhdistys hakee radioamatöörilupaa, ensimmäiseen hakemukseen on liitettävä ainakin viiden yhdistykseen kuuluvan yleisluokan radioamatöörin nimet.
03052 Oikein Suomessa vierailevan ulkomaalaisen radioamatöörin hakiessa radioamatöörilupaa tulee hakemukseen liittää todistus mm. siitä, että hänellä on kotimaassaan voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 7 $ 4 mom.
03053 Väärin Suomessa vierailevan ulkomaalaisen radioamatöörin hakiessa radioamatöörilupaa hakemukseen tulee liittää todistus siitä, että hänellä on voimassaoleva oleskelulupa Suomessa.
Kommentti: Vaatimus on hölynpölyä. Hakemukseen on liitettävä kopio passin henkilötietosivusta.
03054 Väärin Suomessa vierailevan ulkomaalaisen radioamatöörin tulee henkilökohtaisesti käydä Viestintävirastossa esittämässä kotimaansa viranomaisen antama radioamatöörilupa.
03055 Oikein Suomessa vieraileva ulkomaalainen radioamatööri voi saada radioamatööriluvan vain, mikäli hänellä on kotimaassaan voimassaoleva radioamatööriaseman hallussapitoon ja käyttöön oikeuttava lupa.
03056 Oikein Radioamatöörilupa myönnetään määräajaksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03057 Väärin Radioamatöörilupa on voimassa toistaiseksi, mutta Viestintävirasto voi peruuttaa sen, mikäli katsoo siihen olevan syytä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03058 Oikein Radioamatöörilupa myönnetään määräajaksi ja se uusitaan automaattisesti ennen sen päättymistä.
03059 Oikein Radioamatöörilupa myönnetään enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03060 Väärin Radioamatöörilupa on voimassa vuoden kerrallaan ja se uusiutuu itsestään, kun maksaa vuotuisen taajuusmaksun.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03062 Väärin Radioamatööriluvasta peritään lupamaksu, joka on voimassa viisi vuotta.
03063 Väärin Radioamatööriluvasta ei peritä taajuusamaksua.
03064 Oikein Radioamatööriluvasta peritään vuosittain taajuusmaksu.
03065 Väärin Radioamatöörilupa on elinikäinen. Viestintävirasto voi kuitenkin peruuttaa sen radiolaissa mainituilla perusteilla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 10 $ 2 mom.
03066 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistus on normaalisti elinikäinen, mutta radioamatöörilupa määräaikainen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) pätevyystodistus 17 $ 2 mom., lupa 10 $ 2 mom.
03067 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistuksesta ei peritä vuosimaksua.
03068 Väärin Radioamatöörin pätevyystodistuksesta peritään vuotuinen taajuusmaksu.
03069 Väärin Taajuusmaksun laiminlyöminen aiheuttaa radioamatöörin pätevyystodistuksen peruuttamisen.
03070 Väärin Perusluokan pätevyystodistus on määräaikainen ja se uusitaan vain kirjallisesta hakemuksesta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 2 mom.
03071 Väärin Vuotuinen taajuusmaksu peritään vain perusluokan radioamatööreiltä.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03072 Oikein Vuotuinen taajuusmaksu peritään kaikista radioamatööriluvista luvanhaltijan radioamatööriluokasta riippumatta.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03074 Oikein Radioamatöörin pätevyystodistuksesta ei peritä vuosimaksua.
Kommentti: 1245/2001 14 $
03075 Väärin Vuotuista taajuusmaksua ei tarvitse maksaa, mikäli kaikilta osin noudattaa radioamatöörimääräyksiä.
03076 Väärin Vuotuista taajuusmaksua ei tarvitse maksaa, mikäli on Suomen Radioamatööriliiton jäsen.
03077 Väärin Suomen Radioamatööriliiton jäsenmaksu kattaa myös vuotuisen taajuusmaksun.
03078 Väärin Kunkin radioamatöörin on maksettava vain yksi taajuusmaksu vuodessa, vaikka hänellä olisi useita radioamatöörilupia.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03079 Oikein Vuotuinen taajuusmaksu on maksettava kustakin voimassaolevasta radioamatööriluvasta, vaikka niitä olisi samalla henkilöllä useita.
Kommentti: 1245/2001 6 $
03085 Oikein Radioamatööriaseman tarkastuksen yhteydessä on tarkastajalle voitava osoittaa, että asemalla on voimassaoleva radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom.
03086 Oikein Yksityishenkilön radioamatöörilupaa ei saa siirtää toiselle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 11 $
03087 Väärin Yksityishenkilön radioamatööriluvan saa siirtää toiselle Viestintäviraston suostumuksella.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 11 $
03088 Oikein Radioamatöörilupa koskee vain sitä henkilöä, joka on merkitty luvanhaltijaksi. Luvanhaltijan vastuulla muukin radioamatööri tai luvanhaltijan välittömässä valvonnassa kuka tahansa muukin henkilö (Second Operator) saa käyttää asemaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 15 $ 2 mom
03089 Väärin Yksityisen henkilön radioamatööriluvan saa siirtää toiselle radioamatöörille, jolla on vähintään perusluokan pätevyystodistus.
03095 Väärin Jos luvanhaltijan postiosoite muuttuu kesken maksukauden, peritään uusi taajuusmaksu.
03102 Oikein Luvanhaltijan postiosoitteen muuttuessa Viestintävirastolle on tehtävä ilmoitus, vaikka radioamatööriaseman sijoituspaikka Ahvenanmaalla pysyisi ennallaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 28 $ 3 mom.
03107 Oikein Radioamatöörimääräyksissä on lueteltu ne tapaukset, joissa on haettava erikoislupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03108 Väärin Radioamatöörikerholle myönnetty radioamatöörilupa oikeuttaa automaattisesti pystyttämään myös radioamatööritoistinaseman.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03109 Oikein Kaikille ilman radioamatöörin välitöntä valvontaa toimiville asemille on haettava Viestintäviraston antama erikoislupa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03110 Väärin Pakettiradioaseman saa ilman erikoislupaa jättää toimimaan yksikseen ns. digipeater-tilaan, mikäli toimitaan IARU:n taajuussuunnitelman mukaisilla pakettiradiotaajuuksilla.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03111 Oikein Postilaatikkoaseman tai digipeaterin käyttö edellyttää erikoislupaa, mikäli asema ei ole radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03112 Oikein Pakettiradioasemaa saa käyttää digipeaterina vain radioamatöörin välittömässä valvonnassa, mikäli asemalla ei ole erikoislupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03113 Oikein Radioamatöörimajakan käyttö edellyttää erikoislupaa.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $
03114 Oikein Luvanhaltija vastaa aina siitä, että radiolähetintä käytetään lupaehtojen mukaisesti
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 11 § 2 mom.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04001 Oikein Radioamatööriaseman kutsumerkin määrää Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 26 $, 6H/2009 M 5 §
04002 Väärin Radioamatööriaseman tunnuksena käytettävän kutsumerkin määrää Suomen Radioamatööriliitto ry.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 26 $, 6H/2009 M 5 §
04003 Oikein Suomalaisen radioamatööriaseman tunnus muodostuu kahden kirjaimen maatunnuksesta, näitä seuraavasta numerosta sekä yhden tai useamman merkin tunnusosasta.
Kommentti: RR S19,67 ,68 & ,69
04025 Oikein Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH/LA1ABC.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 4 mom.
04026 Väärin Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH2/LA1ABC.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 4 mom.
04027 Väärin Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää LA1ABC/OH.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 4 mom.
04028 Väärin Työskentelet toisen radioamatöörin asemalla. Sinun on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustasi.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04029 Oikein Työskentelet toisen radioamatöörin asemalla. Sinun on käytettävä työskentelyn aikana kyseisen aseman tunnusta oman tunnuksesi sijasta.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04030 Väärin Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04031 Oikein Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana sinun tunnustasi.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04032 Väärin Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää omaa kutsuaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04033 Oikein Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää kerhoaseman kutsua.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04034 Väärin Kerhoasemalla työskentelevän radioamatöörin on normaalisti käytettävä omaa tunnustaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04035 Oikein Työskenneltäessä kerhoasemalla on kaikissa olosuhteissa käytettävä kyseisen kerhoaseman kutsumerkkiä.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04036 Oikein Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla olevat kerhon jäsenet eivät saa omilla kutsuillaan pitää yhteyttä DX:n kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04037 Väärin Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla olevat kerhon jäsenet, joilta kyseinen maa puuttuu, saavat pitää yhteyden DX:n kanssa omilla kutsuillaan.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04038 Oikein Väärän kutsun käyttö on kaikissa olosuhteissa kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04039 Väärin Radioamatööriviestinnässä voi tulla yllättäviä tilanteita, joissa radioamatööriasema saa käyttää muutakin kuin omaa kutsumerkkiään.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04040 Oikein Radioamatööriasemalla on aina käytettävä kyseisen aseman kutsumerkkiä riippumatta siitä, kuka asemaa käyttää.
Kommentti: 6H/2009 M 5 $ 1 mom. "On käytettävä radioluvassa määrättyä aseman kutsumerkkiä".
04041 Oikein Radiolähetyksen täytyy olla tunnistettavissa.
Kommentti: RR S19.1
04042 Väärin Radiolähetysten täytyy olla tunnistettavissa ainoastaan radioamatööriyhteyksien aikana.
Kommentti: RR S19.1
04043 Oikein Radioamatööriaseman tunnuksena käytetään kutsumerkkiä, jonka Viestintävirasto määrää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 26 $ 4 mom., 6H/2009 M 5 $ 1 mom.
TAAJUUSALUEET
05001 Oikein Radioamatööri saa vastaanottaa kaikkea radioamatööriviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1, 3 kappale
05006 Väärin Taajuusalue 10100-10150 kHz on perusluokan radioamatööreiltä kielletty alue.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05007 Väärin Taajuusalueen 18068-18168 kHz käyttö on perusluokan radioamatööreiltä kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05008 Väärin Taajuusalueen 24890-24990 kHz käyttö on perusluokan radioamatööreiltä kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05009 Oikein Radioamatööriaseman lähetteen suurin sallittu kaistanleveys taajuusalueilla 18068-18168 kHz ja 24890-24990 kHz on 8 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05010 Oikein Radioamatööri saa käyttää kaikkia lähetystapoja taajuusalueilla 18068-18168 kHz ja 24890-24990 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05011 Oikein Yleisluokan radioamatöörin suurin sallittu kantoaaltoteho taajuusalueilla 18068-18168 kHz ja 24890-24990 kHz on 1500 W.
05012 Oikein Yleisluokan radioamatööri ei saa käyttää yli 1500 W kantoaaltotehoa taajuusalueella 24890-24990 kHz.
05013 Väärin Suurin sallittu lähetysteho yleisluokan radioamatööreillä on lähetyslajista riippumatta aina ilmoitettu kantoaaltotehona.
05014 Väärin Suurin sallittu lähetysteho perusluokan radioamatööreillä on lähetyslajista riippumatta aina ilmoitettu modulaatiohuipputehona.
05015 Oikein Erilaiset suurimman sallitun lähetystehon arvot ovat ainoa ero yleisluokan ja perusluokan oikeuksien välillä.
05019 Oikein Perusluokan radioamatööri saa käyttää samoja taajuusalueita ja lähetelajeja kuin yleisluokan radioamatööri.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05020 Oikein Perusluokan radioamatööri saa käyttää 50 MHz:n taajuusaluetta.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05021 Oikein Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 50,0-52,0 MHz kaikilla määräysten sallimilla lähetelajeilla.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05022 Oikein Radioamatöörit saavat käyttää taajuusaluetta 50,0-52,0 MHz radioamatöörimääräyksen sallimissa rajoissa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05024 Oikein Radioamatöörit saavat käyttää kaikkia lähetelajeja 50 MHz taajuusalueella, kunhan suurinta sallittua kaistanleveyttä ei ylitetä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05025 Väärin Suurin sallittu modulaatiohuipputeho 50 MHz:n taajuusalueella on 200 W ja käsittää kaikki läheteluokat.
05026 Oikein Kuulet muuta kuin radioamatööriviestintää 10 MHz:n taajuusalueella. Et saa aiheuttaa sille tahallista häiriötä.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom, Liite 1 taulukko. Radioamatööreillä on vain toissijaiset oikeudet tälle alueelle.
05027 Väärin Kuulet muuta kuin radioamatööriviestintää 10 MHz:n taajuusalueella. Saat häätää aseman pois häiritsemällä, koska se työskentelee samalla taajuudella DX-aseman kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom, Liite 1 taulukko. Radioamatööreillä on vain toissijaiset oikeudet tälle alueelle.
05028 Oikein Radioamatöörin toissijaiset oikeudet jollain taajuusalueella tarkoittavat, että työskennellä saa, jos ei aiheuta haitallisia häiriöitä muulle radioviestinnälle.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom.
05029 Väärin Radioamatöörin toissijaiset oikeudet jollakin taajuusalueella tarkoittavat, että on odotettava, kunnes muu radioviestintä lopettaa tai heikkenee tarpeeksi kelimuutoksista johtuen.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom.
05030 Oikein Taajuusalueella 3500-3800 kHz radioamatööri ei saa aiheuttaa tahallisia häiriöitä muulle suomalaiselle radioviestinnälle.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 2 mom.
05031 Oikein 3,5 MHz:n taajuusalueella radioamatööri ei saa aiheuttaa tahallisia häiriöitä samalla alueella toimivalle muulle suomalaiselle radioviestinnälle.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 2 mom.
05032 Väärin Kuulet taajuudella 3515 kHz muuta radioviestintää ja saat häätää sen taajuudelta, koska kyseessä on radioamatöörialue.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 2 mom.
05033 Väärin Jos työskentelysi 50 MHz:n alueella aiheuttaa häiriöitä Tallinnan TV:n katselussa, se on yksinomaan naapurisi ongelma, koska kyseessä ei ole kotimainen yleisradiolähetys.
Kommentti: 6H/2009 M 11 $ 1 mom, Liite 1
05035 Väärin Olet lomalla Pohjois-Karjalassa Tohmajärven kunnan alueella. Saat koko kunnan alueella käyttää 50 MHz:n asemaa, kunhan suuntaat antennin länteen.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 6.
05036 Oikein Lähetykset eräissä osissa Tohmajärven kuntaa eivät ole sallittuja 50 MHz:n taajuusalueella.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 6.
