T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01070 Ett motstånds resistans är 47 ohm och över motståndet verkar en spänning på 17 V. Strömmen som flyter genom motståndet är
Rätt Fel Inget svar 0,36 A
Rätt Fel Inget svar 17 A
Rätt Fel Inget svar 3,6 A
Rätt Fel Inget svar 2,8 A
01091 Ett motstånds resistans är 100 ohm och i motståndet matas 25 W eleffekt. Strömmen som flyter genom motståndet är
Rätt Fel Inget svar 5 A
Rätt Fel Inget svar 0,1 A
Rätt Fel Inget svar 0,25 A
Rätt Fel Inget svar 0,5 A
Komponenter
02074 En logisk OCH-krets (AND) har två ingångar A och B samt en utgång. Kretsens utgång är osann d.v.s. 0, då
Rätt Fel Inget svar både A och B är sanna
Rätt Fel Inget svar A är sann och B är osann
Rätt Fel Inget svar både A och B är osanna
Rätt Fel Inget svar A är osann och B är sann
02020 Man får likström av växelström genom att
Rätt Fel Inget svar växelrikta
Rätt Fel Inget svar likrikta
Rätt Fel Inget svar reglera
Rätt Fel Inget svar stabilisera
Kretsar
03040 Vid uppbyggnad av en krets behövs en ca 1500 pF kapacitans. En sådan fås genom att koppla
Rätt Fel Inget svar tre stycken 470 pF kondensatorer parallellt
Rätt Fel Inget svar 3300 pF, 5600 pF och 5600 pF kondensatorer i serie
Rätt Fel Inget svar fyra stycken 390 pF kondensatorer i serie
Rätt Fel Inget svar två stycken 3000 pF kondensatorer parallellt
Mottagare
04007 En spegelfrekvenssignal är
Rätt Fel Inget svar kan avlägsnas redan i högfrekvensförstärkaren
Rätt Fel Inget svar en negativ faktor som förekommer i en rak mottagare
Rätt Fel Inget svar erforderlig för blandarens funktion
Rätt Fel Inget svar på dubbla mellanfrekvensens avstånd från den mottagna signalen och på andra sidan av oscillatorfrekvensen
Sändare
05004 Till en vanlig kristallstyrd telegrafisändare kan höra
Rätt Fel Inget svar förförstärkare
Rätt Fel Inget svar hjälposcillator
Rätt Fel Inget svar multiplikatorsteg
Rätt Fel Inget svar lågpassfilter
Antenner och matarledningar
06006 Du mäter i nedre ändan på en 432 MHz antennkabel ett stående- våg-förhållande (SWR) 1,2. Koaxialkabelns dämpning är 6 dB. Du kan konstatera att
Rätt Fel Inget svar stående-våg-förhållandet i antennändan är för stort, d.v.s. att antennen är dåligt anpassad till antennkabeln
Rätt Fel Inget svar det är skäl att anpassa antennen till antennkabeln
Rätt Fel Inget svar med antennavstämningsbox kan antennens missanpassning förbättras
Rätt Fel Inget svar antennsystemet är i skick
Radiovågors utbredning
07011 Fjärrförbindelser på HF-området bildas i allmänhet
Rätt Fel Inget svar genom att öka antennens utgångsvinkel
Rätt Fel Inget svar som troposfärisk utbredning
Rätt Fel Inget svar förbindelser genom norrskensreflektion
Rätt Fel Inget svar genom reflektioner i F-skiktet
Mätning
08007 Ett vridspolemätinstrumet har två skalor, 0 - 50 V och 0 - 1 A. Utan hjälpmedel kan du med instrumentet mäta
Rätt Fel Inget svar likspänning
Rätt Fel Inget svar växelström
Rätt Fel Inget svar växelspänning
Rätt Fel Inget svar likström
08012 Likspänningsmätarens inre resistans görs så stor som möjligt för att
Rätt Fel Inget svar mätaren inte skall belasta den krets som mäts
Rätt Fel Inget svar batteriets spänning kan mätas i så gott som obelastat tillstånd
Rätt Fel Inget svar man också skall kunna mäta högfrekvent spänning med den
Rätt Fel Inget svar mätaren inte skadas om den i misstag inkopplas med fel polaritet
Störningar och deras förhindrande
09004 När man kör på UHF-frekvenserna
Rätt Fel Inget svar kan man ta bort störningarna i UKV-radion med ett lågpassfilter i sändarens antennledning
Rätt Fel Inget svar använder man ett högpassfilter i sändarens matarledning för att avlägsna TV-störningar på VHF-området
Rätt Fel Inget svar hjälper ett bandpassfilter, som avstämts för TV-frekvensen, i sändarens antennledning till att ta bort TV-störningen
Rätt Fel Inget svar behöver man aldrig använda några filterkretsar
09005 Vid avlägsnande av störningar i TV förorsakade av en 21 MHz sändare
Rätt Fel Inget svar hjälper det att montera ett högpassfilter före TV:n
Rätt Fel Inget svar hjälper det att montera lågpassfilter i sändarens anslutningsledningar
Rätt Fel Inget svar kan det hjälpa att enbart bryta mantelströmmen i televisionsantennen för att avlägsna störningen
Rätt Fel Inget svar kan det som orsakar störningen vara en bredbandig förstärkare i televisionsantennen
Elsäkerhet
10036 Du har planerat och tillverkat en 3 kV spänningskälla för ett linjärt slutsteg. Härvid
Rätt Fel Inget svar måste apparaten alltid tåla stänkande vatten
Rätt Fel Inget svar måste apparaten vara försedd med en spänningsmätare som indikerar utgångsspänningen
Rätt Fel Inget svar skall den förses med en brytare som bryter fas- och nolledarna
Rätt Fel Inget svar måste du låta typgodkänna apparaten hos Teleförvaltningscentralen
10002 Driftjordning
Rätt Fel Inget svar för driftjordning av flera apparater behövs en jordningsskena, varifrån driftjordledarna förgrenas till de olika apparaterna
Rätt Fel Inget svar driftjordningsledaren får kopplas till apparaten med en skruvförbindning som man måste använda verktyg för att öppna
Rätt Fel Inget svar en driftjordningsledare får kopplas till apparaten med en lätt löstagbar klämma, t.ex. en banankontakt för att underlätta service
Rätt Fel Inget svar en driftjordningsledare som ansluts med skruvförbindning får bilda kedja från en apparat till en annan (seriejordning)


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.