05039 Oikein Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 7000-7100 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05040 Väärin Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 21000-22000 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05041 Oikein Perusluokkalainen saa lähettää datalähetettä taajuusalueella 144-146 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05042 Oikein Radioamatöörit saavat lähettää morsesähkötyksellä taajuusalueella 14000-14350 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05043 Oikein Perusluokkalainen saa käyttää taajuusaluetta 21000-21450 kHz kaukokirjoitinliikennöintiin.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05044 Väärin Perusluokan radioamatööri saa työskennellä radioamatöörisatelliitin kautta taajuusalueella 432-435 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittiviestintä 435-438 MHz
05045 Oikein Radioamatöörit saavat työskennellä radioamatöörisatelliitin kautta taajuusalueella 435-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05046 Oikein Radioamatöörit saavat työskennellä radioamatöörisatelliitin kautta taajuusalueella 144-146 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05047 Oikein Radioamatöörit saa työskennellä radioamatöörisatelliitin välityksellä taajuusalueella 1260-1270 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05048 Oikein Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 21000-21450 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05049 Oikein Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 14250-14350 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05050 Oikein Perusluokan ja yleisluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 3500-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05051 Väärin Olet yleisluokan radioamatööri. Voit ilman erikoislupaa perustaa paikkakunnallesi radioamatööritoistinaseman taajuusalueella 144-146 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $ a-kohta
05052 Oikein Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää taajuusalueella 28000-28200 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05053 Oikein Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää taajuusalueella 7000-7200 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05054 Oikein Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää koko taajuusalueella 28000-29700 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05055 Oikein Perusluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 30 W kantoaaltotehoa.
05056 Oikein Perusluokkalainen saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää enintään 120 W:n modulaatiohuipputehoa.
05057 Oikein Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla harrastaa TV-lähetyksiä, kunhan lähetteen kaistanleveys ei ylitä annettuja raja-arvoja.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05058 Oikein Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05059 Väärin Perusluokkalaisen suurin sallittu modulaatiohuipputeho on 250 W.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05060 Väärin Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla käyttää enintään 600 W:n modulaatiohuipputehoja.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05061 Oikein Perusluokan radioamatööri saa taajuusalueella 3500-3800 kHz käyttää mm. sellaisia läheteluokkia, joiden kaistanleveys on alle 1 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05062 Oikein Perusluokkalainen saa käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa taajuusalueella 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05063 Väärin Perusluokkalainen saa käyttää yli 30 W:n kantoaaltotehoa taajuusalueella 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05064 Oikein Perusluokkalainen saa käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa taajuusalueella 435-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05065 Oikein Perusluokkalainen saa käyttää 120 W:n modulaatiohuipputehoa taajuusalueella 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05066 Väärin Radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 430-440 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05067 Oikein Radioamatööri saa lähettää TV-lähetyksiä taajuusalueella 432-438 MHz, kunhan niiden kaistanleveys ei ylitä suurinta sallittua kaistanleveyttä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05068 Oikein Radioamatööri saa ilman erillistä lupaa työskennellä taajuuskaistalla 1810-1850 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05069 Väärin Radioamatööri tarvitsee erillisen luvan työskennellessään taajuuskaistalla 1810-1850 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05070 Oikein Liikennöinti taajuuskaistalla 1830-1850 kHz on sallittua.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05071 Oikein Liikennöinti taajuuskaistalla 1915-1955 kHz on sallittua.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05072 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuuskaistalla 1830-1850 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05073 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 3500-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05074 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 3510-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05075 Väärin Yleisluokan radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 3500-3800 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05076 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 7000-7040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05077 Oikein Radioamatöörit saavat liikennöidä taajuusvälillä 7000-7200 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05078 Oikein Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 7010-7040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05079 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 10100-10150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05080 Väärin Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 10100-10150 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittiviestintä ei ole sallittu
05081 Oikein Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 10100-10150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05082 Oikein Perusluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 14010-14040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05083 Oikein Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 18068-18168 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05084 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 18068-18168 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05085 Oikein Yleisluokkalainen saa liikennöidä mm. taajuusalueella 21000-21150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05086 Oikein Yleisluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 21000-21450 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05087 Oikein Yleisluokkalainen saa käyttää taajuusaluetta 21000-21450 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05088 Oikein Perusluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 21010-21040 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05089 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 21030-21150 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05090 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 21150-21450 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05091 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 24890-24990 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05092 Oikein Yleisluokkalainen saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 24890-24990 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05093 Oikein Yleisluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 28000-29700 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05094 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 28000-29700 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05095 Oikein Perusluokkalainen saa käyttää taajuusväliä 28040-29700 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05096 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 28000-29700 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05097 Oikein Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 28000-28200 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05100 Oikein Yleisluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 50,0-50,5 MHz.
05102 Oikein Perusluokan radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 144-146 MHz.
05108 Väärin Radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 432-438 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittiviestintä sallittu välillä 435-438 MHz
05109 Oikein Radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 435-438 MHz.
05110 Oikein Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 1240-1300 MHz.
05111 Väärin Radioamatöörisatelliittiviestinnässä saa käyttää taajuusaluetta 1240-1300 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, satelliittialue 1260 - 1270 MHz
05112 Oikein Radioamatöörisatelliittiviestinnässä saa käyttää taajuusväliä 1260-1270 MHz.
05113 Väärin Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 1270-1300 MHz.
05114 Oikein Taajuusalueella 1830-1850 kHz saa käyttää 15 W:n kantoaaltotehoa.
05115 Oikein Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 1810-1850 kHz käyttää 1500 W:n modulaatiohuipputehoa.
05116 Oikein Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 1830-1850 kHz käyttää kaukokirjoitusta.
05117 Väärin Taajuusalueella 7000-7200 kHz saa käyttää lähetelajeja, joiden kaistanleveys on 15 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05118 Oikein Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 21000-21450 kHz käyttää sähkötyksellä 1500 W:n kantoaaltotehoa.
05120 Oikein Taajuusalueella 10100-10150 kHz saa käyttää datalähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 1 kHz.
05121 Oikein Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 10100-10150 kHz käyttää 1500 W:n kantoaaltotehoa.
05122 Väärin Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 10000-10150 kHz käyttää 1500 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko, huomautus 2
05123 Oikein Taajuusvälillä 18068-18168 kHz saa käyttää TV-lähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 4 kHz.
05124 Oikein Radioamatööri saa taajuusalueella 18068-18168 kHz käyttää datalähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 4 kHz.
05125 Oikein Yleisluokkalainen saa käyttää 1500 W:n tehoa SSB:llä taajuusalueella 24890-24990 kHz läheteluokalla J3E.
05126 Oikein Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05127 Väärin Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 200 W:n kantoaaltotehoa.
05128 Oikein Radioamatööri saa käyttää taajuusalueella 50,0-50,5 MHz TV-lähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 18 kHz.
05129 Oikein Radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää lähetystapoja, joiden kaistanleveys on enintään 18 kHz.
05130 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 50 W:n kantoaaltotehoa.
05131 Oikein Yleisluokkalainen saa taajuusvälillä 144,000-144,150 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05132 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 200 W:n modulaatiohuipputehoa.
05133 Oikein Yleisluokkalainen saa sallituilla yli 432 MHz:n taajuusalueilla käyttää 50 W:n kantoaaltotehoa.
05134 Väärin Radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää sellaisia lähetelajeja, joiden vaatima kaistanleveys on 25 kHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05137 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 200 W:n modulaatiohuipputehoa.
05138 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 100 W:n kantoaaltotehoa.
05139 Väärin Yleisluokan radioamatööri saa taajuusvälillä 144,000-148,000 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05140 Väärin Radioamatööri saa käyttää taajuusalueella 144-146 MHz lähetelajeja, joiden vaatima kaistanleveys on yli 18 kHz.
05141 Oikein Yleisluokan radioamatööri saa yli 432 MHz:n sallituilla taajuusalueilla käyttää 50 W:n kantoaaltotehoa.
05143 Oikein Taajuusvälillä 3510-3545 kHz saa määräysten mukaan käyttää puhelähetystä, vaikka se ei olekaan IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaista.
05144 Oikein Perusluokkalainen saa taajuusalueella 21030-21150 kHz käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa.
05145 Oikein IARU:n taajuusjako on suositus, mutta sitä on järkevä noudattaa.
05146 Väärin IARU:n taajuusjako on kansainvälinen määräys ja siten ehdoton.
05147 Oikein Taajuusjakosuosituksen antaa Kansainvälinen radioamatööriunioni IARU.
05148 Väärin Taajuusjakosuosituksen antaa Kansainvälinen televiestintäliitto ITU.
05149 Oikein Taajuusjakosuosituksella on tarkoitus estää eri lähetelajien toisilleen aiheuttamat häiriöt.
05150 Väärin Taajuusjakosuosituksella on tarkoitus mahdollistaa eri lähetelajien toisilleen aiheuttamat häiriöt.
05151 Oikein Erikoisryhmille varattuja pistetaajuuksia ei tulisi käyttää muuhun kuin kyseiseen tarkoitukseen.
05152 Väärin Erityisryhmille varattuja pistetaajuuksia saa käyttää vapaasti kaikenlaisiin yhteyksiin.
05153 Oikein 3500 - 3580 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05154 Väärin 3500 - 3600 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05155 Oikein 7000 - 7040 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05156 Väärin 7000 - 7070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05157 Oikein 14000 - 14070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05158 Väärin 14000 - 14100 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05159 Oikein 18068 - 18100 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05160 Väärin 18068 - 18168 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05161 Oikein 21000 - 21080 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05162 Väärin 21000 - 21200 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05163 Oikein 24890 - 24920 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05164 Väärin 24890 - 24990 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05165 Oikein 28000 - 28050 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05166 Väärin 28000 - 28500 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05167 Oikein 144.000 - 144.150 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05168 Väärin 144.000 - 145.000 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05169 Oikein 432.000 - 432.150 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05170 Väärin 432.000 - 433.000 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu vain sähkötysliikenteelle.
05171 Oikein 3600 - 3800 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05172 Väärin 3500 - 3800 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05173 Oikein 7050 - 7200 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05174 Väärin 7000 - 7200 kHz ei IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05175 Oikein 14101 - 14350 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05176 Väärin 14040 - 14350 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05177 Oikein 18110 - 18168 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05178 Väärin 18068 - 18168 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05179 Oikein 21151 - 21450 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05180 Väärin 21080 - 21450 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05181 Oikein 24930 - 24990 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05182 Väärin 24900 - 24990 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05183 Oikein 28300 - 29700 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05184 Väärin 28100 - 29700 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05185 Oikein 144.150 - 144.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05186 Väärin 144.050 - 144.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05187 Oikein 432.150 - 432.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05188 Väärin 432.050 - 432.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05189 Oikein Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueella voi olla muitakin käyttäjiä.
05190 Oikein Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueen muulle radioviestinnälle ei saa aiheuttaa häiriöitä.
05191 Väärin Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööriasema saa aiheuttaa häiriöitä taajuusalueella olevalle muulle radioviestinnälle.
05192 Väärin Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on yksinoikeus käyttää taajuusaluetta. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05193 Väärin Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta.
05194 Oikein Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että radioamatööreillä on yksinoikeus käyttää taajuusaluetta.
05195 Väärin Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueella voi olla muitakin käyttäjiä.
05196 Väärin Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muu viestintä saa aiheuttaa häiriötä radioamatööreille.
05197 Oikein Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että alue on varattu vain radioamatööriviestinnälle.
05198 Oikein Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muuta viestintää ei saa häiritä.
05199 Oikein Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muu viestintä voi aiheuttaa häiriötä radioamatööreille.
05200 Väärin Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä yksinoikeus käyttää taajuusaluetta. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05201 Väärin Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä ensisijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Alueen muu liikenne ei saa häiritä radioamatööriviestintää.
05202 Oikein Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 3500-3800 kHz, mutta siellä olevalle muulle radioviestinnälle ei saa aiheuttaa häiriötä.
05203 Väärin Taajuusalue 3500-3800 kHz on varattu radioamatööriviestinnälle yksinoikeudella. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05204 Väärin Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 144-146 MHz vain toissijaisin oikeuksin. Alueella oleva muu radioviestintä saa aiheuttaa häiriötä radioamatööriviestinnälle.
05205 Oikein Taajuusalue 144-146 MHz on varattu radioamatööriviestinnälle yksinoikeudella. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05206 Oikein Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05207 Oikein Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,000 - 70,175 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05208 Oikein Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05209 Oikein Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,225 - 70,300 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05210 Väärin Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05211 Väärin Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05212 Oikein Radioamatöörit eivät saa työskennellä taajuusalueella 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05213 Oikein Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit eivät saa työskennellä taajuusvälillä 70,175 - 70,225 MHz.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05214 Oikein Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz on voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05215 Oikein Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz on voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05216 Oikein Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz on voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05217 Väärin Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05218 Väärin Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05219 Väärin Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05220 Oikein Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz on voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05221 Oikein Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz on voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05222 Oikein Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz on voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05223 Väärin Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05224 Väärin Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
05225 Väärin Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 taulukko
SUOMALAISET ALUKSET
06001 Oikein Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06002 Väärin Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06003 Oikein Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa kauppa-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06004 Väärin Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa kauppa-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06005 Oikein Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa matkustaja-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06006 Väärin Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa matkustaja-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06007 Oikein Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa huviveneessä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06008 Väärin Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa huviveneessä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06009 Oikein Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa purje-, moottori- tai jopa soutuveneessä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $
06010 Väärin Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella tarvitaan Viestintäviraston erikoislupa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06011 Väärin Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella tarvitaan Viestintäviraston ja aluksen päällikön erityiset luvat.
Kommentti: 6H/2009 M 4 $, 13 $ 1 mom.
06012 Oikein Radioamatööriaseman käyttämiseen tarvitaan aluksen päällikön suostumus.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06013 Väärin Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella tarvitaan aluksen konepäällikön suostumus.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06014 Väärin Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella riittää suullinen sopimus aluksen varustamon kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06015 Väärin Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella riittää kirjallinen sopimus aluksen varustamon kanssa.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06017 Väärin Radioamatööriaseman käyttämistä aluksella ei tarvitse sopia ennakolta.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06023 Oikein Radioamatööriasemaa ei voida käyttää aluksella, mikäli se on pysähtyneenä toisen valtion Aluevesillä, ilman kyseisen maan suostumusta.
06024 Väärin Radioamatööriasemaa voidaan käyttää aluksella toisen valtion aluevesillä vain Viestintäviraston erikoisluvalla, joka on mainittu Laissa radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001).
Kommentti: Viestintävirastolla ei ole toimintavaltuuksia vieraan valtion aluevesillä
06025 Oikein Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen valtion telehallinnon luvalla.
06026 Väärin Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen maan merenkulkuhallinnon luvalla.
06027 Väärin Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen maan satamahallinnon luvalla.
06028 Väärin Radioamatööriaseman käyttö toisen valtion aluevesillä ei vaadi mitään erityislupia.
06029 Väärin Radioamatööriaseman käyttöön toisen valtion vesialueilla riittää aluksen päällikön lupa.
06030 Väärin Suomalaisella aluksella voidaan kansainvälisillä vesillä käyttää radioamatöörilaitteita lähimpänä olevan maan telehallinnon luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom, käytetään aina Suomen lain ja Viestintäviraston määräysten mukaisesti
06031 Oikein Suomalaisella aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat kansainvälisillä vesialueilla Suomen telehallinnon määräykset.
06032 Oikein Suomalaisella aluksella voidaan Ruotsin aluevesillä käyttää radioamatöörilaitteita Ruotsin telehallinnon luvalla.
06033 Väärin Mikäli alus liikkuu eri maiden aluevesillä, riittää yhden maan antama lupa radioamatööriaseman käyttöön.
06034 Oikein Aluksella olevan radioamatööriaseman käyttö on heti lopetettava aluksen päällikön käskystä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06035 Väärin Aluksen varustamon mielipide on merkityksetön, kun on kysymys radioamatööriaseman käytöstä aluksella.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06036 Oikein Aluksella olevan radioamatööriaseman käytön voi alueellaan kieltää satamakapteeni.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06037 Väärin Aluksella olevan radioamatööriaseman käytön voi alueellaan kieltää mikä tahansa suomalainen viranomainen.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06038 Oikein Kansainvälisillä vesillä toimivan suomalaisen aluksen radioamatööriaseman käytön voi kieltää Viestintävirasto.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06039 Väärin Kansainvälisillä vesillä toimivan suomalaisen aluksen radioamatööriaseman käytön voi kieltää ulkomaan telehallinto.
06040 Oikein Aluksen varustamo voi kieltää aluksella olevan radioamatööriaseman käytön riippumatta siitä, missä alus on.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06041 Oikein Aluksen päällikkö voi kieltää aluksellaan olevan radioamatööriaseman käytön riippumatta siitä, missä alus on.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06042 Oikein Aluksen radioaseman päävirtalähdettä voidaan käyttää radioamatööriaseman virtasyöttöön.
06046 Väärin Aluksen radioasemaa saa käyttää radioamatööriviestintään vain aluksen varustamon luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06047 Väärin Aluksen radioasemaa saa käyttää radioamatööriviestintään vain aluksen konepäällikön luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06048 Väärin Aluksen radioasemaa saa käyttää radioamatööriviestintään ainoastaan Viestintäviraston luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06049 Väärin Jos aluksen radioasemaa käytetään vain turvallisuuspäivystykseen, radioamatööriaseman häiriöt eivät aiheuta toimenpiteitä.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 2 mom.
06050 Väärin Aluksella olevan radioamatööriaseman aiheuttamat häiriöt ratkaistaan yleisten häiriöohjeiden perusteella.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 2 mom.
06051 Väärin Aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat ainoastaan Viestintäviraston määräykset.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06052 Väärin Aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat ainoastaan kansainvälinen radio-ohjesääntö.
Kommentti: 6H/2009 M 13 $ 1 mom.
06056 Väärin Aluksella olevan radioamatööriaseman hallussapitoon tarvitaan aina aluksen päällikön lupa.
06057 Väärin Aluksella olevan radioamatööriaseman hallussapitoon tarvitaan aina aluksen varustamon lupa.
06059 Oikein Maapallo on jaettu radiovyöhykkeisiin mm. taajuusalueiden käyttöä varten.
06060 Väärin Maapallo on jaettu kahteen radiovyöhykkeeseen.
06061 Oikein Maapallo on jaettu kolmeen radiovyöhykkeeseen.
06062 Oikein Radiovyöhykkeillä 2 ja 3 tulee erityisesti huomioida käytettävät taajuusalueet.
06063 Oikein Suomi sijaitsee radiovyöhykkeellä 1.
06064 Väärin Suomi sijaitsee radiovyöhykkeellä 2.
06065 Väärin Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä kaikissa ilma-aluksissa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $, vain suomalaiset ilma-alukset
06066 Väärin Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisissa ilma-aluksissa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $, vain suomalaiset ilma-alukset
06067 Oikein Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa ilma-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $
06068 Oikein Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa purjelentokoneessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $
06069 Väärin Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaalaisessa matkustajalentokoneessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $, vain suomalaiset ilma-alukset
06072 Oikein Kun radioamatööriasemaa on tarkoitus käyttää ilma-aluksessa, tulee hakemus esittää ilmailulaitokselle.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06073 Väärin Kun radioamatööriasemaa on tarkoitus käyttää ilma-aluksessa, tulee hakemus esittää Viestintävirastolle.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06074 Väärin Kun radioamatööriasemaa on tarkoitus käyttää ilma-aluksessa, tulee hakemus esittää sekä ilmailulaitokselle että Viestintävirastolle.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06077 Väärin Radioamatööriaseman käyttämiseen ilma-aluksessa on saatava ennalta ilma-aluksen omistajan suostumus.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06078 Väärin Radioamatööriaseman käyttämiseen ilma-aluksessa on saatava ennalta ilma-aluksen lentoemännän lupa.
06083 Oikein Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa vain Suomen ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06084 Väärin Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa vain CEPT-maiden ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06085 Väärin Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa minkä tahansa valtion ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06086 Oikein Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen merialueilla.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06087 Oikein Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen maa-alueiden yläpuolella.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06088 Oikein Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa Ahvenanmaan ilmatilassa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom. Käyttölupa koskee vain Suomen ilmatilaa!
06089 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos ilma-aluksen päällikkö sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06090 Väärin Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos toisen ilma-aluksen päällikkö sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06091 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos ilma-aluksen omistaja sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06092 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos Suomen lennonjohto sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06093 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on heti lopetettava, jos ulkomainen lennonjohto sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06094 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos Viestintävirasto sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06095 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriaseman käyttö on välittömästi lopetettava, jos ilmailuhallitus sitä vaatii.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 2 mom.
06096 Väärin Ilma-aluksen radioaseman antennien käyttäminen radioamatööriaseman antennina on sallittu ilma-aluksen päällikön luvalla.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06097 Oikein Ilma-aluksen radioaseman antennien ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06098 Oikein Ilma-aluksen radioaseman vastaanottimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06099 Väärin Ilma-aluksen radioaseman varavastaanottimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on sallittu.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06100 Oikein Ilma-aluksen radioaseman lähettimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06101 Väärin Ilma-aluksen radioaseman varalähettimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on sallittu.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06102 Väärin Ilma-aluksen radioaseman varaosien ottaminen radioamatöörikäyttöön on aina kielletty.
06103 Väärin Ilma-aluksen radioaseman virtalähteiden ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 3 mom.
06104 Oikein Ilma-aluksen matkustaja saa tarvittavin luvin käyttää radioamatööriasemaa ilma-aluksessa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 1 mom.
06110 Oikein Radioamatööriaseman käyttö ei saa haitata ilma-aluksen oman radioaseman käyttöä.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06111 Väärin Radioamatööriaseman käyttö saa aiheuttaa häiriöitä ilma-aluksen omalle radioasemalle, kunhan radioamatööriaseman luvat ovat asianmukaisessa kunnossa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06112 Oikein Radioamatööriaseman käyttö ei saa haitata ilma-aluksen oman radioaseman normaalia radioviestintää.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06113 Oikein Radioamatööriaseman käyttö ei saa haitata ilma-aluksen laitteiden toimintaa.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 4 mom.
06119 Väärin Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia alle 30 MHz:n taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom. , vain amatööritaajuuksia
06120 Väärin Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia yli 30 MHz:n taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom.
06121 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia alle 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallittuja taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom.
06122 Väärin Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia yli 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallittuja taajuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 14 $ 5 mom.
06123 Oikein Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa yli 30 MHz:n taajuuksista käyttää vain radioamatööriviestinnälle ensisijaisin yksinoikeuksin varattuja taajuuksia.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07001 Oikein Perusluokan radioamatöörin SSB- eli J3E-lähetteen suurin sallittu teho on 120 W taajuusalueella 28200-29700 kHz.
07002 Oikein Radioamatööri saa määräysten mukaan käyttää puhelähetintä taajuusalueella 3510 - 3545 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07003 Väärin Perusluokkalaisen sallitut korkeimmat tehot ilmoitetaan antennin säteilytehon mukaan.
07004 Väärin Radioamatöörin antennin vahvistus pääkeilan suuntaan saa olla enintään 6 dB.
07005 Oikein Perusluokan radioamatööri saa HF-alueella lähettää 120 W:n kantoaaltotehoa.
07006 Oikein Taajuusalueella 28200-29700 kHz saa määräysten mukaan käyttää AM-puhelähetettä, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07007 Oikein Taajuudella 29699 kHz saa käyttää alempaa sivunauhalähetettä (LSB).
07008 Väärin Radioamatöörin on varmistettava, että kantoaalto- ja modulaatiohuipputehon lisäksi myöskään antennin säteilyteho ei ylity.
07010 Oikein Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi kokeilua varten oikeuttaa yleisluokan radioamatöörin käyttämään yli 1500 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07011 Oikein Perusluokan radioamatööri saa käyttää lähetintä, jonka suurin ulostuloteho on 200 W, mikäli ko. teho voidaan vähentää sallittuun arvoon.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07012 Oikein Tarpeettoman suuren tehon käyttöä on vältettävä.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07013 Väärin Sinun tulee aina käyttää suurinta sallittua ulostulotehoa, jotta kaikki kuulevat sinut parhaalla mahdollisella tavalla.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07015 Oikein Radioamatööriaseman aiheuttamat harhalähetteet on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
07018 Oikein Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden vaimennuksen pitää olla vähintään 40 dB verrattuna lähettimen ulostulotehoon.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07019 Oikein Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden huipputeho saa olla enintään 10 mW.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07020 Väärin Riittävän taajuusvakavuuden saavuttamiseksi lähettimen on aina oltava kideohjattu.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ taajuusvakaus voidaan savuttaa muillakin keinoilla
07021 Oikein Radioamatöörilähettimen lähetystaajuuden on pysyttävä mahdollisimman vakaana.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07022 Oikein Lähettimessä ei tarvitse olla taajuusasteikkoa, mikäli lähetystaajuus voidaan muulla tavalla luotettavasti määrätä.
Kommentti: 6H/2009 M ja 15 $
07023 Oikein Puhelähetykseen saa määräysten mukaan käyttää taajuusaluetta 28200-29700 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07025 Oikein Perusluokan radioamatööri saa 432 MHz:n taajuusalueella käyttää enintään 30 W:n kantoaaltotehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07026 Väärin Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy käytettävän lähettimen rakenteen mukaan.
07027 Oikein Suurin sallittu modulaatiohuipputeho on perusluokan HF-alueen SSB-lähetyksissä 120 W.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07028 Oikein Suurin sallittu kantoaaltoteho on perusluokassa HF-alueella sähkötyksellä 120 W.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07029 Väärin Perusluokan radioamatööri voi vapaasti valita suurimmaksi sallituksi lähetystehoksi joko modulaatiohuipputehon tai kantoaaltotehon.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1 huomautus 2 ja 7
07030 Väärin Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy kantoaaltotehon mukaan, mikäli kyseisen lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 60 dB.
Kommentti: 6H/2009 M liite 1 huomautus 2, 3, 5, 7 ja 8
07040 Oikein Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää yleisluokan radioamatöörille luvan käyttää normaaleja raja-arvoja suurempaa lähetystehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07041 Väärin Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää perusluokan radioamatöörille luvan käyttää normaaleja raja-arvoja suurempaa lähetystehoa.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1
07042 Oikein Mikäli radioamatööriaseman lähetin on rakenteeltaan sellainen, että suurin sallittu lähetysteho on mahdollista ylittää, lähetin on varustettava mittarilla, jolla voidaan luotettavasti varmistua tehorajan noudattamisesta.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 1 mom.
07043 Oikein Tarpeettoman suurta lähetystehoa ei saa käyttää.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07044 Väärin Käytä aina suurinta sallittua tehoa, jotta kaikki varmasti kuulevat sinut.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07045 Oikein Radioamatööriaseman aiheuttamat harhalähetteet on pidettävä niin pienenä kuin suinkin mahdollista.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
07046 Väärin Radioamatööriaseman harhalähetteistä ei tarvitse välittää, jos aseman haltijalla on radioamatöörilupa.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
07047 Oikein Mikäli harhalähetteet määräysten mukaisista raja-arvoista huolimatta edelleen aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle, niitä on edelleen vaimennettava 20 dB.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 3 mom.
07048 Väärin Riittää, kun radioamatööriasemalla vaimennetaan harhalähetteitä 20 dB:llä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07049 Väärin Radioamatööriä ei voida velvoittaa vaimentamaan asemansa harhalähetteitä lisää, mikäli vaimennukset täyttävät määräysten mukaiset minimivaatimukset.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 3 mom.
07050 Oikein On huolehdittava siitä, että lähettimen taajuus pysyy riittävän vakaana.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07051 Väärin Lähetintaajuuden vakavuuteen ei tarvitse kiinnittää huomiota, koska lähes kaikki vastaanottimet on varustettu säädettävillä oskillaattoreilla (VFO).
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
07052 Oikein Kaikissa käyttöolosuhteissa radioamatööriaseman lähete on pidettävä radioamatööriviestinnälle osoitetun taajuusalueen sisällä.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 8
07053 Väärin Kuullessasi mielenkiintoisen aseman 2 kHz radioamatöörialueen alapuolella, voit ilman muuta siirtää lähettimesi em. taajuudelle pitääksesi kyseisen aseman kanssa radioamatööriyhteyden.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 8
07054 Väärin Radioamatööriaseman lähettimen taajuus voi tarvittaessa olla radioamatööreille osoitetun taajuuskaistan ulkopuolella.
Kommentti: 6H/2009 M Liite 1 huomautus 8
07055 Oikein Radioamatöörilähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $, liite 1 huomautus 8
07056 Oikein Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri käytettyyn läheteluokkaan nähden.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07057 Väärin Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveyden tulee olla mahdollisimman suuri, jotta se löytyy taajuusalueelta helpommin.
Kommentti: 6H/2009 M 6 $
07059 Väärin Radioamatöörilaitteiden liittäminen yleiseen televerkkoon on kaikissa olosuhteissa ehdottomasti kielletty.
HÄIRIÖT
08014 Väärin Radioamatööriasema ei saa aiheuttaa minkäänlaisia häiriöitä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $
08015 Väärin Virityssignaalin käyttö katsotaan aina tahalliseksi häiritsemiseksi.
08016 Oikein Radioamatööriasemaa ei saa käyttää häiritsemistarkoituksessa.
Kommentti: RikosL 38 luku
08017 Väärin Radioamatööriasemaa saa käyttää häiritsemistarkoituksessa, jos lähetteen huipputeho on alle 25 mW.
Kommentti: RikosL 38 luku
08018 Väärin Kielto radioamatööriaseman käytöstä häiritsemistarkoituksessa on tarkoitettu vain suuntaa-antavaksi.
Kommentti: RikosL 38 luku
08019 Oikein Kielto radioamatööriaseman käytöstä häiritsemistarkoituksessa on ehdoton.
Kommentti: RikosL 38 luku
08020 Väärin Radioamatööriasemaa saa käyttää häiritsemistarkoituksessa, jos lähetteen huipputeho on alle 1 mW.
Kommentti: RikosL 38 luku
08021 Väärin Radioamatööriaseman käyttö häiritsemistarkoituksessa on sallittu hyvin pienellä ulostuloteholla.
Kommentti: RikosL 38 luku
08022 Väärin Ainoastaan yleisluokan radioamatöörillä on oikeus käyttää radioamatööriasemaa häiritsemiseen.
Kommentti: RikosL 38 luku
08023 Väärin Jotkut radioamatöörit saavat erikoisluvalla käyttää asemaansa häiritsemistarkoitukseen.
Kommentti: RikosL 38 luku
08024 Väärin Radioamatöörin ei milloinkaan tarvitse keskeyttää lähetystään häiriöiden vuoksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08025 Oikein Radioamatööriaseman lähetys voidaan eräissä tilanteissa joutua keskeyttämään.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08026 Oikein Jos radioamatööriaseman lähetyksestä aiheutuu haitallisia häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, lähetys on keskeytettävä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08027 Oikein Jos radioamatööriaseman lähetys aiheuttaa vaikka kuinka mitättömiä häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, lähetys on ehdottomasti aina keskeytettävä.
Kommentti: RadL 33 $ 1 mom.
08030 Väärin Turvallisuusviestinnälle aiheutetuista häiriöistä ei tarvitse välittää missään olosuhteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08033 Oikein Jos radioamatööri on havainnut radioamatööriasemansa aiheuttaneen haitallisia häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, hänen on keskeytettävä lähetyksensä aina heti.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08034 Väärin Jos radioamatööri on havainnut radioamatööriasemansa aiheuttaneen haitallisia häiriöitä jollekin turvallisuusviestinnälle, hänellä on silti oikeus pitää kesken oleva yhteys loppuun.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08035 Oikein Jos radioamatööri saa puhelimessa tiedon radioamatööriasemansa jollekin turvallisuusviestinnälle aiheuttamasta haitallisesta häiriöstä, hänen tulee keskeyttää lähetyksensä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 1 mom.
08036 Väärin Häiriötilanteita varten ei radioamatöörimääräyksissä ole sääntöjä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08037 Oikein Radioamatöörimääräyksissä annetaan ohjeet häiriötilanteiden varalta.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08038 Oikein Radioamatöörimääräysten mukaisessa häiriötilanteessa on kysymys radioamatööriaseman muulle radioviestinnälle aiheuttamista häiriöistä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08039 Väärin Radioamatöörimääräysten mukaisessa häiriötilanteessa on kysymys radioamatööriaseman muulle radioamatööriviestinnälle aiheuttamista häiriöistä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08040 Oikein Radioamatöörimääräyksissä häiriötilanteen aiheuttajina ovat radioamatööriaseman lähetykset.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08041 Väärin Häiriötilanteilla tarkoitetaan radioamatöörimääräyksissä sellaisia tapauksia, joissa radioamatööriviestintä häiriytyy.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08042 Oikein Häiriötilanteilla ei tarkoiteta radioamatöörimääräyksissä sellaisia tapauksia, joissa radioamatööriviestintä häiriytyy.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08043 Oikein Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla kuuluvuusalueella.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08044 Oikein Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla näkyvyysalueella.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08045 Oikein Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla kuuluvuus- tai näkyvyysalueella.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08046 Väärin Häiriötilanteen yhteydessä radioamatööri ei koskaan joudu rajoittamaan häiriötä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
08047 Väärin Häiriötilanteen yhteydessä radioamatööri ei koskaan joudu poistamaan häiriötä.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 mom.
08048 Oikein Jos radioamatööriaseman lähetykset aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle sen normaalilla kuuluvuusalueella, korjauskeinoja ovat häiriön poistaminen tai häiriön rajoittaminen.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08049 Oikein Radioamatöörimääräysten mukaisessa häiriötilanteessa radioamatöörillä voi olla tiettyjä velvollisuuksia.
Kommentti: 6H/2009 M 15 $ 2 ja 3 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 30 $, 33 $ ja 34 $
08050 Oikein Radiolain mukaisessa häiriötilanteessa mainitaan erikseen tapaus, jossa häiriytyminen johtuu häiriytyvän vastaanottimen teknisistä ominaisuuksista.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08051 Väärin Häiriytyvän vastaanottimen teknisillä ominaisuuksilla ei koskaan ole merkitystä radiolain mukaisissa häiriötilanteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08052 Oikein Häiriytyvän vastaanottimen teknisillä ominaisuuksilla on joskus merkitystä radiolain mukaisissa häiriötilanteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08055 Väärin Jos radioamatöörin oma radioamatöörivastaanotin häiriytyy puutteellisen häiriönsietokyvyn vuoksi, radioamatöörin on korjattava puute.
08058 Oikein Vastaanottimen haltijan asiana voi olla poistaa häiriö radiolain mukaisessa häiriötilanteessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08059 Väärin Häiriytyvän vastaanottimen haltijan ei missään olosuhteissa tarvitse poistaa häiriötä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08062 Oikein Radioamatöörin asiana ei ole häiriön poistaminen, jos muun liikenteen vastaanotin häiriytyy puutteellisen häiriönsietokyvyn vuoksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08063 Oikein Häiriytyvästä vastaanottimesta puhutaan esimerkiksi silloin, kun vastaanottimella on puutteellinen häiriönsietokyky.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08064 Oikein Häiriötilanteeseen liittyvän radioamatöörin velvollisuutena on kaikissa tapauksissa neuvotella häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08065 Väärin Häiriötilanteeseen liittyvän radioamatöörin velvollisuutena ei kaikissa tapauksissa ole neuvotella häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08066 Oikein Radioamatöörin velvollisuutena voi olla neuvotella häiriöiden poistamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08067 Väärin Radioamatöörin velvollisuutena ei missään tapauksessa ole neuvotella häiriöiden poistamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08068 Oikein Radioamatöörin velvollisuutena voi olla häiriötilanteessa neuvotella häiriöiden rajoittamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08069 Oikein Radioamatöörin velvollisuutena voi olla häiriötilanteessa neuvotella häiriöiden poistamisesta tai rajoittamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08070 Väärin Häiriötilanteessa häiriytyvän vastaanottimen haltija on velvollinen neuvottelemaan radioamatöörin kanssa - ei päinvastoin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08071 Väärin Häiriötilanteessa häiriytyvän vastaanottimen haltija on velvollinen avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä radioamatööriä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08072 Oikein Radioamatööri voi joutua häiriötilanteessa neuvottelemaan häiriöiden poistamisesta ja lisäksi avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08074 Oikein Radioamatööri on häiriötilanteissa kaikissa tapauksissa velvollinen avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä häiriytyvän vastaanottimen haltijaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom.
08080 Oikein Häiriötilanteessa Viestintävirasto voi joissakin tapauksissa tehdä ehdotuksen osapuolille.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom.
08081 Oikein Häiriötilanteessa Viestintävirasto voi joissakin tapauksissa ehdottaa toimenpiteitä häiriön poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08082 Väärin Häiriötilanteessa Viestintävirasto ei voi missään tapauksessa ehdottaa toimenpiteitä häiriön poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08083 Oikein Vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa Viestintävirasto voi ehdottaa toimenpiteitä häiriön vaikutusten rajoittamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08084 Oikein Häiriötilanteessa Viestintävirasto voi häiriön vakavuudesta riippuen ehdottaa toimenpiteitä häiriön vaikutusten rajoittamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08085 Oikein Vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa Viestintävirasto voi tehdä osapuolille ehdotuksen toimenpiteistä häiriön poistamiseksi tai häiriön vaikutusten rajoittamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08086 Väärin Vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa Viestintävirasto voi tehdä osapuolille ainoastaan ehdotuksen toimenpiteistä häiriön poistamiseksi kokonaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08087 Oikein Eräissä häiriötilanteissa Viestintävirasto osapuolille tekemän ehdotuksen tarkoituksena on auttaa osapuolia sopimaan asioista.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 3 mom
08088 Oikein Ellei vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteessa voida sopia asiasta osapuolten kesken, Viestintävirasto ratkaisee asian.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom
08089 Väärin Ellei vähäistä suuremman häiriön häiriötilanteissa voida sopia asiasta osapuolten kesken, käräjäoikeus ratkaisee asian.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 4 mom
08090 Oikein Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08091 Oikein Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08092 Oikein Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden poistamiseksi tai välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08093 Väärin Viestintäviraston radioamatöörimääräysten lisäksi antamat erityismääräykset takaavat häiriöiden välttämisen kaikissa käyttöolosuhteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08094 Väärin Viestintäviraston radioamatöörimääräysten lisäksi antamat erityismääräykset takaavat häiriöiden poistamisen kaikissa käyttöolosuhteissa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08095 Väärin Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden välttämiseksi tai poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08096 Oikein Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08097 Oikein Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08098 Oikein Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi tai poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08099 Väärin Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08100 Väärin Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
08101 Väärin Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi tai poistamiseksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ 2 mom.
TARKASTUS
09001 Väärin Radiolain mukaan radioamatööriasema voidaan tarkastaa vain päivällä virka-aikana.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $
09002 Oikein Radioamatöörin on suostuttava radioamatööriasemansa tarkastukseen milloin tahansa Viestintäviraston määräämä tarkastaja sitä pyytää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 1 mom.
09006 Oikein Käytät kaverisi radioasemaa hänen ollessa lomalla Espanjassa. Radioamatööriaseman tarkastuksen sattuessa sinun pitää esittää kaverisi radioamatöörilupa tarkastajalle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom. mukaan asemalupa, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 1 mom. mukaan OMA pätevyystodistus
09007 Oikein Radioamatööriasemalla on tarvittaessa voitava esittää radioamatöörilupa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom.
09008 Oikein Radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten riittää, kun esittää radioamatööriluvan ja radioaseman käyttäjän pätevyystodistuksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom. mukaan asemalupa, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 1 mom. mukaan KÄYTTÄJÄN pätevyystodistus
09009 Väärin Radioamatööriaseman antennin vahvistuksen on oltava tiedossa n. 3 dB:n tarkkuudella mahdollista tarkastusta varten, sillä muuten säteilytehoa ei saada selville.
09010 Oikein Radioamatöörilupa on pyydettäessä esitettävä radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom.
09011 Väärin Radioamatöörilupa on ainoa asiapaperi, jonka voi joutua esittämään radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 3 mom. asemalupa, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 17 $ 1 mom. pätevyystodistus
09012 Väärin Syöttöjohdon häviö eri taajuuksilla desibeleinä on tarvittaessa pystyttävä kertomaan radioamatööriaseman tarkastajalle.
09013 Väärin Radioamatööriaseman tarkastajan voi määrätä muukin viranomainen kuin Viestintävirasto.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 31 $ 1 mom.
09014 Väärin Virtalähteen (powerin) kytkentäkaavion on oltava saatavilla radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten.
09015 Oikein Radioamatööriaseman tarkastuksessa ilmenevistä puutteista voi saada huomautuksia Viestintäviraston tarkastajalta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ ja 34 $
09018 Väärin Radioamatööriaseman tarkastaja ei voi tehdä huomautusta tehdasvalmisteisista laitteista, koska vastuu on silloin valmistajalla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33 $ ja 34 $
09019 Väärin Radioamatööriaseman tarkastaja voi radioamatööriaseman laitteita koskevien tahallisten laiminlyöntien seurauksena periä heti pikasakon.
09020 Väärin Radioamatööriaseman tarkastajalla on radioamatöörimääräysten mukaan oikeus ottaa radioamatööriaseman haltijan pätevyystodistus pois välittömästi, jos päiväkirjaa ei voida esittää.
09021 Oikein Radioamatööriaseman tarkastaja voi velvoittaa radioamatööriä ryhtymään toimenpiteisiin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) 33$ ja 34$ RA-määräykset
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01001 Oikein DL on Saksan maatunnus.
01002 Väärin DL on Espanjan maatunnus.
01003 Oikein F on Ranskan maatunnus.
01004 Väärin F on Englannin maatunnus.
01005 Oikein G on Englannin maatunnus.
01006 Väärin G on Ranskan maatunnus.
01007 Oikein I on Italian maatunnus.
01008 Väärin LA on Italian maatunnus.
01009 Oikein LA on Norjan maatunnus.
01010 Väärin I on Norjan maatunnus.
01011 Väärin OH on Itävallan maatunnus.
01012 Oikein OH on Suomen maatunnus.
01013 Oikein OH0 on Ahvenanmaan maatunnus.
01014 Väärin OK on Ahvenanmaan maatunnus.
01015 Oikein OK on Tsekinmaan maatunnus.
01016 Väärin OH0 on Tsekinmaan maatunnus.
01017 Väärin OZ on Belgian maatunnus.
01018 Oikein OZ on Tanskan maatunnus.
01019 Väärin DK on Tanskan maatunnus.
01020 Väärin SM on Alankomaiden maatunnus.
01021 Oikein SM on Ruotsin maatunnus.
01022 Oikein SP on Puolan maatunnus.
01023 Väärin LY on Puolan maatunnus.
01024 Oikein LY on Liettuan maatunnus.
01025 Väärin YL on Liettuan maatunnus.
01026 Oikein YL on Latvian maatunnus.
01027 Väärin LY on Latvian maatunnus.
01028 Oikein ES on Viron maatunnus.
01029 Väärin ES on Yhdysvaltojen maatunnus.
01030 Oikein Saksan maatunnus voi olla väliltä DA-DR.
01031 Väärin Saksan maatunnus voi olla väliltä JA-JS.
01032 Oikein Maatunnuksen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, mistä maasta jokin lähetys on lähtöisin.
01033 Oikein Maatunnus on aina kutsumerkin alkuosa.
01034 Väärin Maatunnus on aina kutsumerkin loppuosa.
01035 Oikein Joidenkin maiden maatunnukset alkavat numerolla.
01036 Väärin Maatunnukset alkavat aina kirjaimella.
01037 Oikein Maatunnusta tarvitaan, jotta tiedetään mistä maasta tietty lähetys on tapahtunut.
01038 Oikein Saksan maatunnus on esim. DK.
01039 Väärin Saksan maatunnus on esim. D6.
01040 Oikein Espanjan maatunnus voi olla EC.
01041 Väärin Espanjan maatunnus voi olla EU.
01042 Oikein EI on Irlannin maatunnus.
01043 Väärin EI on Espanjan maatunnus.
01044 Oikein Englantilaiset käyttävät esim. maatunnusta G.
01045 Väärin Englantilaiset käyttävät esim. maatunnusta GM.
01046 Oikein HA on Unkarin maatunnus.
01047 Väärin OG on Unkarin maatunnus.
01048 Oikein IK on Italian maatunnus.
01049 Väärin I on Irlannin maatunnus.
01050 Oikein JG on Japanin maatunnus.
01051 Väärin N on Japanin maatunnus.
01052 Oikein LA on Norjan maatunnus.
01053 Oikein YL on Latvian maatunnus.
01054 Väärin LY on Latvian maatunnus.
01055 Oikein LY on Liettuan maatunnus.
01056 Väärin YL on Liettuan maatunnus.
01057 Oikein ES on Viron maatunnus.
01058 Väärin VE on Viron maatunnus.
01059 Oikein VE on Kanadan maatunnus.
01060 Väärin ES on Kanadan maatunnus.
01061 Väärin NO on Norjan maatunnus.
01063 Oikein As on Aasian maanosatunnus.
01064 Väärin As on Afrikan maanosatunnus.
01065 Oikein Af on Afrikan maanosatunnus.
01066 Väärin Af on Aasian maanosatunnus.
01067 Oikein Eu on Euroopan maanosatunnus.
01068 Väärin O on Euroopan maanosatunnus.
01069 Oikein O on Oseanian maanosatunnus.
01070 Väärin Eu on Oseanian maanosatunnus.
01071 Oikein NA on Pohjois-Amerikan maanosatunnus.
01072 Väärin SA on Pohjois-Amerikan maanosatunnus.
01073 Oikein SA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
01074 Väärin NA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
01075 Oikein Maanosatunnusta voidaan käyttää esim. suunnatussa yleiskutsussa.
01076 Oikein Maanosatunnus on eri asia kuin maatunnus.
01077 Väärin Maanosatunnus on sama asia kuin maatunnus.
01078 Oikein Maanosatunnusta voidaan käyttää suunnatussa yleiskutsussa.
01079 Oikein Prefiksin perusteella voi päätellä mikä "radioamatöörimaa" on kyseessä.
01080 Oikein Radioamatööritunnuksen prefiksiin kuuluu myös numero.
01081 Oikein Englantilaisen radioaseman tunnus voi alkaa kirjaimella M.
01082 Oikein Suomen maantunnus voi olla OF tai OG.
01083 Väärin Suomen maantunnus on OE.
01084 Väärin OI ja OJ eivät ole Suomen maantunnuksia.
UTC-AIKA
02001 Oikein Radioamatöörit käyttävät yleisesti UTC-aikaa.
02002 Väärin Radioamatöörit käyttävät yleisesti Suomen aikaa.
02003 Oikein Suosituksen mukaan kansainvälisessä radioviestinnässä tulee käyttää UTC-aikaa.
02004 Väärin Suosituksen mukaan kansainvälisissä radioyhteyksissä käytetään yhteyden aloittavan aseman aikavyöhykkeen aikaa.
02005 Oikein UTC-aika on sama kaikkialla maailmassa.
02006 Väärin UTC-aika vaihtelee aikavyöhykkeestä riippuen.
02007 Oikein UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on kesäaikana kolme tuntia.
02008 Väärin UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on kesäaikana kaksi tuntia.
02009 Oikein UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on talviaikana kaksi tuntia.
02010 Väärin UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on talviaikana kolme tuntia.
02011 Oikein Suomen aika on aina edellä UTC-aikaa.
02012 Väärin Suomen aika on aina jäljessä UTC-aikaa.
02013 Oikein Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.
02014 Väärin Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä ei milloinkaan muutu.
02015 Oikein Muutettaessa UTC-aikaa Suomen ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.
02016 Väärin Muutettaessa UTC-aikaa Suomen ajaksi päivämäärä ei milloinkaan muutu.
02017 Väärin Ruotsissa radioaseman kello on 05:16 UTC. Suomessa UTC-aikaa näyttävä kello on 06:16
RST-JÄRJESTELMÄ
03001 Oikein RST-järjestelmällä on tarkoitus täsmentää vasta-asemalle annettavaa raporttia.
03002 Väärin RST-järjestelmä ei täsmennä vasta-asemalle annettavaa raporttia.
03003 Oikein RST-raportti vasta-asemalle on tärkeä osa jokaista yhteyttä.
03004 Oikein Radioamatöörikilpailut perustuvat yleensä raportin ja jonkin muun informaation vaihtoon.
03005 Oikein Yleensä raportti annetaan vasta-asemalle kerran yhteyden aikana, mutta raporttia voidaan korjata kelien muuttuessa.
03006 Väärin Raportti annetaan yhteyden aikana joka vuoronvaihdon yhteydessä.
03007 Oikein Raportti voidaan pyydettäessä toistaa.
03008 Väärin Raporttia ei missään olosuhteissa toisteta edes pyynnöstä.
03009 Oikein Radioamatöörit käyttävät pääsääntöisesti RST-järjestelmää vaihtaessaan raportteja.
03010 Väärin Radioamatöörit käyttävät pääsääntöisesti SINPO-järjestelmää vaihtaessaan raportteja.
03011 Oikein RST-järjestelmä on kolminumeroinen.
03012 Väärin RST-järjestelmä on viisinumeroinen.
03013 Oikein Numeroraporttia voi täydentää kirjaimin.
03014 Väärin Numeroraporttia ei koskaan täydennetä kirjaimin.
03015 Oikein Puheella raportti koostuu kahdesta numerosta.
03016 Väärin Puheella raportti koostuu kolmesta numerosta.
03017 Oikein RST-raportilla voidaan ilmaista vastaanotetun signaalin voimakkuus.
03018 Väärin RST-raportilla voidaan ilmaista vastaanotettujen sanomien lukumäärä.
03019 Oikein Sähkötyksellä raportti on yleensä kolminumeroinen.
03020 Väärin Sähkötyksellä raportti on yleensä kaksinumeroinen.
03021 Oikein Raportissa R:n arvo voi vaihdella 1-5 välillä.
03022 Väärin Raportissa R:n arvo voi vaihdella 1-9 välillä.
03023 Oikein Raportissa S:n arvo voi vaihdella 1-9 välillä.
03024 Väärin Raportissa S:n arvo voi vaihdella ainoastaan välillä 1-5.
03025 Oikein Raportissa T:n arvo voi vaihdella 1-9 välillä.
03026 Väärin Raportissa T:n arvo voi vaihdella ainoastaan välillä 1-5.
03027 Oikein Raportissa R:n arvo ilmaisee vasta-aseman luettavuutta.
03028 Väärin Raportissa R:n arvo ilmaisee vasta-aseman äänenlaatua.
03029 Oikein Raportissa S:n arvo ilmaisee vastaanotettua signaalin voimakkuutta.
03030 Väärin Raportissa S:n arvo ilmaisee vastaanotetun äänen laatua.
03031 Oikein Raportissa T:n arvo ilmaisee vastaanotetun äänen laatua.
03032 Väärin Raportissa T:n arvo ilmaisee vastaanotettua signaalin voimakkuutta.
03033 Oikein Raportissa R:n paras numeroarvo on 5.
03034 Väärin Raportissa R:n paras numeroarvo on 1.
03035 Oikein Raportissa R:n huonoin numeroarvo on 1.
03036 Väärin Raportissa R:n huonoin numeroarvo on 5.
03037 Oikein Raportissa S:n paras numeroarvo on 9.
03038 Väärin Raportissa S:n paras numeroarvo on 1.
03039 Oikein Raportissa S:n huonoin numeroarvo on 1.
03040 Väärin Raportissa S:n huonoin numeroarvo on 9.
03041 Oikein Raportissa T:n paras numeroarvo on 9.
03042 Väärin Raportissa T:n paras numeroarvo on 1.
03043 Oikein Raportissa T:n huonoin numeroarvo on 1.
03044 Väärin Raportissa T:n huonoin numeroarvo on 9.
03045 Oikein Tietyissä olosuhteissa T:n numeroarvo korvataan kirjaimella "A".
03046 Väärin Missään olosuhteissa T:n numeroarvoa ei korvata kirjaimella "A".
03047 Oikein Puheyhteyden aikana raportissa ei raportoida äänenlaatua, paitsi milloin yhteys pidetään ns. revontuliheijastuman kautta.
03048 Väärin Puheyhteyden aikana raportissa raportoidaan myös äänenlaatu, paitsi milloin yhteys pidetään ns. revontuliheijastuman kautta.
03049 Oikein RST-raporttia voidaan tarkentaa lisäämällä numerosarjan loppuun kirjain.
03050 Väärin RST-raporttia ei voi tarkentaa lisäämällä numerosarjan loppuun kirjain.
03051 Oikein Vasta-asemalle tulee yleensä antaa todellinen raportti. Kilpailuissa on tullut tavaksi antaa raportiksi 59 tai 599.
03052 Väärin Vasta-asemalle tulee antaa paras mahdollinen raportti (599/59), jotta varmasti saa QSL-kortin.
03053 Oikein RST- ja SINPO-järjestelmä eroavat toisistaan.
03054 Väärin RST- ja SINPO-järjestelmä ovat sama asia.
03055 Oikein Mikäli sähkötysmerkki "uikuttaa", RST-raportin perään voi lisätä C-kirjaimen.
03056 Väärin RST-raportointi perustuu mittarilukemaan.
03057 Oikein RST-raportoinnissa on perustana korvin kuultu signaali.
03058 Oikein S-mittari on hyvä apu vertailtaessa eri signaalivoimakkuuksia.
03059 Väärin S-mittarisi ei näytä mitään signaalivoimakkuutta, vaikka asema tulee täysin luettavasti. RST-raportti voi tällöin olla esim. 509.
03060 Väärin Kuulet sähkötyksen tahdissa vastaanottimessa "naksahteluja" kuuntelutaajuuden molemmin puolin. Kyseessä on ilmeisesti "avainklikki". Liität raportin perään kirjaimen C.
03061 Oikein RST-raportin perään voi liittää kirjaimen K,jos merkeistä syntyy ns. "avainklikkiä"
Q-LYHENTEET
04001 Oikein Q-lyhenteet ovat aina kolmikirjaimisia.
04002 Väärin Q-lyhenteet ovat yleensä nelikirjaimisia.
04003 Oikein Q-lyhenteitä voi täydentää kirjaimin.
04004 Väärin Q-lyhenteitä ei voi täydentää kirjaimin.
04005 Oikein Q-lyhenteitä voi täydentää numeroin.
04006 Väärin Q-lyhenteitä ei voi täydentää numeroin.
04007 Oikein Kysymysmerkki Q-lyhenteen jälkeen tekee lyhenteestä kysymyksen.
04008 Väärin Q-lyhenteillä ei voi esittää kysymyksiä.
04009 Oikein QRL tarkoittaa "Työskentelen. Pyydän älkää häiritkö" tai "Taajuus on varattu".
04010 Väärin QRL tarkoittaa "Lähetystänne häiritään"
04011 Oikein QRL? tarkoittaa "Työskentelettekö?" tai "Onko taajuus varattu?"
04012 Väärin QRL? tarkoittaa "Työskentelen. Pyydän älkää häiritkö."
04013 Oikein QRM tarkoittaa "Lähetystänne häiritään"
04014 Väärin QRM tarkoittaa "Ilmastohäiriöt haittaavat"
04015 Oikein QRM? tarkoittaa "Häiritäänkö lähetystäni?"
04016 Väärin QRM? tarkoittaa "Lähetystänne häiritään".
04017 Oikein QRS tarkoittaa "Lähettäkää hitaammin".
04018 Väärin QRS tarkoittaa "Lähettäkää nopeammin".
04019 Oikein QRS? tarkoittaa "Lähetänkö hitaammin?"
04020 Väärin QRS? tarkoittaa "Lähetänkö nopeammin?"
04021 Oikein QRT tarkoittaa "Lopettakaa lähettäminen".
04022 Väärin QRT tarkoittaa "Minulla ei ole mitään teille".
04023 Oikein QRT? tarkoittaa "Lopetanko lähettämisen?"
04024 Väärin QRT? tarkoittaa "Onko teillä jotain minulle?"
04025 Oikein QRX tarkoittaa "Odottakaa, olkaa hyvä".
04026 Väärin QRX tarkoittaa "Olen valmis"
04027 Oikein QRZ? tarkoittaa "Kuka kutsuu minua?"
04028 Väärin QRZ? tarkoittaa "Vaihteleeko merkkieni voimakkuus?"
04029 Oikein QSL radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Kuittaan" tai "Kuittauskortti".
04030 Väärin QSL radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Asemapäiväkirja".
04031 Oikein QSO radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Radioamatööriyhteys".
04032 Väärin QSO radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Hätäliikenne. Älkää häiritkö".
04033 Oikein QSY tarkoittaa "Siirtykää lähettämään toiselle taajuudelle"
04034 Väärin QSY tarkoittaa "Lähettäkää jokainen sana kahdesti"
04035 Oikein QSY? tarkoittaa "Siirrynkö lähettämään toiselle taajuudelle?"
04036 Väärin QSY? tarkoittaa "Lähetänkö joka sanan useammin kuin kerran?"
04037 Oikein QTH tarkoittaa "Asemani sijainti on ..."
04038 Väärin QTH tarkoittaa "Oikea aika on ..."
04039 Oikein QTH? tarkoittaa "Mikä on asemanne sijainti?"
04040 Väärin QTH? tarkoittaa "Mikä on oikea aika?"
04041 Oikein Q-lyhenteitä voi täydentää numeroin, kirjaimin ja sanoin.
04042 Väärin Q-lyhenteiden täydentäminen ei ole mahdollista.
04043 Oikein Q-lyhenteitä voi täydentää sanoilla YES ja NO.
04044 Väärin Q-lyhenteitä ei voi täydentää sanoilla YES ja NO.
04045 Oikein Osa Q-lyhenteistä on vakiintunut myös puheliikenteeseen.
04046 Oikein Q-lyhenteet sopivat hyvin käytettäväksi myös ns. digimodeilla liikennöitäessä.
04047 Oikein QSY 3515 ,tarkoittaa siirry taajuudelle 3515 kHz.
04048 Väärin QRM Vaajakoski, tarkoittaa ,että aseman sijainti on Vaajakoski.
04049 Oikein QRT SOS ,tarkoittaa: Lopeta lähetys, hätäliikenne käynnissä.
04050 Oikein QRZ OH2A tarkoittaa:" Sinua kutsuu OH2A"
04051 Väärin Kuka kutsui minua? Ilmaistaan QRX?.
04052 Väärin QSO OH2A tarkoittaa:"Onko teillä yhteys OH2A:n kanssa?"
04054 Väärin QSL NO tarkoittaa, ettei minulla ole yhteyttä.
04055 Väärin Q-lyhenteitä ei tule käyttää ns. digitaalimodeilla työskennellessä.
SANOJEN LYHENTEET
05001 Oikein ABT tarkoittaa noin, suunnilleen.
05002 Väärin ABT tarkoittaa tarkasti.
05003 Oikein AGN tarkoittaa jälleen, taas.
05004 Väärin AGN tarkoittaa aloitetaan alusta.
05005 Oikein ANT tarkoittaa antenni.
05006 Väärin ANT tarkoittaa Antarktis (Etelänapamanner)
05007 Oikein C tarkoittaa kyllä.
05008 Väärin C tarkoittaa ei pidä paikkansa.
05009 Oikein CQ tarkoittaa yleiskutsu.
05010 Väärin CQ tarkoittaa suunnattu kutsu.
05011 Oikein CUL tarkoittaa näkemiin.
05012 Väärin CUL tarkoittaa taas tavattiin.
05013 Oikein CW tarkoittaa sähkötys.
05014 Väärin CW tarkoittaa sähke.
05015 Oikein DE tarkoittaa täällä (kutsujen välissä annettuna).
05016 Väärin DE tarkoittaa tuolla.
05017 Oikein DN tarkoittaa alaspäin.
05018 Väärin DN tarkoittaa ylöspäin.
05019 Oikein DX tarkoittaa kaukoyhteys.
05020 Väärin DX tarkoittaa edellinen yhteys.
05021 Oikein ES tarkoittaa ja.
05022 Väärin ES tarkoittaa edellinen sanoma.
05023 Oikein HI tarkoittaa naurua.
05024 Väärin HI tarkoittaa hyvää iltaa.
05025 Oikein NW tarkoittaa nyt.
05026 Väärin NW tarkoittaa pohjoisen kautta.
05027 Oikein OM tarkoittaa vanha veikko.
05028 Väärin OM tarkoittaa huonoa sähkötystä.
05029 Oikein PSE tarkoittaa ole hyvä.
05030 Väärin PES tarkoittaa ole hyvä.
05031 Oikein PWR tarkoittaa teho.
05032 Väärin PWR tarkoittaa pienitehoinen lähetin.
05033 Oikein R tarkoittaa kaikki selvää.
05034 Väärin R tarkoittaa toista.
05035 Oikein SRI tarkoittaa anteeksi.
05036 Väärin SRI tarkoittaa ei se mitään.
05037 Oikein TNX tarkoittaa kiitos.
05038 Väärin TKS tarkoittaa ei kiittämistä.
05039 Oikein TX tarkoittaa lähetin.
05040 Väärin TX tarkoittaa vastaanotin.
05041 Oikein 73 tarkoittaa parhaat terveiset.
05042 Väärin 73 tarkoittaa kuulemiin.
05043 Väärin RX tarkoittaa lähetin
05044 Väärin PSED tarkoittaa ole hyvä
05045 Oikein Lyhenteitä kannattaa käyttää ns. digimodeilla työskennellessä
05046 Väärin Lyhenteitä ei käytetä ns. digimodeilla työskennellessä
05047 Väärin CW-lyhenteitä käytetään ainoastaan tavallisessa sähkötysliikenteessä.
05048 Oikein Kirjoitettavat lähetystavat ns. digimodet ovat myös eräänlaista sähkötysliikennettä ja lyhenteiden käyttö on järkevää.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06001 Oikein Kuka hyvänsä saa vastaanottaa radioamatöörilähetyksiä.
Kommentti: 6H/2009 Liite 1, 3. kappale, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom.
06002 Väärin Radioamatööriviestintä on salassa pidettävää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06003 Väärin Radioamatööriviestintää saa vastaanottaa vain radioamatööri.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06004 Oikein Radioamatööriviestintä ei ole salassa pidettävää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06005 Oikein Radioamatöörilähetykset katsotaan sellaisiksi, että ne on tarkoitettu yleisesti vastaanotettaviksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06006 Väärin Ainoastaan radioamatööri saa vastaanottaa radioamatöörilähetyksiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom, 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06007 Oikein Kuka tahansa on oikeutettu vastaanottamaan radioamatöörilähetyksiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3. kappale
06008 Väärin Radioamatööriviestintää saa harjoittaa jokainen Suomen kansalainen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 7 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
06009 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoittaa jokainen, jolla on Viestintäviraston antama radioamatöörin pätevyystodistus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 7 $ 1 mom., 15 $ 1 mom.
06010 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoittaa jokainen, jolla on Viestintäviraston antama radioamatöörilupa.
06011 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoittaa henkilö, jolla on Viestintäviraston antama tai hyväksymä radioamatöörin pätevyystodistus.
06012 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoittaa henkilö, jolla on Viestintäviraston myöntämä tai hyväksymä radioamatöörilupa.
06013 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoittaa vain toisten radioamatööriasemien kanssa, mutta hätäviestintää myös muiden radioasemien kanssa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom., 6H/2009 9 
06014 Oikein Hätäviestintä ei ole radioamatööriviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06015 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoittaa vain toisten radioamatöörien kanssa.
06016 Oikein Radioamatööriviestintä saa tapahtua suoraan kahden radioamatööriaseman välisenä.
06017 Oikein Radioamatööriviestintä saa tapahtua suoraan tai radioamatööriviestinnän välittämiseen tarkoitetun radioamatööriaseman kautta.
06018 Väärin Radioamatööriviestintää ei saa harjoittaa suoraan, vaan on käytettävä radioamatööriviestinnän välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06019 Väärin Radioamatööriviestinnän on aina tapahduttava suoraan kahden radioamatööriaseman välisenä.
06021 Oikein Ihmishengen pelastamiseksi radioamatööri saa olla yhteydessä muunkin radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06022 Oikein Uhkaavan hätätapauksen estämiseksi radioamatööri saa olla yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06023 Väärin Radioamatööri ei missään olosuhteissa saa olla yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06024 Väärin Edes ihmishengen pelastaminen ei oikeuta radioamatööriä olemaan yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06025 Väärin Edes uhkaavan hätätapauksen estämiseksi radioamatööri ei ole oikeutettu olemaan yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06026 Oikein Viranomaisen johtamassa pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri saa poikkeuksellisesti olla yhteydessä muunkin radioviestinnän asemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $
06031 Oikein Radioamatööriasemaa ei saa käyttää sellaisten tiedotusten välittämiseen, joista suoritetaan korvaus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06033 Väärin Radioamatööriasemaa saa käyttää ulkopuolinen henkilö kohtuullista korvausta vastaan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06034 Oikein Radioamatööriasemalta ei saa lähettää tiedotusta, josta on suoritettu jokin korvaus.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06035 Oikein Yhteyksien pitäminen on kielletty sellaisen maan radioamatööriasemiin, jonka telehallinto on ilmoittanut, ettei se salli tällaisten yhteyksien pitämistä.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06036 Väärin Radioyhteyksien pitäminen on sallittua kaikkiin maihin.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06037 Oikein Radioyhteyksiä ei saa pitää sellaisiin maihin, joissa kyseinen toiminta on virallisesti kielletty.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06038 Väärin Radioyhteyksien pitäminen maihin, joissa ko. toiminta ei ole sallittua, on kaikesta huolimatta radioamatöörimääräysten mukaisesti sallittua.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06039 Oikein Radioamatööriyhteyksien pitäminen maihin, joiden telehallinto ei tällaista salli, on radioamatöörimääräysten mukaisesti kielletty.
Kommentti: 6H/2009 10 $ 1 mom.
06040 Oikein Radioamatööriviestinnän tulee tapahtua selväkielisenä tai kansainvälisiä koodeja käyttäen.
Kommentti: 6H/2009 7 $ 1 mom.
06041 Väärin Radioamatööriviestinnän viestit saa salata, kunhan toimittaa Viestintävirastolle ennakkoon salauksen purkuun tarvittavan avaimen.
Kommentti: 6H/2009 7 $ 1 mom.
06044 Oikein Radioamatööriviestinnän viestien tulee rajoittua radioamatööritoimintaan liittyviin tai puhtaasti henkilökohtaisiin viesteihin.
Kommentti: RR 25.2
06045 Väärin Radioamatööriviestinnän viestin tulee rajoittua kaupallisiin tai puhtaasti mainosteknisiin viesteihin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06046 Oikein Jos radioamatööriasemalla vastaanotetaan viesti, joka ei kuulu radioamatööriviestintään tai ei ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi, sitä ei saa tallentaa tai sen sisältöä paljastaa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 2 mom.
06047 Väärin Kaikki radioamatööriasemalla vastaanotetut viestit saa vapaasti tallentaa tai käyttää niiden sisältöä hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 2 mom.
06048 Oikein Häiriötapausten selvittämiseksi radioamatööri saa luovuttaa tunnistamiseen tarvittavat tiedot Viestintävirastolle, vaikka viestiä ei olisi tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 3 mom.
06049 Väärin Jos radioamatööriasemalla otetaan vastaan muu kuin yleisesti vastaanotettavaksi tarkoitettu lähetys, niin tietoa sen tunnistamiseksi ei saa luovuttaa edes Viestintävirastolle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 $ 3 mom.
06050 Oikein Väärien ja vilpillisten hätämerkkien, hätäkutsujen tai hätäsanomien taikka tällaisiksi helposti tulkittavien merkkien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06051 Oikein Väärien hätämerkkien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06052 Oikein Harhaanjohtavien turvallisuusviestien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06053 Oikein Väärien hätäkutsujen lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06054 Oikein Vilpillisten hätäkutsujen lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06055 Oikein Väärien hätäsanomien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06056 Oikein Vilpillisten hätäsanomien lähettäminen on kielletty.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06057 Väärin Hätäviestinnän harjoittelu radioamatööriviestinnässä on sallittua, kun asiasta tehdään etukäteisilmoitus Viestintävirastolle.
Kommentti: Rikoslaki 34 luku 10 $
06058 Oikein Radioamatööri ei saa käyttää lähetintään yleisradioviestinnäksi tulkittavien lähetysten lähettämiseen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06059 Oikein Radioamatööriviestinnän TV-lähetyksiin saa sisältyä vain kuva- ja ääniaineistoa, joka liittyy radioamatööritoimintaan tai on puhtaasti henkilökohtaista ja joka on osoitettu vain vasta-asemalle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06061 Väärin Radioamatööri saa lähettimellään harjoittaa yleisradioviestintää.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06062 Väärin Radioamatööri saa lähettää toiselle radioamatöörille vuokraamansa videokasetin sisällön TV-lähetyksenä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06063 Oikein Radioamatöörien TV-lähetysten tulee aina olla suunnattu toiselle radioamatööriasemalle.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06069 Väärin Suurtaajuustehon siirtäminen antenniin viritystarkoituksessa on ehdottomasti kielletty.
06070 Väärin Suurtaajuustehon siirtäminen antenniin on ehdottomasti kielletty.
06071 Oikein Televisiolähetysten yhteydessä saa lyhytaikaisesti lähettää testikuvaa kuvalähettimen virittämiseksi.
06072 Oikein Televisiolähetysten yhteydessä saa lyhytaikaisesti lähettää testifilmiä kuvalähettimen virittämiseksi.
06081 Oikein Radioamatööriviestinnässä aseman tunnus on lähetettävä radioyhteyttä aloitettaessa ja vähintään kerran 10 minuutissa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06082 Oikein Radioamatööriviestinnässä aseman tunnus on lähetettävä kaikissa tapauksissa ainakin yhteyden alussa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06083 Oikein Radioamatööriaseman tunnus lähetetään tavanomaisessa, vähänkään pitemmässä yhteydessä myös yhteyden päättyessä.
06084 Oikein Yhteyden kestäessä yli 10 minuuttia radioamatööriaseman tunnus on lähetettävä vähintään kerran 10 minuutissa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06085 Väärin Radioamatööriliikenteessä tunnukset voi jättää mainitsematta, mikäli vasta-asema on yleisesti tunnettu.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06086 Väärin Toistinasemalla riittää tunnukseksi pelkästään piirinumero sekä asematunnuksen loppuosa.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06087 Oikein Hyvin lyhyen radioamatööriyhteyden aikana aseman tunnus tarvitsee lähettää vain kerran koko yhteyden aikana.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06088 Väärin Radioamatööriaseman tunnus tarvitsee lähettää vain silloin, jos haluat vasta-asemalta QSL-kortin.
Kommentti: 6H/2009 5 $ 1 mom.
06092 Oikein Kerhoaseman valvoja vastaa siitä, että kerhoasemalla noudatetaan radioamatöörimääräyksiä.
06094 Väärin Radioamatööriviestintä on ehdottomasti pidettävä salassa.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3.kappale
06095 Oikein Radioamatööriviestintä ei ole salassa pidettäväksi tarkoitettua.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 37 2 mom., 6H/2009 Liite 1, 3.kappale
06096 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoitella kuka tahansa (ns. Second Operator) vain pätevyystodistuksen omaavan radioamatöörin valvonnassa.
Kommentti: RadL 15 $ 2 mom. Kuka tahansa pätevyystodistuksen omaava saa valvoa
06097 Väärin Radioamatööriviestinnän harjoittelu on pätevyystutkintoa suorittamattomilta henkilöiltä ehdottomasti kielletty, vaikka radioamatööri valvoisi liikennöintiä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 15 $ 2 mom. edellyttää välitöntä valvontaa
06098 Oikein Radioamatööriviestintää voi tietyin edellytyksin harjoitella kuka tahansa.
06099 Oikein Radioamatööriviestinnän harjoittelu radioamatöörin välittömässä valvonnassa on sallittua ja jopa suotavaa.
06100 Väärin Radioamatööriviestintää saa harjoittaa kuka tahansa edellyttäen, että liikennöinti tapahtuu kerhoasemalta.
06101 Oikein Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, jolla on Viestintäviraston hyväksymä radioamatöörin pätevyystodistus.
06103 Väärin Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, joka todistettavasti on kuunnellut radioamatöörilähetyksiä vähintään viiden vuoden ajan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 15 $ 1 mom.
06104 Väärin Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, joka todistettavasti on rakentanut tai korjannut radiolaitteita vähintään viiden vuoden ajan.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 15 $ 1 mom.
06105 Oikein Radioamatöörit saavat liikennöidä ainoastaan keskenään. Hätäviestintä ja viranomaisen johtama pelastuspalveluharjoitus ovat ainoa poikkeus tästä ehdottomasta säännöstä.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 5, 6H/2009 9 $ 1 mom.
06106 Väärin Vaikka kyseessä ei ole hätätapaus tai pelastuspalveluharjoitus, radioamatööri on oikeutettu pitämään yhteyksiä muihinkin kuin toisiin radioamatööriasemiin.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 5
06107 Oikein Ainoastaan hätätapauksessa tai pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri on,oikeutettu pitämään yhteyksiä muihin kuin toisiin radioamatööriasemiin.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 5, 6H/2009 9 $ 1 mom.
06108 Oikein Radioamatööriviestintä tapahtuu aina suoraan kahden aseman välisenä tai käyttäen apuna radioamatööriliikenteen välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06109 Väärin Radioamatööriviestintä tapahtuu aina suoraan kahden aseman välisenä liikennöintinä.
06110 Väärin Radioamatööriviestintä on sallittu ainoastaan käyttäen em. viestinnän välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06111 Oikein Jos kysymyksessä on ihmishengen välitön pelastaminen, radioamatööri saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06112 Väärin Vaikka kyseessä olisi ihmishengen välitön pelastaminen, radioamatööri ei saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06113 Oikein Jos kysymyksessä on uhkaavan hätätilanteen estäminen, radioamatööri saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06114 Väärin Edes uhkaavan hätätilanteen estäminen ei anna radioamatöörille oikeutta olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06115 Oikein Viranomaisen johtamassa pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri on oikeutettu olemaan yhteydessä muuhunkin kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06116 Väärin Edes viranomaisen johtamassa pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri ei ole oikeutettu olemaan yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
Kommentti: 6H/2009 9 $ 1 mom.
06117 Väärin Radioamatööriasemalta lähetetyistä viesteistä saa periä kohtuullisen korvauksen.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06119 Oikein Radioamatööriasemalta lähetetyistä viesteistä ei saa periä minkäänlaista korvausta.
Kommentti: Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 4 $ 5 mom.
06124 Väärin Radioyhteyksien pitäminen kaikkien maiden radioamatööreihin on sallittu.
Kommentti: 6H/2009 10 $
06125 Väärin Ulkomaisen telehallinnon kielto pitää radioyhteyksiä heidän maansa radioamatööreihin ei sido suomalaisia radioamatööriasemia noudattamaan kieltoa.
Kommentti: 6H/2009 10 $
06126 Väärin Radioamatööriasemalla on pidettävä yhteyksistä radiopäiväkirjaa (ns. lokikirjaa).
06127 Oikein Radioamatööriasemalla on hyödyllistä pitää päiväkirjaa.
06128 Väärin Päiväkirjan hyödyllisin merkintä on vasta-aseman operaattorin nimi.
06129 Oikein Päiväkirjan avulla voit selvitellä asemasi toimintaa.
06130 Oikein Puuttuvan QSL-kortin uusintapyynnössä radiopäiväkirjalla saattaa olla ratkaiseva merkitys.
06131 Oikein Vasta-aseman tunnus ja päiväys ovat eräitä hyödyllisiä merkintöjä radiopäiväkirjassa.
06132 Väärin Raporttia on turha kirjata radiopäiväkirjaan.
06133 Oikein Päiväkirjaan voi merkitä havaintoja mm. häiriöistä.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07001 Oikein AR tarkoittaa lähetyksen loppua.
07002 Väärin AS tarkoittaa lähetyksen loppua.
07003 Oikein AS tarkoittaa "Odota hetki".
07004 Väärin AR tarkoittaa "Odota hetki".
07005 Oikein K tarkoittaa "Kuuntelen".
07006 Väärin KN tarkoittaa "Kuuntelen".
07007 Oikein KN tarkoittaa "Kuuntelen tiettyä asemaa".
07008 Väärin K tarkoittaa "Kuuntelen tiettyä asemaa".
07009 Oikein SK tarkoittaa yhteyden loppua.
07010 Väärin CL tarkoittaa yhteyden loppua.
07011 Oikein CL tarkoittaa "Suljen asemani".
07012 Väärin SK tarkoittaa "Suljen asemani".
07013 Oikein AR annetaan kutsumerkkien jälkeen.
07014 Väärin SK annetaan kutsumerkkien jälkeen.
07015 Oikein SK annetaan ennen kutsumerkkejä.
07016 Väärin AR annetaan ennen kutsumerkkejä.
07017 Oikein KN annetaan kuunneltaessa tiettyä asemaa.
07018 Väärin K annetaan kuunneltaessa tiettyä asemaa.
07019 Oikein K annetaan kuunneltaessa yleisesti.
07020 Väärin KN annetaan kuunneltaessa yleisesti.
07021 Oikein Radioamatööriyhteyden sisältöä ei ole määritelty.
07027 Oikein Tavallinen yhteys sisältää raportin vasta-asemalle.
07028 Väärin Tavallinen yhteys ei sisällä raporttia vasta-asemalle.
07029 Oikein Tavallisessa yhteydessä kerrotaan oma nimi.
07030 Väärin Tavallisessa yhteydessä ei kerrota omaa nimeä.
07031 Oikein QSL-kortin vaihto yhteydestä ei ole pakollista, mutta kohteliasta etenkin ensi yhteydestä.
07032 Väärin QSL-kortti on ehdottomasti vaihdettava joka yhteydestä.
07033 Oikein Kutsusta kiittäminen kuuluu tavalliseen yhteyteen.
07034 Väärin Normaaliyhteydessä on tarpeetonta kiittää vasta-asemaa kutsusta.
07035 Oikein "PSE QRS" tarkoittaa lähetä hitaammin.
07036 Väärin "PSE QRS" ei kuulu hyviin tapoihin.
07037 Oikein Yhteys toiseen asemaan saadaan joko itse kutsumalla tai vastaamalla toisen kutsuun.
07038 Väärin Yhteys toiseen asemaan saadaan vain kutsumalla itse yleiskutsua.
07039 Väärin Yhteys toiseen asemaan saadaan vain vastaamalla toisen yleiskutsuun.
07040 Oikein Yleiskutsu ja suunnattu yleiskutsu eroavat toisistaan.
07041 Väärin Yleiskutsu ja suunnattu yleiskutsu ovat sama asia.
07042 Oikein Yleiskutsuun saa vastata jokainen, joka sen kuulee.
07043 Väärin Yleiskutsu on tarkoitettu vain tietylle asemalle.
07044 Oikein Suunnattu yleiskutsu on aina suunnattu jollekin tietylle ryhmälle.
07045 Väärin Suunnattuun yleiskutsuun saa vastata jokainen, joka sen kuulee.
07046 Oikein Yleiskutsu asemalta OH2C voisi olla esim. seuraava:"CQ CQ CQ DE OH2C OH2C OH2C K".
07047 Väärin Yleiskutsu asemalta OH2C voisi olla esim. seuraava:"CQ CQ CQ DE OH2C OH2C OH2C".
07048 Oikein OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C OH2C DE OH2A AR".
07049 Väärin OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2A OH2A DE OH2C K".
07050 Oikein OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C DE OH2A OH2A AR".
07051 Väärin OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2A DE OH2C OH2C K".
07052 Oikein RST-raportti toistetaan 2-3 kertaa keliolosuhteista riippuen.
07053 Väärin RST-raportti annetaan aina vain kerran riippumatta keliolosuhteista.
07054 Oikein RST-raportin voi tarvittaessa toistaa, jos vasta-asema sitä pyytää.
07055 Väärin RST-raportti annetaan jokaisen vuoronvaihdon yhteydessä.
07056 Oikein Lopetettaessa yhteyttä käytetään loppumerkkiä SK.
07057 Väärin Lopetettaessa yhteyttä käytetään loppumerkkiä AR.
07061 Väärin OH2A:n lopettaessa yhteyttä OH2C:n kanssa loppu voi olla esim.:"CL OH2C DE OH2A".
07062 Oikein Suljettaessa asema CL annetaan aina kutsumerkkien jälkeen.
07063 Väärin Suljettaessa asema CL annetaan aina ennen kutsumerkkejä.
07064 Oikein Puheviestintä voidaan jakaa FM- ja SSB-viestintään.
07065 Väärin Puheviestintä voidaan jakaa CW- ja RTTY-viestintään.
07066 Oikein Radiokanavat on jaettu simplex- ja duplexkanaviin.
07067 Väärin Radiokanavia ei voi jakaa simplex- ja duplexkanaviin.
07068 Oikein Simplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus ovat samat.
07069 Väärin Simplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus eroavat toisistaan.
07070 Oikein Duplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus eroavat toisistaan.
07071 Väärin Duplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus ovat samat.
07072 Oikein Duplexkanavat on varattu toistinasemakäyttöön.
07073 Väärin Simplexkanavat on varattu toistinasemakäyttöön.
07074 Oikein Toistinasemaa saavat käyttää kaikki radioamatöörit.
07075 Väärin Toistinasemaa saavat käyttää yksinomaan liikkuvat ja kannettavat asemat.
07076 Oikein Pakettiradiomodeemille tulee kertoa oma kutsu ennen yhteyksien ottamista.
07077 Väärin Pakettiradiomodeemille ei tarvitse kertoa omaa kutsua ennen yhteyksien ottamista.
07078 Oikein Oma tunnus kerrotaan pakettiradiomodeemille käskyllä "MYCALL omakutsu".
07079 Väärin Oma tunnus kerrotaan pakettiradiomodeemille käskyllä "Omakutsu = MYCALL".
07080 Oikein Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa suoraan toiseen asemaan.
07081 Väärin Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa vain pakettiradiotoistimen kautta.
07082 Oikein Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa pakettiradiotoistimen kautta.
07083 Väärin Pakettiradiolla yhteyksiä voi ottaa vain suoraan toiseen asemaan.
07084 Oikein Pakettiradioyhteys OH4AB:hen otetaan käskyllä: "C OH4AB"+<RETURN>.
07085 Väärin Pakettiradioyhteys OH4AB:hen otetaan käskyllä: "CN OH4AB"+<RETURN>.
07086 Oikein Pakettiradioyhteys toistimen OH2RBA kautta asemalle OH2TI otetaan käskyllä:"C OH2TI V OH2RBA".
07087 Väärin Pakettiradioyhteys toistimen OH2RBA kautta asemalle OH2TI otetaan käskyllä:"C OH2TI /OH2RBA".
07088 Oikein Yleiskutsu asemalta OH2A voisi olla esim. seuraavanlainen:"CQ CQ CQ DE OH2A OH2A OH2A K".
07089 Väärin Yleiskutsu asemalta OH2C voisi olla esim. seuraavanlainen:"CQ CQ CQ DE OH2C OH2C OH2C".
07090 Oikein OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C OH2C DE OH2A AR".
07091 Väärin OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C OH2C DE OH2A K".
07092 Oikein OH2A:n vastauksen OH2C:n yleiskutsuun tulisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C DE OH2A OH2A AR".
07093 Väärin OH2A:n vastauksen OH2C:n yleiskutsuun tulisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2C DE OH2A OH2A K".
07094 Oikein Sähkötysliikenteen aloitus- ja lopetustapoja käytetään myös mm. RTTY:llä ja PSK31:llä liikennöitäessä
07095 Oikein Yhteyden peruskaavamuotoja käytetään myös puheliikenteessä.
07097 Väärin Puheliikenteessä on yleinen tapa aloittaa viestintä sanomalla oma tunnus pari kertaa.
07098 Väärin Yleinen kutsuminen aloitetaan puheliikenteessä sanomalla oma asematunnus.
07099 Väärin Yleinen kutsuminen aloitetaan puheliikenteessä sanomalla esimerkiksi "Huomio huomio, täällä Otto Heikki kakkonen Aarne".
07100 Oikein Oman asematunnuksen sanominen riittää yleiskutsuksi puhetoistimilla.
07101 Väärin Oman asematunnuksen sanominen HF-alueilla riittää yleiskutsuksi.
07102 Väärin Asematunnusta ei tarvitse sanoa virityssignaaleita lähetettäessä.
07104 Väärin Sanaa "loppu" on käytettävä suomenkielisessä puheradioliikenteessä vuoron siirtyessä toiselle asemalle.
07105 Väärin Olet pitänyt yhteyden taajuudella 3710 kHz 5 minuuttia sitten. Taajuus on edelleenkin sinulle varattu.
07106 Oikein Vastaus RTTY:llä, PSK31:llä ym. yleiseen kutsuun on OH2A DE OH2C AR.
07107 Oikein AR-lyhennettä käytetään radioamatööriliikenteessä kahdessa eri merkityksessä.
07108 Väärin Sanoman lopussa tai yleiskutsuun vastattaessa ei käytetä AR-lyhennettä.
07109 Väärin Suunnattu kutsuminen Japaniin tapahtuu digimodeilla seuraavasti: CQ CQ CQ JAPAN, HERE IS OH2A K
07110 Oikein Suunnattu kutsu Japaniin tehdään digimodeilla seuraavasti: CQ JA CQ JA CQ JA DE OH2A OH2A OH2A KN.
07111 Väärin Yhteyden lopetus suoritetaan digimodeilla esimerkiksi TNX QSO 73 OM AR OH2A DE OH2C
07112 Oikein Yhteyden opetus suoritetaan digimodeilla esimerkiksi TNX QSO 73 OM SK (VA) OH2C DE OH2A
07113 Oikein Vain muutamat digimodet poikkeavat hieman yhteydenottotavoiltaan käsisähkötyksen peruskaavoista.
07114 Väärin Digimodeja käytettäessä ei käytetä lyhennettä CL.
07115 Väärin Vastaus yleiseen kutsuun radiokaukokirjoituksella (tai PSK31 jne) tulee olla seuraavanlainen: OH2A DE OH2C AS.
CEPT-LUPA
08001 Oikein CEPT-lupa oikeuttaa käyttämään radioamatööriasemaa tietyin ehdoin ulkomailla.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08002 Väärin CEPT-lupa ei oikeuta käyttämään radioamatööriasemaa millään ehdoilla ulkomailla.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08003 Oikein CEPT-lupaa voidaan käyttää väliaikaisen radioamatööriaseman pystyttämiseen ulkomailla.
08004 Väärin CEPT-lupa oikeuttaa pysyvän aseman pystyttämiseen ulkomailla.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08005 Oikein Jos kohdemaan telehallinto on hyväksynyt CEPT TR-61/01 suosituksen, erillistä lupaa työskentelyyn ei tarvita.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08006 Väärin Vaikka kohdemaan telehallinto on hyväksynyt CEPT TR-61/01 suosituksen, työskentelyyn tarvitaan siitä huolimatta erillinen lupa.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08007 Oikein Oman kutsumerkin eteen tulee liittää kauttamerkillä erotettuna kohdemaan maatunnus.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08008 Väärin Oman kutsumerkin jälkeen tulee liittää kauttamerkillä erotettuna kohdemaan maatunnus.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08009 Oikein Noudatettaessa CEPT-suositusta kohdemaassa, kutsumerkin jälkeen ei tarvitse liittää mitään lisämerkkejä.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08010 Väärin Noudatettaessa CEPT-suositusta kohdemaassa, kutsumerkin jälkeen pitää aina liittää lisämerkit /M tai /P.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08011 Oikein Kiinteän aseman pystyttäminen CEPT-luvan turvin ei ole sallittua kohdemaassa työskenneltäessä.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08012 Väärin Kiinteän aseman pystyttäminen CEPT-luvan turvin on sallittua kohdemaassa työskenneltäessä.
Kommentti: CEPT T/R 61-01
08023 Oikein CEPT-lupa oikeuttaa sekä HF- että VHF/UHF-alueiden käyttöön.
08024 Väärin CEPT-lupa oikeuttaa vain VHF/UHF-alueiden käyttöön.
08025 Oikein CEPT-lupa oikeuttaa kaikkien radioamatööreille sallittujen taajuusalueiden käyttöön.
08026 Väärin CEPT-lupa oikeuttaa vain HF-alueiden käyttöön.
08027 Oikein Kohdemaassa työskenneltäessä tulee noudattaa ko. maan telehallinnon määräyksiä.
08028 Väärin Kohdemaassa työskenneltäessä tulee noudattaa Viestintäviraston määräyksiä.
08029 Oikein CEPT-lupa kelpaa sellaisenaan ainoastaan niissä maissa, jotka ovat hyväksyneet CEPT TR-61/01 suosituksen.
08030 Väärin CEPT-lupa kelpaa sellaisenaan kaikissa maissa.
08031 Oikein OH2A:n työskennellessä Norjassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta LA/OH2A/M.
08032 Väärin OH2A:n työskennellessä Norjassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/LA/M.
08033 Oikein OH2A:n työskennellessä Ruotsissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta SM/OH2A/M.
08034 Väärin OH2A:n työskennellessä Ruotsissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/SM/M.
08035 Oikein OH2A:n työskennellessä Tanskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OZ/OH2A/M.
08036 Väärin OH2A:n työskennellessä Tanskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/OZ/M.
08037 Oikein OH2A:n työskennellessä Ranskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta F/OH2A/M.
08038 Väärin OH2A:n työskennellessä Ranskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/F/M.
08039 Oikein OH2A:n työskennellessä Englannissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta G/OH2A/M.
08040 Väärin OH2A:n työskennellessä Englannissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/G/M.
08041 Oikein OH2A:n työskennellessä Itävallassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OE/OH2A/M.
08042 Väärin OH2A:n työskennellessä Itävallassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/OE/M.
08043 Oikein CEPT-lupa on voimassa vain niissä maissa, jotka ovat tämän käytännön hyväksyneet.
08044 Väärin CEPT-lupa on voimassa kaikissa CEPT-maissa.
08045 Oikein Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla voidaan käyttää kiinteää tai väliaikaista antennia.
08046 Väärin Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla kiinteällä antennilla, tämä katsotaan mobile-työskentelyksi.
08047 Oikein Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla on aina noudatettava kohdemaan teho- ja taajuusaluerajoja.
08048 Väärin Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla on aina noudatettava Suomen teho- ja taajuusaluerajoja.
08049 Oikein Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoleiseen maahan tulee anoa vastavuoroisuuslupa.
08050 Väärin Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoleiseen maahan vastavuoroisuuslupaa ei tarvita.
08051 Oikein OH2A:n työskennellessä Ranskassa hotellista hänen tulee käyttää tunnusta F/OH2A.
08052 Väärin OH2A:n työskennellessä Ranskassa hotellista hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/F/P.
08053 Väärin OH2A:n työskennellessä Ranskassa hotellista hän saa käyttää tunnusta OH2A, kunhan muistaa yhteyden aikana mainita olevansa Ranskassa.
AAKKOSNIMET
09001 Oikein Kirjaimen A ITU-foneettinen aakkosnimi on "ALFA".
09002 Väärin Kirjaimen A ITU-foneettinen aakkosnimi on "ADAM".
09003 Oikein Kirjaimen B ITU-foneettinen aakkosnimi on "BRAVO".
09004 Väärin Kirjaimen B ITU-foneettinen aakkosnimi on "BOSTON".
09005 Oikein Kirjaimen C ITU-foneettinen aakkosnimi on "CHARLIE".
09006 Väärin Kirjaimen C ITU-foneettinen aakkosnimi on "CANADA".
09007 Oikein Kirjaimen D ITU-foneettinen aakkosnimi on "DELTA".
09008 Väärin Kirjaimen D ITU-foneettinen aakkosnimi on "DENMARK".
09009 Oikein Kirjaimen E ITU-foneettinen aakkosnimi on "ECHO".
09010 Väärin Kirjaimen E ITU-foneettinen aakkosnimi on "ENGLAND".
09011 Oikein Kirjaimen F ITU-foneettinen aakkosnimi on "FOXTROT".
09012 Väärin Kirjaimen F ITU-foneettinen aakkosnimi on "FRANK".
09013 Oikein Kirjaimen G ITU-foneettinen aakkosnimi on "GOLF".
09014 Väärin Kirjaimen G ITU-foneettinen aakkosnimi on "GERMANY".
09015 Oikein Kirjaimen H ITU-foneettinen aakkosnimi on "HOTEL".
09016 Väärin Kirjaimen H ITU-foneettinen aakkosnimi on "HENRY".
09017 Oikein Kirjaimen I ITU-foneettinen aakkosnimi on "INDIA".
09018 Väärin Kirjaimen I ITU-foneettinen aakkosnimi on "ITALY".
09019 Oikein Kirjaimen J ITU-foneettinen aakkosnimi on "JULIETT".
09020 Väärin Kirjaimen J ITU-foneettinen aakkosnimi on "JOHN".
09021 Oikein Kirjaimen K ITU-foneettinen aakkosnimi on "KILO".
09022 Väärin Kirjaimen K ITU-foneettinen aakkosnimi on "KENTUCKY".
09023 Oikein Kirjaimen L ITU-foneettinen aakkosnimi on "LIMA".
09024 Väärin Kirjaimen L ITU-foneettinen aakkosnimi on "LONDON".
09025 Oikein Kirjaimen M ITU-foneettinen aakkosnimi on "MIKE".
09026 Väärin Kirjaimen M ITU-foneettinen aakkosnimi on "MAMA".
09027 Oikein Kirjaimen N ITU-foneettinen aakkosnimi on "NOVEMBER".
09028 Väärin Kirjaimen N ITU-foneettinen aakkosnimi on "NANCY".
09029 Oikein Kirjaimen O ITU-foneettinen aakkosnimi on "OSCAR".
09030 Väärin Kirjaimen O ITU-foneettinen aakkosnimi on "OCEAN".
09031 Oikein Kirjaimen P ITU-foneettinen aakkosnimi on "PAPA".
09032 Väärin Kirjaimen P ITU-foneettinen aakkosnimi on "PETER".
09033 Oikein Kirjaimen Q ITU-foneettinen aakkosnimi on "QUEBEC".
09034 Väärin Kirjaimen Q ITU-foneettinen aakkosnimi on "QUEEN".
09035 Oikein Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "ROMEO".
09036 Väärin Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "RADIO".
09037 Oikein Kirjaimen S ITU-foneettinen aakkosnimi on "SIERRA".
09038 Väärin Kirjaimen S ITU-foneettinen aakkosnimi on "SANTIAGO".
09039 Oikein Kirjaimen T ITU-foneettinen aakkosnimi on "TANGO".
09040 Väärin Kirjaimen T ITU-foneettinen aakkosnimi on "TEXAS".
09041 Oikein Kirjaimen U ITU-foneettinen aakkosnimi on "UNIFORM".
09042 Väärin Kirjaimen U ITU-foneettinen aakkosnimi on "UNCLE".
09043 Oikein Kirjaimen V ITU-foneettinen aakkosnimi on "VICTOR".
09044 Väärin Kirjaimen V ITU-foneettinen aakkosnimi on "VICTORY".
09045 Oikein Kirjaimen W ITU-foneettinen aakkosnimi on "WHISKEY".
09046 Väärin Kirjaimen W ITU-foneettinen aakkosnimi on "WASHINGTON".
09047 Oikein Kirjaimen X ITU-foneettinen aakkosnimi on "X-RAY".
09048 Väärin Kirjaimen X ITU-foneettinen aakkosnimi ei ole "X-RAY".
09049 Oikein Kirjaimen Y ITU-foneettinen aakkosnimi on "YANKEE".
09050 Väärin Kirjaimen Y ITU-foneettinen aakkosnimi on "YOKOHAMA".
09051 Oikein Kirjaimen Z ITU-foneettinen aakkosnimi on "ZULU".
09052 Väärin Kirjaimen Z ITU-foneettinen aakkosnimi on "ZANSIBAR".
09053 Oikein Kirjaimen A suomenkielinen aakkosnimi on "AARNE".
09054 Väärin Kirjaimen A suomenkielinen aakkosnimi on "ANTTI".
09055 Oikein Kirjaimen B suomenkielinen aakkosnimi on "BERTTA".
09056 Väärin Kirjaimen B suomenkielinen aakkosnimi on "BELLA".
09057 Oikein Kirjaimen C suomenkielinen aakkosnimi on "CELSIUS".
09058 Väärin Kirjaimen C suomenkielinen aakkosnimi on "CECILIA".
09059 Oikein Kirjaimen D suomenkielinen aakkosnimi on "DAVID".
09060 Väärin Kirjaimen D suomenkielinen aakkosnimi on "DANNY".
09061 Oikein Kirjaimen E suomenkielinen aakkosnimi on "EEMELI".
09062 Väärin Kirjaimen E suomenkielinen aakkosnimi on "ERKKI".
09063 Oikein Kirjaimen F suomenkielinen aakkosnimi on "FAARAO".
09064 Väärin Kirjaimen F suomenkielinen aakkosnimi on "FAARI".
09065 Oikein Kirjaimen G suomenkielinen aakkosnimi on "GIDEON".
09066 Väärin Kirjaimen G suomenkielinen aakkosnimi on "GABRIEL".
09067 Oikein Kirjaimen H suomenkielinen aakkosnimi on "HEIKKI".
09068 Väärin Kirjaimen H suomenkielinen aakkosnimi on "HANNU".
09069 Oikein Kirjaimen I suomenkielinen aakkosnimi on "IIVARI".
09070 Väärin Kirjaimen I suomenkielinen aakkosnimi on "IRJA".
09071 Oikein Kirjaimen J suomenkielinen aakkosnimi on "JUSSI".
09072 Väärin Kirjaimen J suomenkielinen aakkosnimi on "JAAKKO".
09073 Oikein Kirjaimen K suomenkielinen aakkosnimi on "KALLE".
09074 Väärin Kirjaimen K suomenkielinen aakkosnimi on "KAARINA".
09075 Oikein Kirjaimen L suomenkielinen aakkosnimi on "LAURI".
09076 Väärin Kirjaimen L suomenkielinen aakkosnimi on "LASSE".
09077 Oikein Kirjaimen M suomenkielinen aakkosnimi on "MATTI".
09078 Väärin Kirjaimen M suomenkielinen aakkosnimi on "MAIJA".
09079 Oikein Kirjaimen N suomenkielinen aakkosnimi on "NIILO".
09080 Väärin Kirjaimen N suomenkielinen aakkosnimi on "NIKO".
09081 Oikein Kirjaimen O suomenkielinen aakkosnimi on "OTTO".
09082 Väärin Kirjaimen O suomenkielinen aakkosnimi on "OLLI".
09083 Oikein Kirjaimen P suomenkielinen aakkosnimi on "PAAVO".
09084 Väärin Kirjaimen P suomenkielinen aakkosnimi on "PEKKA".
09085 Oikein Kirjaimen Q suomenkielinen aakkosnimi on "KUU".
09086 Väärin Kirjaimen Q suomenkielinen aakkosnimi on "KVINTUS".
09087 Oikein Kirjaimen R suomenkielinen aakkosnimi on "RISTO".
09088 Väärin Kirjaimen R suomenkielinen aakkosnimi on "RAIMO".
09089 Oikein Kirjaimen S suomenkielinen aakkosnimi on "SAKARI".
09090 Väärin Kirjaimen S suomenkielinen aakkosnimi on "SEPPO".
09091 Oikein Kirjaimen T suomenkielinen aakkosnimi on "TYYNE".
09092 Väärin Kirjaimen T suomenkielinen aakkosnimi on "TAUNO".
09093 Oikein Kirjaimen U suomenkielinen aakkosnimi on "URHO".
09094 Väärin Kirjaimen U suomenkielinen aakkosnimi on "UUNO".
09095 Oikein Kirjaimen V suomenkielinen aakkosnimi on "VIHTORI".
09096 Väärin Kirjaimen V suomenkielinen aakkosnimi on "VILLE".
09097 Oikein Kirjaimen W suomenkielinen aakkosnimi on "VISKI".
09098 Väärin Kirjaimen W suomenkielinen aakkosnimi on "WERNERI".
09099 Oikein Kirjaimen X suomenkielinen aakkosnimi on "ÄKSÄ".
09100 Väärin Kirjaimen X suomenkielinen aakkosnimi on "KSYLOFONI".
09101 Oikein Kirjaimen Y suomenkielinen aakkosnimi on "YRJÖ".
09102 Väärin Kirjaimen Y suomenkielinen aakkosnimi on "YLERMI".
09103 Oikein Kirjaimen Z suomenkielinen aakkosnimi on "TSETA".
09104 Väärin Kirjaimen Z suomenkielinen aakkosnimi on "TSETORI".
09105 Oikein Kirjaimen Ä suomenkielinen aakkosnimi on "ÄITI".
09106 Väärin Kirjaimen Ä suomenkielinen aakkosnimi ei ole "ÄITI".
09107 Oikein Kirjaimen Ö suomenkielinen aakkosnimi on "ÖLJY".
09108 Väärin Kirjaimen Ö suomenkielinen aakkosnimi ei ole "ÖLJY".
09109 Oikein Kirjaimen Å suomenkielinen aakkosnimi on "ruotsalainen O".
09110 Väärin Kirjaimen Å suomenkielinen aakkosnimi on "Åke".
09111 Väärin Kirjaimen S ITU-foneettinen aakkosnimi on "SUGAR"
09112 Väärin Kirjaimen B ITU-foneettinen aakkosnimi on "BAKER"
09113 Väärin Kirjaimen D ITU-foneettinen aakkosnimi on "DAVID"
09114 Väärin Kirjaimen E ITU-foneettinen aakkosnimi on "EDWARD"
09115 Väärin Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "ROGER"
09116 Väärin Kirjaimen U ITU-foneettinen aakkosnimi on "UNION"
09117 Väärin Kirjaimen W ITU-foneettinen aakkosnimi on "WILLIAM"
09118 Väärin Kirjaimen Z ITU-foneettinen aakkosnimi on "ZEBRA"
09119 Väärin Kirjaimen W suomenkielinen aakkosnimi on kaksinkertainen V
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10101 Oikein Käytettäessä radioamatööriasemaa autosta tai muusta ajoneuvosta voidaan asemantunnuksen perään liittää /M.
10102 Oikein Suomalaisen radioamatöörin tunnus voi olla esimerkiksi OH3699X.
10103 Väärin Suomalaisen radioamatöörin tunnus voi olla esimerkiksi OH6ÖÖ.
10104 Oikein Suomalaisen radioamatööriaseman tunnus voi olla esimerkiksi OI6X.
10105 Oikein Käytettäessä radioamatööriasemaa esimerkiksi telttaillessa voi tunnuksen perään liittää /P.
10106 Väärin Käytettäessä radioamatööriasemaa kiinteästä sijaintipaikasta, mutta toisesta maakunnasta suositellaan käytettäväksi asematunnuksen perässä lisämerkkiä /P.
10107 Oikein Asematunnuksen jälkeen suositellaan käytettäväksi /P,jos aseman käyttöjännite ei tule verkosta ja antennirakennelma on tilapäinen.
10108 Oikein Aseman tunnukseen voi lisätä /M ,jos radioamatööriasema on asennettu mopoon.
10109 Oikein Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /MM ,mikäli radioamatööriasema on sijoitettu kansainvälisillä vesillä purjehtivaan laivaan.
10110 Väärin Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /AM ,mikäli radioamatööriasema on sijoitettu lentokoneeseen.
10111 Oikein Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /AM, mikäli radioamatööriasema on sijoitettu kuumailmapalloon.
10112 Oikein Voit liittää radioamatööritunnuksesi perään /AM ,jos asemasi on purjelentokoneessa.
10113 Oikein Mikään ei estä liittämästä radioamatööritunnuksesi perään /M, jos radioasemasi on sijoitettu moottoriveneeseen Päijänteellä.
10114 Oikein Radioamatöörien käyttämä asematunnusjärjestelmä perustuu yleensä piirijakoon.
10115 Oikein On hyödyllistä esimerkiksi UHF-yhteyksissä käyttää asematunnuksen perässä esim. /7,jos asema sijaitsee tilapäisesti OH7-piirissä.
10116 Väärin On kielletty käyttämästä asematunnuksen perässä /6 ,jos radioasema on tilapäisesti Keski-Suomen maakunnassa.
10117 Oikein Radioamatööritunnuksen perään saa liittää kauttamerkin (/) ja ns. piirinumeron osoittamaan tavanomaisesta poikkeavaa sijaintia.
10118 Oikein Suomessa kutsumerkin piirinumero ei välttämättä kerro aseman sijaintia Manner-Suomen alueella.
10120 Oikein Asematunnuksen perään voi liittää kauttamerkillä erotettuna selventäviä lisämerkkejä.
10121 Väärin Käytettäessä radioamatööriasemaa autosta tulee asematunnuksen perään liittää /P.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.